Møte i bystyret 5. mars

I dagens møte i bystyret behandles blant annet plan for utvikling av Middelalderbeltet, valgfrihet i hjemmetjenesten og reguleringsplan for nytt nasjonalt folkehelseinstitutt på Lovisenberg. Her vil vi oppdatere underveis hva som skjer i møtet. Du kan også følge møtet på Oslo kommunes web-tv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


15:00 Opprop. Venstre er representert med Odd Einar Dørum, Espen Ophaug, Julianne Ferskaug, Terje Bjøro (møter for Toril Berge Flatabø) og Anders Bergsaker (møter for Guro Fjellanger).

15:05 Første punkt på dagsorden er en orientering fra KS om lokaldemokratiundersøkelsen 2014.

15:15 Bystyret går videre til muntlig spørretime, hvor representantene får anledning til å stille spørsmål til byrådet om aktuelle saker. Første spørsmål kommer fra Rina Mariann Hansen (A), og handler om tilbudet om redusert pris på Oslobad til barn av familier med økonomiske utfordringer. Byråd Guri Melby sier at dette spørsmål er til diskusjon i byrådsavdelingen, og at hun vil komme tilbake med svar når det er avklart.

15:20 Gulay Kütal (SV) stiller neste spørsmål, som handler om den pågående prosessen med konkurranseutsetting av barnehager. Spørsmålene er imidlertid av en slik karakter at byråden ikke kan svare på dem, på grunn av konkurranselovgivningen og kommunens forhandlingsposisjon.

15:30 Nasir Ahmed (A) stiller neste spørsmål, som handler om et planlagt folkemøte om OL i Groruddalen. Møtet er imidlertid i regi av Høyre, og byrådsleder Stian Berge Røsland svarer at etaten ikke burde inkludert en invitasjon til dette møtet i sitt nyhetsbrev.

15:30 Ingvill Reymert (SV) følger opp spørsmålet, og spør om bystyret skal behandle spørsmålet om skattefritak for IOC, som omtales blant annet i Klassekampen i dag. Byrådslederen svarer at dette spørsmålet i siste instans må vurderes av stortinget, men at bystyret vil behandle spørsmålet i forbindelse med eventuell innsending av den endelige søknaden i første halvår 2015.

15:35 Neste spørsmål kommer fra Bjørnar Moxnes (R), og handler om de kommende forhandlingene om arbeidstidsbestemmelser for lærere i Oslo. (Oslo er ikke omfattet av de pågående forhandlingene mellom KS og lærerforbundene). Byråd Anniken Hauglie svarer at hun ikke vil kommentere forhandlingene, da disse må gå mellom partene.

15:40 Harald Nissen (MDG) stiller neste spørsmål, om Oslo kommunes etiske retningslinjer for investeringer, og om det finnes økonomiske eller etiske grunner til at for eksempel Oslo Pensjonsforsikring trekker seg ut av investeringer i fossil energi. Byrådsleder Stian Berge Røsland svarer, og viser til behandlingen av det samme spørsmålet på stortinget, hvor det nylig ble klart at de borgerlige partiene går inn for å utrede uttrekk av fossilinvesteringer i Statens Pensjonsfond Utland. Byrådet har merket seg denne diskusjonen, og det er naturlig at også vi vurderer disse investeringene nøye, avslutter Berge Røsland.

15.45 Neste spørsmål kommer fra Marianne Borgen (SV) og handler om planene for nye E-18, som er blitt mye omtalt i media de siste dagene. Guri Melby sier at saken, spesielt spørsmålet om bompenger og totale kostnader, kommer til behandling i bystyret i løpet av ordet. Selv mener jeg at prosjektet bør slankes betydelig, slik også Statens Vegvesen antyder, sier Melby, og understreker at det ikke vil være aktuelt å vri ytterligere midler fra Oslopakke 3 til dette prosjektet.

16:00 Tone Tellevik Dahl (A) stiller spørsmål om arbeidet med trygghetsindeks, som er blitt forsinket på grunn av at politiet ikke har levert inn den underliggende statistikken som trengs. Byråd Guri Melby svarer at det likevel ikke betyr at arbeidet med trygghetsindeks har stoppet opp, for kommunen vil fortsette å gjøre sin del av jobben, blant annet gjennom spørreundersøkelser og gjennomføring av trygghetsskapende tiltak der det er behov for det. Melby opplyser også om at spørreundersøkelsene som er gjennomført til nå, viser at folk i hovedsak opplever Oslo som en trygg by, også i sentrumsbydelene.

