Vil ha fossilfritt pensjonsfond

Byråd Guri Melby har tatt initiativ til å trekke Oslo kommunes pensjonsfond ut av investeringer i fossile energiselskaper. — Hvis klimapolitikken lykkes, vil vi tape på investeringer i fossil energi. Vi har tenkt
å lykkes i klimapolitikken, og da må vi satse på framtidas vinnere, sier Melby til Vårt Land i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er et livsforsikringsselskap heleid av Oslo kommune. Selskapet tar hånd om pensjonsordningene innen kommunen, herunder de kommunale foretakene og kommunalt majoritetseide aksjeselskaper. Pensjonsordningene omfattet ved utgangen av 2012 om lag 120 000 yrkesaktive, pensjonister og tidligere ansatte i Oslo kommune. OPFs forvaltningskapital per 31.12.12 var 56,4 milliarder kroner og selskapets egenkapital var på 4,1 milliarder kroner.

investering

Foto: sprinklebit.com

I dag er OPF investert bredt i obligasjoner, OPS-prosjekter, eiendom, aksjer og eksterne fond. Blant disse investeringene er også aksjer og fondsandeler i bransjer og selskaper som bidrar til klimagassutslipp, herunder energiselskaper. Totalt er ca 1,6 mrd kroner investert i fossile energiselskaper. Dette utgjør 3 prosent av forvaltningskapitalen. I tillegg eier fondet enkelte eiendommer som fortsatt benytter fossil energi til oppvarming.

Guri Melby

Foto: Torbjørn Bråthen

— Vi må jobbe for dette på samme måte som Venstre gjør på Stortinget. Jeg opplever at de andre partiene er på gli. Samtidig mener jeg at Oslo har kommet lenger enn staten i å prioritere miljø på mange områder. Jeg har god tro på at byrådet i Oslo kan få et vedtak om å trekke pensjonsfondet sittut av fossil energi tidligere enn staten, sier Melby til Vårt Land.

Melby mener det er tre grep som bør tas for å gjøre OPFs investeringer mer fremtidsrettet og miljøvennlige. Kommunen må igangsette en prosess for å sikre en grønn, klimavennlig forvaltning av kommunens fondsinvesteringer, uten at det svekker dagens krav til avkastning og risiko. Samtidig bør man starte en prosess for å redusere kommunens eksponering mot fossil energi, ved at kommunen gradvis selger seg ut av aksjer og fondsinvesteringer i fossile energiselskaper, og at eiendomsporteføljen faser ut bruk av fossil energi til oppvarming. I tillegg bør kommunen ta initiativ overfor statlige myndigheter slik at pensjonsfond i større grad gis mulighet til å kunne foreta lavrisikoinvesteringer i infrastruktur og fornybar energiproduksjon, som ikke bare oppfyller finansielle krav, men som også tilfredsstiller sosiale og miljømessige krav.

— Også offentlige eiere av andre store fond enn oljefondet bør ta ansvar og bli fossilfrie, og Oslo har muligheten til å gå foran i denne viktige saken, avslutter Melby.

Saken ble omtalt i Vårt Land mandag 3. mars 2014. Vårt Land har dessverre ikke publisert saken på nett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**