Fremtidig landbrukspolitikk må sikre trygg mat

Akershus Venstre mener at norsk landbruk er viktig for bosetting og næringsvirksomhet i hele landet, biologisk mangfold og kulturlandskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Landbrukspolitikken må sikre at matproduksjonen er trygg, miljøvennlig og langsiktig. Fremtidens landbrukspolitikk må utformes slik at hver enkelt bonde får et større handlingsrom og økt frihet med økonomisk trygghet i bunn.

Akershus Venstre vil ha en overordnet nasjonal plan for hvordan vi skal disponere arealressursene slik at ikke matjord går tapt bit for bit. Området rundt Oslo har unik geologi og godt klima og er svært godt egnet til matkornproduksjon. Derfor har Akershus-kommunene et spesielt ansvar for å sikre og skjerme denne viktige ressursen fra det sterke utbyggingspresset i regionen. Akershus Venstre innser at i enkelte tilfelle vil det være umulig å ikke tillate nedbygging av matjord.
Akershus Venstre mener IKEA-utbygging på Dehlijordet er eksempel på uønsket rasering av god matjord. Før en nasjonal plan for matjord er på plass, vil ikke Akershus Venstre akseptere at det gis grønt lys til store utbygginger på matjord, slik som i IKEA-saken i Vestby.
Oslo og Akershus må også samarbeide om å utvikle en helhetlig plan for samferdsel- og tettstedsutviklingen. Denne må også gi føringer for helhetlig samfunnsplanlegging og stoppe dagens utvikling der landskapet smuldrer opp og viktige jordbruksområder bit for bit går bort til boligformål, forretning og næring.

Venstre ønsker en kontinuitet i landbrukspolitikken som viderefører landbruksoverføringer på dagens nivå. Likeledes må landbruket gjennom endringer som gjør det bedre rustet for fremtiden. Jordbruksavtaleinstituttet må derfor gjennomgås sammen med partene med formål å skape en enklere hverdag for bonden som næringsdrivende.

Venstre vil:
Sikre trygg bærekraftig matproduksjon.
Bevare vår viktigste og fruktbare matjord i sentrale strøk og særlig matkornarealene i Akershus.
Styrke jordvernet. Før ytterligere landbruksområder stykkes opp og bygges ned, må lages en overordnet plan for hva vi skal gjøre med matjorden i Norge.
Opprettholde tollvernet for å kunne føre en nasjonal landbrukspolitikk.
Føre en politikk i WTO som både sikrer markedsadgang for svake land og beskytter norsk landbruk mot dumping fra sterke eksportland.
Videreføre tollfrihet for de minst utviklede landene i minst det omfang det har i dag.
Et effektivt jordvern er viktig for å ta vare på produksjonsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.
Fortsette med landbruksoverføringer på dagens nivå, men vi ønsker endringer som gjør landbruket bedre rustet for fremtiden.
Jordbruksavtaleinstituttet må derfor gjennomgås sammen med partene med formål å skape en enklere hverdag for bonden som næringsdrivende.
Opprettholde stabile priser for å unngå å bli for sterkt påvirket av globale prissvingninger. Det innebærer å opprettholde markedsreguleringen for å sikre stabile priser og forutsigbare rammevilkår for landbruksnæringen.
Ha en landbrukspolitikk som gjør at dyrket jord holdes i hevd og er produktiv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**