Uttalelse: Videre Groruddalssatsing

Groruddalsatsingen har siden 2007 tilført Groruddalen minst 100 millioner kroner årlig til nye parker, opprustning av t-banestasjoner, nye sykkelveier, gratis kjernetid i barnehagen, utvikling av bomiljøer og en rekke kulturaktiviteter. Det er enighet om å videreføre satsingen, men dagens satsing fremstår som topptung med stor grad av administrasjon. I en ny Groruddalssatsing må bydelene spille en større rolle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Samtidig kan ikke en slik begrenset satsing løse de store, tunge strukturelle utfordringene i Groruddalen. Groruddalen er dominert av tre store innfartsårer og dalbunnen er preget av industri og lagervirksomhet som danner en sperre mellom øst- og vestsiden av dalen. Med vekst og utbygging følger økende trafikk og gjennomgangstrafikk, og dette skaper utfordringer flere steder i Groruddalen. Det trengs derfor en samferdselspakke, blant annet gjennom å følge opp bystyrets vedtatte tungtransportplan. Det trengs også et utbyggingsselskap som gjennom et samarbeid mellom det offentlige og grunneierne i området kan bidra til å redusere forurensing og realisere dalens fulle potensial. Utbyggingsselskapene som har vært vellykket i Bjørvika og i Ensjø-utbyggingen, der kommunen koordinerte mange grunneiere, er trukket frem som modell for Groruddalen.

En stor andel førstegenerasjonsinnvandrere gir utfordringer knyttet til språk. Enkelte områder har også høy konsentrasjon av sosiale problemer. En god barnehage og skole er det beste virkemiddel til å styrke språkkunnskap og skape en vei ut av sosiale problemer.

Selv om Groruddalssatsingen videreføres, er det viktig at det fra dag én i den nye perioden tas høyde for at satsingen ikke skal være permanent. Vi har eksempler i Groruddals-satsingen på prosjekter som har møtt store utfordringer når prosjektfinansieringen har utløpt.

Venstre vil:
– foreta grundig evaluering av Groruddalssatsingen i forkant av oppstart på periode 2
– videreføre Groruddalssatsingen i perioden 2017-2026 med kommunale og statlige midler
– få på plass en langsiktig samferdselspakke for Groruddalen (og nedre Romerike) med blant annet økt frekvens på jernbanen, lokk over E6 ved Furuset, nedgradering av Trondheimsveien, Bredtvet-diagonal, vurdering av lokkløsninger over riksvei 4, bane til Ahus, tverrgående t-bane, trikk til Tonsenhagen, kollektivfelt på de viktigste innfartsårene og på lang sikt flytting av Alnabru-terminalen
– få på plass avtaler mellom de store grunneierne i dalen og kommunen som kan gi en utvikling av større områder i Groruddalen og med mulighet for strategiske kjøp av eiendommer
– erstatte forsøksordningen med gratis kjernetid i barnehagen med en permanent ordning med behovsprøvd gratis kjernetid
– ha et kompetanseprogram i barnehagen både for å utvikle ansattes norskkunnskaper og for å øke pedagogtettheten
– videreføre skolesatsingen slik at alle barn får tilpasset opplæring og at tilstrekkelig ressurser tilføres skoler med store utfordringer
– opprettholde investeringene i park- og grøntstrukturer fra første periode i Groruddalssatsingen med et særlig fokus på Alnaelva, tverrgående grøntstrukturer og god tilgang til marka
– la bydelen få større medvirkning på prioriteringene og råderett over en større del av midlene enn i dag

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 1.mars 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**