Venstres landsstyre: Varig vern for Skagerrak

Venstre er urolige for økt forurensningsfare ved den norske sørlandskysten. Området er viktig som matfat, for reiselivet og for det biologiske mangfoldet, seier landsstyremedlemene Torunn Sandvand, Sara Sægrov Ruud, Hans Antonsen og Eva Kvelland etter samrøystes vedtak i Venstres landsstyre i dag. At Venstres landsstyre samrøystes støttar opp om tilsvarande fråsegn frå årsmøtet i Agder Venstre er viktig for landsdelen – og miljøet, seier fylkesleiar Torunn Sandvand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Vedtatt uttalelse i Venstres landsstyre 2. mars:

Varig vern for Skagerrak
Venstre er urolige for økt forurensningsfare ved den norske sørlandskysten. Området er viktig som matfat, for reiselivet og for det biologiske mangfoldet.

Forvaltningsplanen for Nordsjøen-Skagerrak som ble lagt frem 26. april 2013 slår fast at kysthavet har store utfordringer, med blant annet omfattende taredød, overgjødsling, forsøpling og miljøgifter, kollaps i fiskebestander og nedgang i sjøfuglbestander.

Sommeren 2009 havarerte det Panama-registrerte Full City-lasteskipet ved Langesund etter dårlig vær i Skagerrak. Det er blitt anslått at grunnstøtingen førte til at mellom 50 og 200 tonn tungolje lakk ut i sjøen, og at rundt 120 km av kystlinjen mellom Grimstad og Larviksfjorden ble tilgriset. Hendelsen fikk store konsekvenser for det biologiske mangfoldet i området, inkludert flere rødlistearter. Grunnet forholdene på stedet hvor blant annet store deler av strendene og havbunnen består av rullesteiner, er det mulig at det kan ta opp mot 10-15 år før skadevirkningene er borte.

Skal vi klare å nå målene i klimapolitikken og begrense klimaendringene, er det en forutsetning at utvinnings- og forbrenningstempoet av fossile ressurser flater ut og på sikt synker. Dette forutsetter at majoriteten av verdens kjente olje- og gassressurser blir liggende. Derfor er det rimelig at man allerede nå sikrer varig vern av havområder med spesiell verdi. Lofoten, Vesterålen og Senja er et slikt område som må vernes. Venstre mener at også Skagerrak har tilsvarende verdier, og vil jobbe for varig vern av området.

Venstre vil:
– Ha varig vern av Skagerrak.
– Stoppe overgjødsling og råkloakkutslipp i havet.
– Forsere opprydding av miljøgiftdumpeplasser og ikke akseptere nye miljøgiftutslipp og avfallsdumping på sjøbunnen.
– Ikke tillate introduksjon av fremmede arter via ballastvann, og fjerne unntaket for Skagerrak i ballastvannforskriften.
– Være beredt mot store utslipp fra skipskatastrofe gjennom å øke oljevernberedskapen
– Ha statlig dekning av akutt forurensningsberedskap og opprydding når ulykker skjer.
– Opprette beredskap for å undersøke og hjelpe forurensningsskadet vilt.
– Gjenoppbygge ødelagte leveområder og bestander.
– Forsere kommunal kartlegging av naturtyper i kystsonen.
– Kartlegge hotspots for marinbiologisk mangfold på dypt vann.
– Beskytte oppvekstområder mot inngrep, forurensning og forsøpling.
– Åpne for lokale bevaringsområder for fisk og skalldyr.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**