16:10 Spørretimen er med det avsluttet, og bystyret går videre til å behandle ordinære saker. Første sak ut er kommunerevisjonsrapport om forvaltning av offentlige kunstverk. Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Oslo har mange utplasserte kunstverk rundt omkring i byen, og disse er av stor verdi. Rapporten vi behandler i dag, viser at det har vært en stor forbedring av forvaltningen av disse siden siste rapport i 2008, sa Ferskaug, men understreket at det fremdeles er svakheter i kunstforvaltningen i enkelte etater. Derfor er vi i Venstre svært glade for at både Kulturetaten og byrådsavdelingen har styrket arbeidet med dette feltet, og vil følge opp de svakhetene kommunerevisjonens rapport i tiden fremover, avsluttet Ferskaug.

16:25 Bystyret tar kommunerevisjonens rapport til orientering.

16:25 Bystyret går videre til å behandle kommunerevisjonsrapport om standpunktkarakterer i videregående skole. Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Rapporten avdekker at det er forskjeller mellom skolene i hvilke krav som stilles for forskjellige karakterer. Dette er en problemstilling vi kjenner fra hele landet, og det er ikke slik vi ønsker at det skal være. Samme kompetanse skal gi samme karakter, uavhengig av skole, sier Ferskaug. Hun sier videre at Utdanningsetaten nå er i ferd med å utarbeide en veileder til bruk i Osloskolen, som skal sikre at vurderingspraksisen er lik på de forskjellige skolene.

16:35 Terje Bjøro tar også ordet, og sier at Osloskolen har tatt grep om vurderingsspørsmålet, blant annet gjennom bruk av felles vurderingsnemnder. Dette er et svært vellykket tiltak, som lærere og elever setter stor pris på, sier Bjøro. Det er også viktig at elevene trekkes inn i vurderingspraksisen, noe mange skoler i dag jobber med. Om det er systematiske avvik, må det tas tak i, men i hovedsak jobbes det svært godt med rettferdig vurdering i Osloskolen, avsluttet Bjøro.

16:40 Bystyret vedtar kontrollutvalgets innstilling, og går videre til saker som ble utsatt i bystyret 5. februar. Først ut er detaljregulering av Myrerskogveien 21b. Espen Ophaug holder Venstres innlegg. Det er et gammelt bystyrevedtak som ligger til grunn for denne saken, og stridens kjerne ligger i om det nordre delen av området egner seg som turvei. Det er et stort flertall i komiteen som har sett på befaring at dette ville blitt en svært upraktisk turvei, og man måtte sprengt bort en stor knaus i området, sa Ophaug. Komiteen mener derfor at den alternative turveien 150 meter lenger syd, er et langt mer attraktivt og tryggere alternativ, avsluttet Ophaug.

16:50 Reguleringsplanen for Myrerskogveien 21b blir vedtatt. Bystyret går videre til å behandle forsalg fra Frp om parkeringsplasser for tohjulinger, MC og moped.

16:55 Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg. Det er en enstemmig komité som nå ønsker å forbeholde enkelte regulerte parkeringsplasser til tohjulinger, og det kan forslagsstiller glede seg over, sa Dørum.

16:55 Byråd Guri Melby tar også ordet, og sier at hun vil fremme en sak i løpet av et halvt år om parkering i sentrum. I den forbindelse vil vi også se på parkering for tohjulinger, sa Melby. Hun understreket også at det var en riktig vurdering av Bymiljøetaten å tillate parkering for motorsykkler i Roald Amundsens gate foran Nationaltheatret, ettersom dette er et område regulert til park.

17:00 Saken om parkering for tohjulinger blir vedtatt. Bystyret går videre til å behandle Plan for utvikling av Middelalderbeltet. Planen kan leses i sin helhet på kommunens nettsider.

17:05 Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Byrådet har lagt frem en plan som innbærer ambisiøse mål og tiltak for å synliggjøre og formidle Oslos middelalderhistorie. Middelalderbelte er et av Norges fremste kulturminner, og det er viktig når byen vokser, at alle får mulighet til å lære om og ta del i byens historie. Det vil vi oppnå med denne planen. Dette er et viktig rekreasjonsområde og en viktig del av historien, som Venstre og byrådet jobber for å ta vare på og fremheve, avsluttet Ferskaug.

17:15 Planen for Middelalderbeltet blir vedtatt med enkelte tilleggsmomenter fra komiteen. Bystyret går raskt gjennom saker som kan behandles uten debatt før middagspausen. Det blir vedtatt nytt reglement for fødselspermisjon for heltidsombud, og bystyret tar oversikt over endring av bystyrevedtak gjennom notater til orientering. I tillegg vedtar bystyret høringsuttalelse til ny organisasjonsstruktur for Film & Kino, og å oppheve ordningen med nominelle festekontrakter for barnehager. Helse- og sosialkomiteens årsberetning tas til orientering, og reguleringsplaner for Turbinveien/Freserveien og Hovinveien 45 vedtas enstemmig. I tillegg behandles diverse fritak og suppleringer til kommunale verv og utvalg.

