Ordføreren svarer Venstre om gåtiltak

I kommunestyremøtet 12.februar 2014 spurte gruppeleder Bjørn Ivar Gran fra Venstre hva ordføreren ville gjøre for å få flere til å bruke beina.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 La bilen stå. Gå!

La bilen stå. Gå!

Spørsmål til ordfører i kommunestyremøte 12.02.2014 fra Bjørn Gran (V):
Et viktig miljøtiltak er å få økt andelen som velger å gå istedenfor å bruke andre transportmidler. Å gå er det mest helsefremmende tiltaket som finnes. I et etter hvert urbant sentrumsområde så er spørsmålet til ordføreren:

Bjørn Ivar Gran

Bjørn Ivar Gran

"Hva vil du gjøre for å få flere til å gå?"
Har du konkrete forslag til å utvikle/utbedre lokale snarveier i sentralområdet i Lørenskog?
Venstre har tidligere påpekt et behov for å utarbeide en gangvei fra Løkenåsen og ned til Solheim. Hva tenker ordføreren om å utrede et slikt forslag videre?

Link til fremtidens byer som tar for seg å utarbeide snarveier for gående:
http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer/aktuelt-2/nyhetsarkiv/trondheim-satser-150-millioner-pa-snarve.html?id=747644

Ordfører ga følgende svar:

1. Å få flere til å velge beina framfor bil eller kollektive transportmidler er noe både ordfører så vel som de fleste andre jeg kjenner i det politiske miljø i Lørenskog, er opptatt av. Problemstillingene er ikke av ny dato, men har gjentatte ganger blitt tatt opp i forbindelse med arbeid knyttet til folkehelse, idrett og friluftsliv, gå til skolen-aksjoner, m.m.
Nasjonal gå-strategi, utarbeidet av Statens vegvesen i 2012, angir følgende;
Det skal være attraktivt å gå for alle og flere skal gå mer.
Viktige tiltak er blant annet:
utvikle by- og tettstedsstrukturer til å bli tilrettelagt for gåing
utvikle et sammenhengende og finmasket gangnett med vekt på framkommelighet, sikkerhet, attraktivitet og universell utforming
godt vedlikehold av gangarealer og god vinterdrift

Dette er tiltak jeg mener er viktig å følge opp i kommunens arealplanlegging og drift og vedlikeholdsarbeid.
Jeg har også merket meg utspillet fra Helsedirektoratet i morgennyhetene den 23. januar i år:
«Dersom fire av fem nordmenn øker det fysiske aktivitetsnivået sitt fra inaktiv til litt aktiv eller fra litt aktiv til noe mer aktiv, vil velferdsgevinsten bli på 239 milliarder kroner årlig.»
Det å få flere til å gå har således stor økonomisk verdi for samfunnet, men ikke minst for den enkeltes helse. Fysisk aktivitet virker forebyggende for flere sykdommer, bl.a. hjerte- og karsykdommer, og et godt nett av gangveier og fortau er et viktig virkemiddel for å øke aktivitetsnivået i hverdagen.

2. I kommunens arealplanlegging er tilrettelegging for gående et sentralt spørsmål. Korte avstander, snarveier, mellom målpunkter og fysisk tilrettelegging er viktig for hvorvidt innbyggerne velger beina framfor bil.
Lørenskog kommune har valgt å bygge tett med kvalitet innenfor Lørenskog sentralområde. Tanken bak dette er at befolkningen skal finne flesteparten av de tjenestetilbud de har behov for nær boligen. Da vil det også være lettere å velge å gå framfor å kjøre bil.
I sentralområdet er det i dag fortau og gangmulighet langs de mest trafikkerte veiene og gatene. Det er også planlagt grønne korridorer med turveier og møteplasser gjennom bebyggelsen for gående og syklende. Dette gjelder f.eks. «Urbanparken», som skal strekke seg fra Gamleveien i sør via Rolvsrud stadion til Rolvsrud park i nord.
Ut fra sentralområdet er det også planer om nye turveier, bl.a. vestover mot Rasta og sørover mot Skåreråsen og Løkenåsen.

3. Teknisk utvalg behandlet fire forslag til nye turveier i mars 2012 (sak 027/12, 29.03.12) med vedtak om å følge opp med videre planlegging og prosjektering. En av disse foreslås fra Løkenåsen mot sentrum. Fra administrasjonens side er ikke vedtaket glemt. Forhandlinger med Ragn Sells har bl.a. problemstillinger knyttet til en framtidig turvei fra Lørenskog hus mot Løkenåsen og Sørli. Pr. januar 2014 er flere av punktene i teknisk utvalgs vedtak ikke iverksatt pga. andre oppgaver som har hatt høyere prioritet.

Avslutningsvis vil ordfører opplyse at utarbeiding av Hovedplan sykkel er i sluttfasen. I tillegg til traseer, vil planen også rette fokus på sikkerhet, samt foreslå bedre tilrettelegging for gående og syklende i sentralområdet, blant annet langs Skårersletta og Solheimveien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**