Uttalelse: Ungdomsstraff — et alternativ til barn i fengsel

Oslo Venstre mener at ungdom som har utført kriminelle handlinger skal få ungdomsstraff, ikke sone fengselsstraff.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det følger av Barnekonvensjonens artikkel 37 at fengsling av barn er en siste utvei som kun kan benyttes i svært spesielle tilfeller. Likevel er det anslått at det til enhver tid er rundt 10 barn som gjennomfører straff i norske fengsler. Mange av disse barna soner i ordinære fengsler, uten særlige tilbud eller annen tilrettelegging for barn. De soner i selskap av tunge kriminelle voksne, og ofte langt hjemmefra. På bakgrunn av dette har FNs komité for barns rettigheter rettet kritikk mot Norge.

Oslo Venstre er svært kritiske til fengsling av barn. Det er ingen tvil om at kriminelle mindreårige har et annet behov enn voksne lovbrytere, og fengselet er ikke tilpasset denne gruppen. Der ungdomsstraff har vært prøvd ut, har det vært en tilbakefallsprosent på under 10, men den for fengselsstraff i perioden 2005-10 har vært nesten 100 prosent.

Ungdomsstraffen er et alternativ til ubetinget fengsel og samfunnsstraff for barn som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Ungdommene skal blant annet delta på møter der alle berørte parter og representanter fra skole, barnevern, politi og kriminalomsorg skal være tilstede. Det skal tilbys ulike kriminalitetsforebyggende tiltak, og den unges ressurser og vilje til å ta et oppgjør med egen kriminalitet skal stå i fokus. Formålet er å gi den unge lovbryteren økt forståelse av hvilke konsekvenser handlingen har medført for de berørte og samtidig sikre at det blir gitt nødvendig hjelp og støtte. Ordningen synes å ha en positiv effekt på unge kriminelle og har fått gode tilbakemeldinger fra konfliktråd som har gjort forsøk med ordningen.
Ordningen med ungdomsstraff kan i dag ikke tre i kraft pga manglende fullfinansiering. Det er kritikkverdig at ordningen ikke er igangsatt, og Venstre vil i neste budsjett jobbe for å fullfinansiering av ordningen.

Inntil ungdomsstraff blir en realitet, må systemet tilpasses for de unge i fengsel i dag. Venstre må legge press på regjeringen for at de vedtatte ungdomsenhetene blir en realitet.

Oslo Venstre vil:
at ingen barn skal sitte i fengsel
at ungdomsstraff skal trå i kraft i 2015
realisere ungdomsenhetene i påvente av denne fullfinansieringen
at det kun skal være ansatte med spesialkompetanse på ungdomsenhetene

Vedtatt på styremøtet 25. februar 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**