Uttalelse: Bedre boligtilbud med aktiv boligpolitikk

Bolig er nøkkelen til et godt og verdig liv. Oslo Venstre ønsker at flest mulig skal ha en god boligsituasjon. Det boligpolitiske handlingsprogrammet 2012 — 2015 er grunnlaget for vår politikk på dette området. Oslo Venstre ønsker bygging av minimum 4.000 — 5.000 nye boliger per år i Oslo. I 2013 ligger nybyggingstakten betydelig under dette, og trenden er falllende. Oslo Venstre mener derfor at det er nødvendig å iverksette nye tiltak for å nå målsettingen for nybyggingen i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Bolig er nøkkelen til et godt og verdig liv. Oslo Venstre ønsker at flest mulig skal ha en god boligsituasjon. Det boligpolitiske handlingsprogrammet 2012 — 2015 er grunnlaget for vår politikk på dette området.

Oslo Venstre ønsker bygging av minimum 4.000 — 5.000 nye boliger per år i Oslo. I 2013 ligger nybyggingstakten betydelig under dette, og trenden er falllende. Oslo Venstre mener derfor at det er nødvendig å iverksette nye tiltak for å nå målsettingen for nybyggingen i Oslo.

Boligbyggingen i Oslo er ensbetydende med bygging av selveierboliger. Når markedsprisen flater ut eller synker blir også nybyggingen berørt. Det er derfor nødvendig å sørge for en jevnere og mindre konjunkturfølsom nybygging som dekker boligbehovet til befolkningen på en fleksibel måte.

Flere nye studentboliger og alminnelige utleieboliger vil gi et mere fleksibelt boligtilbud i Oslo. Det finnes få utbyggere av utleieboliger i Oslo, og det er derfor nødvendig at Oslo kommune fører en aktiv politikk på dette området.

En aktiv boligpolitikk på tilbudssiden kan føres på en kostnadseffektiv måte gjennom å bruke kommunens tilgang til statlige tilskudd, rimelige lån i Husbanken og markedet samt kommunens momsfritak ved bygging av boliger i egen regi. Aktiv boligpolitikkk bør også være tilfredsstillende investeringer som ikke belaster kommunens kostnadsbudsjett. Hovedsaken er å øke boligtilbudet over tid, og porteføljen kan derfor selges og reinvesteres over tid.

Oslo Venstre vil derfor foreslå følgende tiltak for en aktiv boligpolitikk:
– bidra til å skaffe studentskipnaden egnede tomter for studentboliger
– bygge flere kommunale utleieboliger
– fremme flere private utleieboliger i regi av langsiktige og profesjonelle aktører
– støtte opp under Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) sin målsetting om å bygge 4 000 nye studentboliger innen 2020.

Uttalelsen ble vedtatt av Oslo Venstres årsmøte 1.mars 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**