Uttalelse: Kommunesammenslåing på dagsorden

På Hå Venstre sitt årsmøte ble det mandag 13. januar vedtatt en uttalelse om kommunesammenslåing.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Hå Venstre har hatt årsmøte og ønsker å sette kommunestrukturen på Jæren på dagsorden. Med dagens regjering er det neppe noen tvil om at det om få år vil være betydelig færre kommuner i landet. Selv om det nå skal gjennomføres en prosess der en skal se på oppgavefordeling og kommunestørrelser så er det liten tvil om at det vil bli betydelige endringer i dagens kommunegrenser.

Et av hovedspørsmålene i vår region blir hvor store de framtidige kommunene skal bli. Får vi en Stor-Stavanger kommune som omfatter alt frå Rennesøy til Egersund eller får vi mindre enheter som er oppdelt etter geografiske eller demografiske grenser.

Venstre vil gjerne starte en debatt om hvordan Jæren skal se ut etter en slik prosess nå. På Jæren ligger den beste matjorda i landet og Venstre mener helt klart at det vil være bedre å ha en stor sterk kommune som har jordbruk som hovednæring enn å lage en storkommune som omfatter hele Nord-Jæren. En slik stor jordbrukskommune vil være bedre i stand til å drive regional arealplanlegging enn alternativene. På lang sikt vil dette være den beste garantien for å bevare matjorda til framtidige generasjoner. Jær-regionen har allerede jernbanen som en viktig transportnerve. Et framtidig dobbelspor og videre fortetting i stasjonsbyene vil være et skritt i riktig retning. Lenger fram vil nye utbyggingsområder f. eks sør i Hå kunne utnytte dette potensialet ytterligere.

Venstre mener at Jærkommunene må starte en debatt om dette så snart som mulig og avklare om det er grunnlag for en felles tilnærming til dette spørsmålet slik at en kan være forberedt og komme i forkant av regjeringens behandling av denne saken. Tvangssammenslåing har vi dårlige erfaringer med i Hå så det kan helt sikkert lønne seg å være bedre forberedt denne gangen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**