Uttalelse: Vern om Oslos grønne lunger og byens grøntstruktur

Oslo er blant Europas raskest voksende byer. Det er en svært gledelig utvikling, og viser at Oslo er et godt sted å etablere seg, leve og arbeide. Samtidig skaper veksten et press på arealene i byen, når det skal bygges både boliger, skoler og barnehager til de som ønsker å bo her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Oslo har mer enn nok tomtereserver og potensial for klimavennlig fortetting. Det er ikke nødvendig eller ønskelig å ta av verken Oslomarka eller av de knappe grøntarealene og parkene som ligger innenfor bygrensa.

Å ha grønne områder til rekreasjon og fysisk aktivitet nær der folk bor har uvurderlig verdi. grøntstrukturen fyller også viktige funksjoner i byen, som å håndtere overflatevann, beskytte mot flom, regulere lokalklima og romme biologisk mangfold. Verdien av grøntstrukturen kan ikke enkelt måles i kroner og øre. Tap av grøntområder gir dårligere folkehelse og dårligere livskvalitet.

Oslo Venstre mener at grøntområdene i byen må ha et større vern, og at det må bli vanskeligere å etablere både midlertidige og varige bygg og andre konstruksjoner som forhindrer at de grønne lungene kan brukes til friområder for Oslo-folk.

Oslo har også en rekke områder som kan rustes opp til å bli bedre og mer attraktive friområder. Det handler derfor ikke bare om å bevare dagens parker og grøntdrag, men også om å etablere nye, gode friområder i byen vår.

Derfor vil Oslo Venstre:
– arbeide imot utbygging i parker, grøntdrag og friområder
– at alle forslag om å sette opp midlertidige eller permanente bygg og konstruksjoner i grøntområder skal opp til politisk behandling
– opparbeide flere grøntområder og parker til glede for byens befolkning
– at Oslo Kommune hvert år legger fram et grøntregnskap som er lett å forstå for byens borgere.
– styrke vedlikeholdet av alle grøntområdene og turveiene
– ha en gjennomgang av alle midlertidige kommunale bygg i friområder og lage en plan for når og hvordan disse skal fjernes.

Uttalelsen ble vedtatt enstemmig på årsmøte i Oslo Venstre 1.mars 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**