Byrådet går mot reservasjonsrett for fastleger

Byrådet avgir i dag sin innstilling til høringsuttalelse fra Oslo kommune om forslaget om å innføre en ordning hvor fastleger gis anledning til å reservere seg mot å henvise til abort. Byrådets flertall slutter seg til Venstres syn om at det ikke bør innføres en slik ordning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Dette er et viktig prinsipielt spørsmål, og jeg er glad for at det ser ut til å bli flertall også i bystyret for å avgi en høringsuttalelse som er tydelige på at Oslo kommune ikke ønsker en reservasjonsordning for fastleger, uavhengig av om om ordningen skal være nasjonal eller kommunal, sier byrådets nestleder, Hallstein Bjercke.

Hallstein Bjercke.

Foto: –

Byrådet innstiller til bystyret å vedta følgende høringsuttalelse:
«Oslo kommune har ikke avtale med noen fastleger om at de kan reservere seg mot å henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten for svangerskapsavbrudd. Det er om lag 90% av pasientene som oppsøker sykehuset direkte, uten å gå via fastlege.

Oslo kommune mener spørsmålet om hvilke rettigheter og plikter pasienter og helsepersonell skal ha, bør være et spørsmål for nasjonale myndigheter.

Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten har etter gjeldende rett anledning til å resevere seg fra å utføre og assistere ved svangerskapsavbrudd i sykehus. Det er ikke opp til det enkelte sykehus eller helseregion å beslutte om egne ansatte skal ha denne reservasjonsadgangen.

Dersom en reservasjonsadgang også for fastlegene i primærhelsetjenesten innføres av nasjonale myndigheter, bør denne adgangen ikke gjøres til gjenstand for en vurdering i den enkelte kommune, men forankres nasjonalt som for ansatte i spesialisthelsetjenesten.

Oslo kommune anbefaler ikke at det innføres en ordning hvor fastleger gis mulighet til å reservere seg fra å henvise til abort, uavhengig av om forvaltningen av ordningen ligger til kommunale eller nasjonale myndigheter.»

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**