17:30 Bystyret tar med det middagspause. Oppdateringene herfra fortsetter ca. 18:15.

18:15 Bystyret gjenopptar forhandlingene. Første sak til behandling er evaluering av ordningen med kulturkort til ungdom. Ordningen har ikke fungert spesielt bra, da det er få som har brukt det, og et begrenset antall tilbud som omfattes av ordningen. Byrådet har derfor foreslått å erstatte kulturkortet med et opplevelseskort, som målrettes til de som trenger det mest.

Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Det er særlig viktig at barn og unge oppfordres til å bruke Oslos mangfoldige kulturtilbud. Da er det ikke oppløftende med 300 bruker av kulturkortet, sa Ferskaug. Venstre ønsker derfor en ny ordning, som treffer målgruppen langt bedre. Opplevelseskortet har vært prøvd ut flere andre steder, og gir kommunen langt bedre mulighet til å innlemme private kulturaktører i tilbudet, slik at barn fra familier med lavere inntekt kan få gratis billetter. Mange kulturinstitusjoner har allerede slike ordninger, og nå tar vi et ekstra tak fra kommunens side. Det er det mange barn som vil ha glede av, avsluttet Ferskaug.

18:40 Bystyret vedtar å erstatte kulturkortordningen med et opplevelseskort til barn i lavinntektsfamilier. Neste sak til behandling er Byrådets strategi for sosial mobilitet i barnehage og skole.

18:50 Julianne Ferskaug tar ordet, og takker for godt samarbeid om saken i Kultur- og utdanningskomiteen. For Venstre er det avgjørende at alle barn som vokser opp i Oslo skal ha like muligheter, og skole og barnehagen er de viktigste virkemidlene i dette arbeidet, sa Ferskaug. Hun understreket at Osloskolen er den beste i landet på sosial utjevning, men at man fortsatt ikke er i mål. De viktigste tiltakene vi debatterer i dag, er styrking av skolehelsetjenesten, spissing og utvidelese av tilbudet med gratis kjernetid i barnehagen og styrket rekruttering av fagpersoner til barehagen, sa Ferskaug. Byrådets melding er et godt utgangspunkt for videre arbeid med sosial mobilitet i Oslo, avsluttet Ferskaug.

19:25 Bystyret behandler sak om valgfrihet i hjemmetjenesten. Terje Bjøro holder Venstres innlegg. Hjemmetjenesten er et av de viktigste virkemidlene kommunen har for å gi våre eldste borgere en verdig og trygg hverdag i sitt eget hjem, og de ansatte i bydelene gjør hver dag en formidabel innsats med å yte pleie og omsorg til de som trenger det, sa Bjøro. Alle forstår at hverken kommunen eller de private aktørene innen hjemmetjenesten klarer å garantere at det er den samme personen som kommer hver gang hjemmetjenester til en enkeltborger skal utføres. Til det er behovene for variert og døgnet for langt. Man må treffe en balanse mellom den enkelte tjenestemottagerens behov og arbeidsmiljølovens krav. Dette krever en fleksibel tilnærming fra både de kommunale og private aktører, en fleksibilitet det finnes sterk vilje til å utvise, sa Bjøro. Valgfrihet og høy kvalitet på omsorgstjenester er av høyeste prioritet, en prioritering flertallet i bystyret og forskjellige byråd har stått sammen om i en årrekke. De årlige brukerundersøkelsene, og den statusbeskrivelsen som fremkommer av saken vi behandler, viser at vi langt på vei har lykkes med dette. Men vi skal stadig bli bedre. Det er et ansvar vi alle må ta, her i salen, og ute i bydelene, avsluttet Bjøro.

19:40 Bystyret tar sak om valgfrihet i hjemmetjenesten til orientering. Bystyret går videre til å behandle forslag om bemanningsnorm i skolehelsetjenesten.

19:45 Odd Einar Dørum tar ordet, og sier at helsesøstere, som er kloke mennesker som forstår ting, er svært viktig i en ung persons liv. Venstre tror imidlertid ikke en norm er riktig vei å gå for å styrke skolehelsetjenesten. Vi har styrket skolehelsetjenesten i hvert budsjett vi har vært med å lage, og i alle bydelenes budsjetter når de behandles i bydelsutvalgene, sa Dørum. Skolene i Oslo er dessuten forskjellige. Noen ligger nær andre skoler, andre langt unna. Noen har en helsestasjon rett i nærheten, andre ikke. En norm må være lik for alle, og vil derfor styrke tilbudet noen steder, men svekke det andre steder. Vi tror at de lokale prioriteringene i bydelene er best egnet til å se hvordan behovet bør utformes, hvor samarbeid er naturlig og hvor det ikke er praktisk å få det til slik. Venstre tror ikke på statistiske gjennomsnittsstørrelser, men skreddersøm basert på lokale behov, avsluttet Dørum.

