Bystyret: Nilsen om lokal kontantstøtte

Sak om prolongering og evaluering av den lokale kontantstøtten var oppe til politisk behandling i bystyret i dag. Venstres bystyremedlem Solveig Nilsen hadde et kort innlegg i sakens anledning. He rkan du lese hele innlegget!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Ordfører,

Kristiansand Venstre er sterkt imot den lokale kontantstøtten for 2-åringer.

Det finnes allerede mange undersøkelser som viser at kontantstøtten har negativ effekt for kvinners yrkesdeltagelse. Statistikk forteller oss at på landsbasis er det en høy andel innvandrerfamilier som er kontantstøttemottagere. Så spørsmålet om kontantstøtte må også ses i sammenheng med likestillings- og integreringsspørsmål.

Det viktigste er jo uansett barnas beste — barns ve og vel. Derfor har Venstre sett at å gi støtte mens barna er svært små, kan være riktig. Venstre var derfor svært positive til endringene i kontantstøtteordningen der man avvikla ordningen for 2-åringer og styrket ordningen for 1-åringer.

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

Så velger flertallet i denne sal at Kristiansand kommune skal ha en kommunal lokal kontantstøtte. Familier med barn mellom 2 og 3 år får 4000,- utbetalt i kontantstøtte dersom barnet ikke går i barnehage.
Foreldre er selvfølgelig best egnet til å vurdere hva som er best for egne barn. Det argumenterer Venstre ikke mot. Men skal vi som samfunn — eller kommune i dette tilfellet- betale foreldre som ønsker å være hjemme med barn fra d er 2 til de er 3 år. Er det riktig å gi økonomiske intensiver for ikke å jobbe og ikke gå i barnehage?
Og så videre: Hvem mottar denne støtten?

4000,- pr mnd. er ikke særlig kompensasjon for lønnsinntekt. Minste tarifflønn for en renholder i Norge i dag er på 280.000,- i året eller ca. 18.000,- utbetalt etter skatt.
Snittlønn i Norge er på 365.000,- -eller 23.000,- utbetalt pr mnd. etter skatt. Og kvinner tjener 85 % av en manns inntekt, noe som betyr 20.000,- utbetalt pr mnd. — altså 3.000,- mindre utbetalt til kvinner pr mnd. Dette er en planlagt avsporing — men like fullt interessant når man vet at kontantstøtte først og fremst velges av kvinner.

I følge saksfremstillingen koster en barnehageplass for en 2-åring 15.000,- pr mnd. for kommunen.
Kontantstøtte er 4.000,- pr mnd. Det betyr at å tilby kontantstøtte er en billig løsning for kommunen — gitt at støtteutbetaling medfører at barn ikke går i barnehage som ellers ville gjort det. Denne sammenhengen er imidlertid veldig uklar.

Oppvekstsektoren ønsker tid — både for å evaluere og eventuelt tilpasse antall barnehageplasser, men også for å gi forutsigbarhet for mottagerne. Det ønsker Venstre å gi. Vi stemmer derfor ja til prolongering og evaluering — og håper på en god evaluering og høy svarprosent på undersøkelsene — og en god debatt når saken kommer opp til behandling igjen i oktober i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**