Uttalelse: Vekst og muligheter

Oslo er inne i en periode med historisk høy befolkningsvekst, og er en av de raskest voksende storbyene i Europa. De neste fire årene forventes innbyggertallet å øke med mer enn 50 000 mennesker. Også de andre store byene i Norge opplever stor befolkningsvekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Oslo Venstre mener at befolkningsvekst er svært positivt for byen, og viser at Oslo er en attraktiv by å jobbe, bo og leve i. At vi også er i ferd med å bli en stadig yngre by som følge av at barnebefolkningen øker er spesielt gledelig. Samtidig stiller veksten store krav til utbygging av kollektivtrafikk, skoler, barnehager, boligområder og teknisk infrastruktur.

Oslo står i en nasjonal særstilling i kraft av å være den kommunen som gjennom en årrekke har hatt størst befolkningsvekst. Den økonomiske hovedutfordringen er at inntektsøkninger i all hovedsak spises opp av økt tjenestebehov og økte pensjonskostnader. Kommunens økonomiske handlefrihet blir stadig mindre.

Oslo Venstre mener statlige myndigheter i langt større grad til nå må begynne å stille opp for storbyene. Finansieringen av kommunene må ta hensyn til de økte kostnadene vekstkommuner har når det gjelder å bygge ut tjenestetilbudet til en stadig voksende befolkning.

I 2013 var Oslos bidrag til skatteutjevningsordningen til andre kommuner og fylkeskommuner på ca 3,7 mrd kroner. Dette er en ordning der Oslo taper store beløp hvert eneste år, og vekslende regjeringer har sjelden foreslått endringer i denne ordningen som har bidratt til å styrke storbyenes økonomi. Oslo Venstre mener at storbyene bør få beholde mer av egne skatteinntekter.

Årsmøtet i Oslo Venstre mener at:
– staten må forplikte seg til å bidra med minst halvparten av finansieringen til store infrastrukturprosjekter innenfor kollektivtrafikken, blant annet til bygging av ny sentrumstunnel for T-banen og ny Fornebubane.
– kommuner må få investeringstilskudd til bygging av skoler og barnehager, etter modell av ordningen som allerede gjelder for sykehjem.
– storbyene må få beholde mer av egne skatteinntekter.

Uttalelsen ble vedtatt av Oslo Venstres årsmøte 1.mars 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**