Uttalelse: En styrket barnehage for læring og lek

Betydningen av tidlig læring og barnehage for barns utvikling blir stadig mer anerkjent. Oslo Venstre vil ha en pedagogisk styrking av barnehagene, redusert betaling for de eldste barna og sørge for at unødvendig testing av barn ikke forekommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Oslo Venstre mener det er avgjørende at kvaliteten og innholdet i barnehagen er godt. Barnehagen har potensial til å bidra til sosial mobilitet, men det forutsetter høy kvalitet og et bredt tilbud i alle barnehager. Barnehagen er ikke et oppbevaringssted, men et sted hvor små mennesker lærer å møte verden. For de fleste barn i barnehagealder skjer læringen best gjennom lek, men læringsprosessen må understøttes av kompetente og engasjerte pedagoger som ser barnas behov. Oppfølging av det enkelte barn må starte tidlig. Kartlegging kan være et viktig verktøy i dette arbeidet, men er ikke et mål i seg selv. Testing og byråkrati som ikke beviselig har positiv effekt på barnas trivsel og læring skal ikke forekomme.

Barnehager har størst læringseffekt for fire- og femåringer. Dette tilsier at prisen for en barnehageplass for fire- og femåringer bør være lavere enn for de yngste barna. Venstre har programfestet inntektsgradert oppholdsbetaling. Oslo Venstre vil i tillegg utrede om det er hensiktsmessig med gratis kjernetid for alle fire- og femåringer. Samtidig må kontantstøtten avvikles for ikke å skape incentiver som bidrar til å holde foreldre utenfor arbeidslivet. Uansett må den reduseres tilsvarende økningen i foreldrebetalingen for de minste barna.

De ansatte er viktigst for kvaliteten i barnehagene. Oslo Venstre går derfor inn for et kompetanseløft der pedagogtettheten gradvis økes opp til nivået i andre OECD-land på over 50 % pedagoger eller 80 % ansatte med barnefaglig kompetanse. Samtidig bør flere barnehagelærere ha utdanning på masternivå for å få mer kunnskap og et økt repertoar av ferdigheter inn i barnehagen. Rekruttering til barnehagelærerutdanningen er svak sammenlignet med de andre store profesjonsutdanningene, og mange av de utdannede skifter yrke lenge før de går av med pensjon. Det må derfor ses på tiltak som kan øke status og rekruttering til yrket og beholde fagpersonellet i barnehagene.

Oslo Venstre vil:
øke pedagogtettheten slik at minst 50 % av de ansatte i norske barnehager må ha barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning innen 15 år
iverksette tiltak for å bedre rekrutteringen til barnehagelærerutdanning
øke tilbudet av etter- og videreutdanning for barnehageansatte
øke andelen barnehageansatte med på mastergrad og tilstrebe at pedagogiske ledere har en slik grad
innføre forsøk med en femårig helhetlig barnehagelærerutdanning på masternivå.
innføre inntektsgraderte barnehagepriser
Avvikle kontantstøtten. Offentlige midler bør brukes på et godt barnehagetilbud, ikke incentiver til å være utenfor arbeidslivet.
at testing, kartlegging og byråkrati begrenses til det som beviselig har positiv effekt på læring og trivsel
at kartlegging skal skje i den enkelte barnehage og resultatene ikke rapporteres videre eller publiseres

Uttalelse ble vedtatt på Oslo Venstres hovedstyremøte 18. mars

Barnehage

Foto: vho

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**