Uttalelse: Menneskerettigheter også etter OL

I forbindelse med OL viste Norge stort engasjement for menneskerettighetssituasjonen i Russland. Det var riktig å være med på lekene som utøver og som publikum, og samtidig bruke anledningene som bød seg til å ta opp menneskerettighetsspørsmål. Oslo Venstre mener at Norge må vise et like stort engasjement ovenfor land med permanent, norsk økonomisk samarbeid som systematisk undergraver menneskerettighetene, som vi gjorde i forbindelse med det kortvarige idrettsarrangementet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Norske myndigheter er raske til å påpeke svakheter ovenfor land som mottar mye norsk bistand. I land der norske bedrifter har interesser er Norge derimot svært forsiktig med kritisere mangelfull bekjempelse av korrupsjon og brudd på menneskerettigheter og demokratiske prinsipper. I praksis betyr dette at Norge stiller langt strengere krav for å støtte fattigdomsbekjempelse enn for å pumpe oljepenger inn i statskassen til et land.

Venstre mener Norge må ta stanse de pågående forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EFTA, ledet av Norge, og Russland, Hviterussland og Kasakhstan. I Hviterussland foregår det omfattende menneskerettighetsbrudd og vilkårlig fengsling av den politiske opposisjonen. Det gjør at EU ikke vil inngå avtale med landet. Menneskerettighets-situasjonen i Kasakhstan er også svært alvorlig. I Aserbajdsjan, et land som fikk stor oppmerksomhet rundt sine menneskerettighetsbrudd i forbindelse med MGP-finalen i 2012, har Statoil nylig foretatt en stor investeringsbeslutning verd flere milliarder kroner. I Nigeria forekommer det grove overgrep mot kvinner og homofile, som lever i frykt for fengselstraff og fysisk avstraffelse. Også der har Norge sterke interesser i oljesektoren.

Venstre mener at ulike land krever ulik tilnærming. Næringssamarbeid vil ofte virke positivt på demokrati og menneskerettigheter. Norge bør derfor bare unntaksvis kutte samarbeid med land som viser dårlig styresett, men det er like viktig å stå opp for demokrati og menneskerettigheter også når man driver handel. For at norsk utenrikspolitikk skal være effektiv overfor flere mål på en gang, kreves mot, god balansegang — og kritisk debatt. Vårt eget grunnlovsjubileum kan minne oss om hvor viktig et folks rettigheter er, og dermed vår plikt til også å stå opp for andre.

Oslo Venstre mener at:
– hensynet til demokrati, menneskerettigheter og utviklingspolitiske målsetninger skal veie like tungt i norsk næringsengasjement som overfor bistandspartnere
– Regjeringen skal utvikle strategier for arbeid med menneskerettigheter i alle land der Norge har sterkt engasjement
– forhandlingene med Russland, Hviterussland og Kasakhstan bør stanses inntil vi ser reelle bedringer i menneskerettighetssituasjonen og for demokratiutvikling i landene
– Norge må være tydeligere i sin kritikk av menneskerettighetsbrudd også i land der vi har økonomiske interesser, særskilt i saker som angår kvinners og homofiles rettigheter

Uttalelsen ble vedtatt av Oslo Venstres årsmøte 1.mars 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**