Varig vern for Skagerrak

Venstre er urolige for økt forurensningsfare ved Vestfold- og sørlandskysten. Området er viktig som matfat, for reiselivet og for det biologiske mangfoldet. Venstre vil jobbe for varig vern av Skagerrak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Sommeren 2009 havarerte Full City-lasteskipet ved Langesund etter dårlig vær i Skagerak. Det er blitt anslått at grunnstøtingen førte til at mellom 50 og 200 tonn tungolje lakk ut i sjøen, og at rundt 120 km av kystlinjen mellom Grimstad og Larviksfjorden ble tilgriset. Hendelsen fikk store konsekvenser for det biologiske mangfoldet i området, inkludert flere rødlistearter. Grunnet forholdene på stedet hvor blant annet store deler av strendene og havbunnen består av rullesteiner, er det mulig at det kan ta opp mot 10-15 år før skadevirkningene er borte.

 Venstre vil jobbe for varig vern av Skagerrak

Venstre vil jobbe for varig vern av Skagerrak
Foto: Øystein Haga

Forvaltningsplanen for Nordsjøen-Skagerrak som ble lagt frem 26. April 2013 slår fast at kysthavet har store utfordringer, med blant annet omfattende taredød, overgjødsling, forsøpling og miljøgifter, kollaps i fiskebestander og nedgang i sjøfuglbestander.

Skal vi klare å nå målene i klimapolitikken og begrense klimaendringene, er det en forutsetning at utvinnings- og forbrenningstempoet av fossile ressurser flater ut og på sikt synker. Dette forutsetter at majoriteten av verdens kjente olje- og gassressurser blir liggende. Derfor er det rimelig at man allerede nå sikrer varig vern av havområder med spesiell verdi. Lofoten, Vesterålen og Senja er et slikt område som må vernes. Venstre mener at også Skagerrak har tilsvarende verdier, og vil jobbe for varig vern av området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**