Åpent møte Oppdal Venstre

Mandag 3.mars på Rådhuset

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Mandag 3.mars kl. 19.30 er det åpent møte på møterom Vetlvonin (Rådhuset 3.etasje) for drøfting av og informasjon om saklista til kommunestyremøtet 5.mars. Du er hjertelig velkommen!
Odd Gunnar
sekretær Oppdal Venstre

Til behandling foreligger:

PS 14/14 Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Forslag
til planprogram.
PS 14/15 Detaljreguleringsplan for Stuggulia Søndre hytteområde, del
av gnr 317 bnr 1, – sluttbehandling
PS 14/16 Landsskytterstevnet 2018
PS 14/17 Kontrollutvalget – årsmelding 2013
PS 14/18 Selskapskontroll i Vekst Oppdal AS – rapport
PS 14/19 Revidering av kommunens etiske retningslinjer
PS 14/20 Søknad vedr. statlig satsing på kommunalt barnevern 2014
PS 14/21 Gjevilvassvegen — Jordskiftesak (ettersendes)

Ola Røtvei
ordfører

FORESPØRSLER/INTERPELLASJONER
FO 14/1 Interpellasjon kommunestyret – reservasjonsrett fastleger

REFERATSAKER
RS 14/5 Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen; referat, vedtekter og
samarbeidsavtale
RS 14/6 Klage på vedtak i kommunestyret 29.1.14 – kommunal
overtakelse av Lønset barnehage
RS 14/7 Klage på vedtak i kommunestyret 29.1.14 – kommunal
overtakelse av Lønset barnehage

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**