Uttalelse: Oslos pensjonsfond må bli fossilfritt

Oslo Venstre vil at Oslo skal være en internasjonalt ledende miljøby og gå foran med innovative og miljøvennlige løsninger innenfor alle sektorer og virksomhetsområder. Dette må også gjelde for kommunens investeringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er et livsforsikringsselskap heleid av Oslo kommune. Selskapet tar hånd om pensjonsordningene innen kommunen, herunder de kommunale foretakene og kommunalt majoritetseide aksjeselskaper. Pensjonsordningene omfattet ved utgangen av 2012 om lag 120 000 yrkesaktive, pensjonister og tidligere ansatte i Oslo kommune. OPFs forvaltningskapital per 31.12.12 var 56,4 milliarder kroner og selskapets egenkapital var på 4,1 milliarder kroner.

I dag er OPF investert bredt i obligasjoner, OPS-prosjekter, eiendom, aksjer og eksterne fond. Blant disse investeringene er også aksjer og fondsandeler i bransjer og selskaper som bidrar til klimagassutslipp, herunder energiselskaper. Totalt er ca 1,6 mrd kroner investert i fossile energiselskaper. Dette utgjør 3 prosent av forvaltningskapitalen. I tillegg eies enkelte eiendommer som fortsatt benytter fossil energi til oppvarming.

Fossile energiselskaper sitter i dag på ressurser i bakken og under havbunnen som ikke kan utvinnes dersom togradersmålet skal nås. I en fornybar fremtid er det usannsynlig å forvente langsiktig stabil avkastning i sektorer som kull, olje og gass. Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) bør derfor ikke foreta investeringer som er uforenelig med den globale klimamålsettingen om maksimalt to grader temperaturøkning.

Derfor vil Oslo Venstre:
Igangsette en prosess for å sikre en grønn, klimavennlig forvaltning av kommunens fondsinvesteringer, uten at det svekker dagens krav til avkastning og risiko.
Starte en prosess for å redusere kommunens eksponering mot fossil energi, ved at kommunen gradvis selger seg ut av aksjer og fondsinvesteringer i fossile energiselskaper og at eiendomsporteføljen faser ut bruk av fossil energi til oppvarming.
Ta initiativ overfor statlige myndigheter slik at pensjonsfond i større grad gis mulighet til å kunne foreta lavrisikoinvesteringer i infrastruktur og fornybar energiproduksjon, som ikke bare oppfyller finansielle krav men som også tilfredsstiller sosiale og miljømessige krav.

Styret behandlet og vedtok uttalelsen 8.mars 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**