Ja til naturen og klimaet

Uttalelse fra årsmøtet i Østfold Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

vindmølle høg-jæren jæren fornybar energi miljø

Foto: Rogaland Venstre

Østfold Venstre støtter ikke utbygging av vindkraft i Marker og Aremark, og ber Venstres stortingsgruppe å følge dette standpunktet nasjonalt.

Østfold Venstre mener det er viktig å ta hensyn til både naturvern og klima. Vindkraftutbygging må ikke gå utover sårbare naturområder. Vi må ha en helhetlig miljøpolitikk der utbygging av fornybar energi, bevaring av natur og ENØK er viktige bestanddeler.

Venstre ser med bekymring på at sentrale myndigheter forsøker å tilsidesette lokaldemokrati og faglige instanser i vindkraftsaker. Spesielt er vi bekymret for hvordan dette berører utviklingen i Aremark og Marker.

I forbindelse med behandlingen av vindkraftplanen for Østfold stemte Venstre mot utbygging av feltene i Vestfjella i Aremark og Fjella-området i Marker (Kornsjø — Aremark — Marker — Rømskog). Østfold Venstre mener videre at området nord for Stiklatjern i Trøgstad, samt Danserfjella ikke bør benyttes til vindkraftformål pga naturens unikhet og biologisk mangfold.

Østfold Venstre mener at urørt natur er en ikke-fornybar ressurs. Vi ønsker derimot å legge til rette for vindkraft i øvrige områder i vindkraftplanen. Både langs infrastrukturanlegg som veier og jernbane, samt ved nærings- og industriområder kan det legges til rette for lokale vindkraftanlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**