20:00 Forslaget om at byrådet skal legge frem sak om bemanningsnorm i skolehelsetjenesten blir vedtatt.

20:10 Bystyret behandler forslag om MST-teamet i Barne- og familieetaten.

21:20 Det blir vedtatt å gjennomføre en konsekvensanalyse av nedleggelse av MST-teamet, samt å styrke kompetansen på metodikken i bydelene. I tillegg blir reguleringsplanen for nytt folkehelseinstitutt på Lovisenberg vedtatt uten debatt.

20:20 Bystyret behandler innbyggerinititativ om Alnaelven i grøntdrag. Espen Ophaug holder Venstres innlegg. Han sier at Venstre, da saken ble behandlet i 2010, var for å bringe Alnaelven frem i dagen, men ble dessverre nedstemt. Når reguleringen er gjort, kan vi ikke som kommune snu tvert om, med den uforutsigbarheten det medfører for utbyggere. Likevel er vi positive til de løsninger Posten har skissert for Alnaelven, og håper disse lar seg realisere, avsluttet Ophaug.

20:40 Det blir ikke fattet vedtak om Alnaelven, men en enstemmig komité sier blant annet følgende i merknadsform: “Komiteen støtter Vann- og avløpsetatens foreløpige vurdering av Posten – Brings
skisseprosjekt, forutsatt at dette ikke forsinker fremdriften av utviklingen av terminalområdet, om å håndtere overvann åpent i området og bruke det til å illudere åpent elveløp i/ved den regulerte elvetraséen. I tillegg bør Kjelsrudbekken og Alfasetbekken ledes ut i dette nye elveløpet, hvis mulig.”

20:40 Bystyret går videre til å behandle detaljregulering for Vollebekkveien 1. Espen Ophaug holder Venstres innlegg. Denne saken handler først og fremst om en viktig ny skole og ny barnehage i et stort transformasjonsområde som får mange nye boliger de nærmeste årene, sa Ophaug. Han tok også opp at bystyret har fattet motstridene vedtak i skolebehovsplanen og reguleringssaken vedrørende flerbrukshall. Det er ikke vanskelig å forstå idrettens ønske om flerbrukshall, men for skolens del er det tilstrekkelig med to gymsaler, slik skolebehovsplanen forutsetter. Venstre ønsker ikke å forsinke dette prosjektet, da tidsplanen allerede er stram, og vi trenger skoleplassene så raskt som mulig. Komiteen stiller seg imidlertid positiv til en utredning om en mulig flerbrukshall ved Linderudbanen, men jeg må understreke at det ikke automatisk betyr at det skal bygges en hall her. Vi må først undersøke om det er mulig, og det håper jeg og Venstre at det er, avsluttet Ophaug.

21:05 Reguleringsplanen for Vollebekkveien 1 vedtas, og byrådet bes komme tilbake til bystyret med en sak om mulig idrettshall ved Linderudbanen.

21:05 Bystyret går videre til å behandle saken om Bjørnar Moxnes’ offentliggjøring av personopplysninger i Lindebergrapporten.

Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg. For Venstre handler ikke denne saken om kampen for å gi offentligheten innsyn i kommunale forhold, men en sak om det kommuneadvokaten sier, nemlig at Moxnes’ har offentliggjort opplysninger om noens personlige forhold. Jeg kan ikke skjønne hvorfor det var nødvendig å offentliggjøre disse opplysningene for å belyse saken. Ingen av bystyrets representanter står over loven, heller ikke loven om taushetsbelagte opplysninger. Dette er en sak helt uten presedens, og jeg skulle gjerne ønske at bystyret hadde andre sansksjonsmuligheter enn politianmeldelse i denne saken, sa Dørum. Når kommunenadvokaten klart gir uttrykk for at Moxnes’ handling rammes av straffeloven, ville det også vært en beslutning fra bystyrets side å unnlate å anmelde det. Skyldspørsmålet er det ikke bystyret som tar stilling til, det må påtalemyndigheten gjøre. Men Venstre mener at slike forhold ikke kan forbigås i stillhet. Det er ikke en lett avgjørelse å ta, og jeg håper at vi kan ha en prinsippiell debatt om håndteringen av denne typen saker i fremtiden, avsluttet Dørum.

21:40 Bystyret vedtar, med Høyres, Aps, Venstres, Frps og Miljøpartiets stemmer, å anmelde Bjørnar Moxnes for å ha publisert taushetsbelagte opplysninger fra kommunerevisjonens rapport om Lindebergsakene. Ordføreren hever med det møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**