Tromsø som foregangskommune for det samiske

Av Irene Dahl, leder av Troms Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


"Samarbeidsavtalen mellom Tromsø kommune og Sametinget godkjennes", vedtok kommunestyret 18. juni 2013. Samarbeidsavtalen inneholder flere tiltak som skal styrke samisk språk og kultur i Tromsø, blant annet skal partene i fellesskap utvikle en samisk kunnskapspakke til bruk i skolene. For at lærerne skal ha god kompetanse til å bruke denne, skal det med finansieringsordninger fra Sametinget gis tilbud om etterutdanning. Partene erkjenner videre et felles ansvar for at befolkningen i Tromsø kommune har kunnskaper om samiske spørsmål, og de skal sammen legge forholdene til rette for etablering av en permanent samisk møteplass i byen. Med samarbeidsavtalen har Tromsø fått en skreddersydd ordning som skal ivareta og videreutvikle det samiske. Det er interessant at det i Alta nå pågår en prosess for å få på plass en samarbeidsavtale med Sametinget. Også for Oslo er det et aktuelt tema. Representanter for Sametinget ville ta opp spørsmål knyttet til en samarbeidsavtale med Oslo kommune på et møte i forrige uke.

Sentrale for Tromsøs avtale var ordfører Jens Johan Hjort (H) og byråd Jonas Stein (V). Hjort uttalte at konkurransemannen i ham var veldig fornøyd med at vi slår Oslo i å være først ute med en slik samarbeidsavtale. Det er å håpe at Hjort og Stein vil fremstå som foregangsmenn for hvordan det samiske bedre kan ivaretas i fremtiden også utover Tromsøs grenser.

I forbindelse med Tromsøs avtale med Sametinget ble det virvlet opp en sky av motforestillinger, og enkelte framstilte avtalen nærmest som et angrep på nasjonalstaten. Når vannet klarner, tror jeg man ser at det å ta vare på et lands minoritetskultur, vil være med på å forsterke bildet av Norge som kulturnasjon. Det er derfor grunn til å ønske både Alta og Oslo lykke til i arbeidet med å gi det samiske en større plass i samfunnslivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**