Vindkraft-konseksjon mot kommunens vilje

Når NVE gir konseksjon mot kommunenes vilje er det ikke ulovlig. Men det er svært uklokt.
Det skriver Solveig Schytz i Romerikes blad i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Vindmølle, Tyskland, Ahlen

Foto: Andrea Kratzenberg

NVE har gitt konsesjon til E. ON Vind for for bygging av vindmøller i Nord-Odal. Engasjementet er høyt, Eidsvold og Nord-Odal kommune har sagt nei, og fylkesmannen både i Hedmark og Akershus har varslet innsigelse.

Det er tildels store konflikter mellom energihensyn og naturvern i vindkraftutbygginger. Derfor trengs det en mer helhetlig forvaltning av vindkraftutbyggingen som sørger for at verneinteressene blir bedre ivaretatt, ikke bare på kommunenivå, men på regionalt og nasjonalt nivå. Det er en stor utfordring at konsesjonene for energiutbygging fattes hos NVE i et slikt tempo at det er vanskelig for både kommuner, innbyggere og verneinteresser å henge med i svingene.

Utbygging av vindkraft (og vannkraft og kraftledninger) forvaltes etter 2010 ikke lenger etter plan- og bygnignsloven, men etter energiloven.
Det betyr at kommunen ikke MÅ, men KAN utarbeide en reguleringsplan for et vindkraftfelt. I følge energiloven er det Olje og energidepartementet (som har delegert myndigheten til NVE, norges vasskraft- og energidirektorat), som tildeler konsesjoner.

Praksis har hittil vært at NVE ikke tildeler konsesjon til utbyging av vindkraft på steder der kommunen er negative til dette, mens regionale vindkraftplaner (i de fylkene slike er utarbeidet) i praksis ikke har blitt tilagt vekt.

Tildelingen av konsesjon til E. ON for utbygging av vindkraftpark i NOrd-Odal representerer dermed noe nytt: Et NVE som ikke respekterer lokale ønsker og hensyn ved tildeling av konsesjon for vindkraft.

Stortinget har flere ganger avvist å lage en nasjonal potensialstudie for vindkraft, de har i stedet pekt på at fylkeskommunene må lage regionale planer for dette området.

Helhetlige regionale planer for utbygging både av vindkraft og småkraftverk som kartfester de mest sårbare områdene og får fram den samlede naturbelastningen en utbygging vil ha, kan være gode verktøy for å få til en mer helhetlig vurdering av interessekonfliktene ved kraftutbygginger, men det forutsetter at de faktisk får betydning når konsesjoner tildeles. Venstre i Akershus jobber for at en plan for vindkraftutbygging skal bli en del av den nye regionale klima- og energiplanen som er under arbeid i Akershus fylkeskommune. Regjeringen må sørge for at lokale hensyn tas og at regionale planer blir tillagt vekt når konseksjoner tildeles.

Vi vet for lite om den naturen vi vil verne. Miljødirektoratet har fått utredet at 80% av de viktigste naturtypene ikke er kjent og festet til kart. Dermed famler vi alt for ofte i blinde når vi bygger ut elver, skog og fjell,- vi vet ikke hvilke naturverdier vi ødelegger.

Venstre mener at det trengs tydeligere krav til utredninger ved utbygginger, både når det gjelder omfang og kompetanse hos utrederne, og at vi må være villig til å se på både forvaltnignspraksis og på lovverket for å sikre en mer helhetlig forvaltning av både naturverdier og energiutbygginger.

Solveig Schytz
Leder i Akershus Venstre
Leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskomune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**