Holmen — hva gjøres for å sikre byggestart?

Reguleringsplanen for utbyggingen på Holmen ble vedtatt med et overveldende flertall i bystyret, men fortsatt er ikke utbyggingen til nær en ½ milliard kroner startet opp. I et avisinnegg i Aust Agder Blad torsdag tok Jan Einar Henriksen opp problemstillingen omkring Holmenutbyggingen. Les hele innlegget nedenfor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Jan Einar Henriksen tar i dette innlegget opp flere spørsmål om Holmenutbyggingen

Jan Einar Henriksen tar i dette innlegget opp flere spørsmål om Holmenutbyggingen
Foto: Runar Nes

Holmen — hva gjøres for å sikre byggestart?

Reguleringsplanen for utbyggingen på Holmen ble vedtatt med et overveldende flertall i bystyret, men fortsatt er ikke utbyggingen til nær en ½ milliard kroner startet opp. Det skyldes flere forhold, bla. at dagens politiske flertall ikke ønsket en trinnvis utbygging av prosjektet. Et annet er at Risør dessverre ikke er så attraktiv å bosette seg i som mange synes å tro, og aktiv motstand i ulike medier øker dessverre heller ikke attraktiviteten verken for utbyggere eller potensielle kjøpere. Samtidig kunne utbygger med fordel ha vært mer aktiv på informasjonssiden og ikke overlatt til motstanderne å være nærmest enerådende i media og på sosiale nettverk. Ja, vi som er positive til prosjektet og støttet det gjennom de ulike politiske prosessene burde nok også ha vært mer tilstede i media da det røynet på for utbygger!

Men det er historie, og det viktige spørsmålet politikere og administrasjon i Risør nå må stille seg er etter min mening "hva gjør vi for å sikre byggestart på Holmen"?

Rent umiddelbart er det flere forhold som straks bør avklares i forståelse med og i nært samarbeid med utbygger.

Hotelltomten
Etter gjentatte forsøk på å skaffe interessenter til hotelldrift synes det rimelig klart at ønsket om å bygge nytt hotell på Holmen ikke er særlig realistisk. Det er heller ikke sale-lease-back, så kanskje området rett og slett bør omgjøres til bolig/fritidsformål? Det ville åpenbart tilføre et positivt dekningsbidrag til prosjektet og gi det en puff i riktig retning.

Parkering
Etablering av et stort P-hus under det bebygde areal på Holmen er ganske sikkert kostbart for utbygger. Kanskje gjesteparkeringen alternativt kunne tilbys kjøperne og innpasses i et P-hus i fjell ved Baptistkirken om dekningsbidraget økes med omlegging av hotelltomten?

 Utbyggingen på Holmen vil være svært positiv for Risør som lokalsamfunn

Utbyggingen på Holmen vil være svært positiv for Risør som lokalsamfunn
Foto: Utbygger

Rekkefølgebestemmelser
Utbyggingsavtalen bør også sees på med nye øyne og rekkefølgebestemmelser bør fravikes. Kanskje Risør som et alternativ til kostnadsdrivende krav som vegutbygging i Hasalen burde se mer på fremtidig inntjening i form av potensialet ved nye innbyggere. De gir jo inntjening hvert år v/statlige overføringer, skatt, økt eiendomsskatt og vil bidra positivt til både fiskemottakets utsalg og handelsnæringen i byen. Det samme gjelder for så vidt også v/utbyggingen i Flisvika.

Trinnvis utbygging
Er det urimelig med trinnvis utbygging og etablering i nye bolig- og næringsområde? Det skjer jo hele tiden i kommunale og private boligfelt. Og er det i realiteten forskjell på om de fortsatt graver og sprenger etterat de første har etablert seg innenfor boligprosjektet varaordføreren er prosjektleder for på Krana/Lindalen eller om det samme kan skje på Holmen? Neppe.

Dispensasjonssøknader fra reguleringsplanen kan vel heller ikke være et problem, for det er vel få områder hvor det har vært like mange dispensasjoner som på Krana/Lindalen om en ser på saksdokumentene til Miljø og teknisk komite. Dermed burde det heller ikke være noe problem om utbyggerne på Holmen senere ville endre på utseende av enkelte bygg eller deler av Holmen utbyggingen. Det ville jo bare imøtekomme motstandernes krav om variasjon.

Handelekraft
Etter bybrannen i 1861 tok det få måneder før ny reguleringsplan var på plass og det er vel ingen som i dag ønsker seg tilbake til gamle Risør slik det var før bybrannen! For 50 år siden tok saksbehandlingen om kommunesammenslåing av Søndeled og Risør rundt 3 måneder. Selv om enkelte fortsatt ikke aksepterer det som skjedde i 1964 var vel kommunesammenslåingen fornuftig. Det viser at Risør kan ta grep når det er nødvendig og at verden går videre selv om det skjer dynamiske endringer i bybildet.

Ta sjansen
En sjanse er ikke noe du får, men tar, sies det ofte. Kanskje utbygger nå bør ta sjansen — send inn søknad om rivning på bygningsmasse/krana på Holmen, sperr av området og start grunnarbeidene for å vise at dere mener alvor.

Dere har en godkjent reguleringsplan, vedtatt med et overveldende flertall i bystyret og det virker også som om dere har økonomiske ressurser. Samtidig har dere til gode å vise at dere har gjennomføringsevne. Kom på offensiven, kom med konkrete innspill om dere ønsker trinnvis utbygging, alternativ bruk av hotelltomta, endring i parkering, sale-lease back, eller rekkefølgebestemmelsene etc. Avklar ønskene i dialog med administrasjon og politisk og ikke minst;

Vis at dere har tro på Holmen prosjektet, at dere har økonomiske ressurser og ikke minst at dere også har gjennomføringsevne!

Jan Einar Henriksen (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**