Uttalelse: Ja til miljøfelt i rushtiden

Pendling med bil inn og ut av Oslo i rushtiden bidrar til klimagassutslipp og luftforurensing. På de store innfartsårene skaper det også betydelige problemer knyttet til kø og trengsel. For å sikre fremkommeligheten for buss er det innført egne kollektivfelt langs store deler av veinettet. For å skape et ekstra insentiv for å velge nullutslippsbiler får også elektriske biler adgang til å benytte dette feltet. Sammen med andre tiltak har dette bidratt til å øke andelen elbiler i Oslo og omegn. Oslo og Akershus har i dag halvparten av landets elbiler, og Oslo kalles med rette verdens elbilhovedstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Denne utviklingen ønsker Oslo Venstre skal fortsette. Samtidig er det nødvendig å sikre at flere elbiler i kollektivfeltet ikke bidrar til å redusere fremkommeligheten for buss. Det store problemet langs hovedveiene i rushtiden er ikke elbiler, det er alle de ledige setene i de vanlige bilene med kun en person i bilen. For å gi elbiler fortsatte fordeler, sikre fremkommeligheten for buss, og øke insentivene for samkjøring, ønsker Oslo Venstre å utrede muligheten for opprette et miljøfelt i tillegg til kollektivfelt i rushtiden. Bussen får da kollektivfeltet helt for seg selv, og et nytt felt opprettes; forbeholdt elbiler, samkjøring og nyttetransport, mens det tredje feltet er igjen til de resterende, som ikke kjører elbil eller buss — og heller ikke tar med seg en ekstra passasjer på kjøreturen til jobben. Dette sikrer fortsatt støtte til elbil, samtidig som nye tekniske løsninger for samkjøring kan nå langt flere og få et større omfang. Et miljøfelt vil slik redusere presset på veiene og samtidig bidra til å skape gode vaner for pendlere. For næringslivet kan gevinsten være stor dersom også noe nyttetrafikk blir inkludert i et slikt felt. Ordningen kan i første omgang innføres på veier med tre felt eller flere, og er spesielt aktuelt på E18 vestover. Praktisk gjennomføring bør utredes nærmere, som for eksempel hvilke grupper som skal få tilgang til miljøfeltet og hvilket felt det bør være.

Oslo Venstre vil i tråd med tidligere vedtak utrede muligheten for å innføre tidsdifferensiert betaling i bomringen. Det vil bidra til at antallet biler går ned på tidspunkter med store kapasitetsproblemer og gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken i rushtiden. Innføring av miljøfelt og tidsdifferensiert betaling i bomringen vil være viktige svar på klimautfordringer, lokal luftforurensing og trafikkavvikling i hovedstaden.

Oslo Venstre vil:
– Utrede muligheten for innføring av miljøfelt i rushtiden på hovedinnfartsårene til Oslo.

Uttalelsen ble vedtatt på årsmøte i Oslo Venstre den 1.mars 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**