Rv.4: Vi må ha to veitanker i hodet samtidig

Sentrumsplanen er vedtatt, og løsningsforslag for kulturhus og kirke er valgt. Etter mange års arbeid har kommunestyret nå vedtatt framtidig utbygging av rv.4. Vi planlegger framtidens Nittedal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Lokalpolitikerne i Nittedal deler ikke Statens Vegvesens syn om at rv.4 skal gå i dagen. Derfor har et enstemmig kommunestyre valgt tunnelløsningen som langsiktig korridor for rv.4 mellom Kjul og Åneby sør.

Inge Solli, Venstre

Inge Solli, Venstre

Av varaordfører Inge Solli (V)

Framtidig tunnel
Tunnel legges til grunn for regulering og bygging av den langsiktige løsningen for rv.4 under Rotnes og videre i dagen til Åneby. På et tidspunkt vil trafikken på rv.4, og arealknappheten i sentrum, tilsi at tunnel vil være en god samfunnsutvikling. Det er et faktum at nasjonal transportplan (NTP) allerede er vedtatt for perioden 2014-2023. Rotnestunnelen ligger ikke inne, og lå heller ikke inne i noen av partienes forslag til NTP. Doble løp i Hagantunnelen ligger inne i siste del av NTP, men forutsatt at samferdsel blir prioritert i budsjettene av regjeringen i de kommende årene. Alle politiske partier i Nittedal går inn for å legge rv.4 i tunnel, og dette ble derfor enstemmig vedtatt i kommunestyret. I neste omgang er det de foreliggende innsigelsene fra vegvesenet som vi må håndtere, på samme vis som da vi kom fram til løsninger for Mosenteret og sentrumsplanen.

Tverrpolitisk enighet
Vi må ha tro på at rv.4 i tunnel skal komme inn i NTP på et tidspunkt, men vi må jobbe målrettet for at nettopp vårt prosjekt skal prioriteres. Vedtatte planer og tverrpolitisk enighet har stor betydning for å bli prioritert i NTP. Vi må fortsette samarbeidet med nabokommunene i nord og jobbe inn mot våre politiske partier sentralt og regjeringen for å få gjennomslag. Siden NTP er vedtatt fram til 2023, så er det per i dag mest sannsynlig at rv.4 i tunnel tidligst kan komme fra 2024 og utover. Sentrale myndigheter har uttalt at rv.4 er aktuelt først etter 2030, men det står jo ikke til hinder for at vi jobber for vår sak. Det er for tidlig å si om den nye regjeringen vil ha betydning for framdriften i saken.

Stedsutvikling i sentrum
Vi kan ikke utvikle sentrum øst for dagens riksvei slik den ligger i dag. En utvidelse av rv.4 i sentrum uten omlegging i bue vil være ødeleggende for stedsutviklingen i nye Nittedal sentrum. Derfor trengs, uavhengig av tunnel under Rotnes, en omlegging av dagens vei mellom Rådhuskrysset og Mokrysset i en bue mot øst slik at den såkalte kvadraturen i sentrum kan utbygges. Det må bygges kollektivfelt mellom Kjul og Rotneskrysset for å gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt. Det er ikke en motorvei i dagen vi planlegger på denne strekningen, det er en 2-felts vei med kollektivfelt der fartsgrensen ikke skal overstige 60 km/t. Rotneskrysset er utsatt for ulykker, så en ombygging av dette krysset ligger også i planene som kommunestyret har vedtatt. Nord for Rotneskrysset skal det kun bli gjennomført nødvendige trafikksikkerhetstiltak.

Mest lokaltrafikk fra Rotnes
Mesteparten av trafikken langs rv.4 er i dag lokaltrafikk fra Rotnes og sørover, og disse bilistene vil ikke bruke en framtidig Rotnestunnel for å komme inn på rv.4 inn mot Oslo. Vi trenger kollektivfelt for Nittedals befolkning fra Kjul til Rotneskrysset. Trafikkmengden på Rotnes er målt til 17.000 biler pr døgn, mens antall biler per døgn på grensen mellom Lunner og Nittedal ligger på 9.500 biler pr døgn. Etter at Rotnestunnelen er bygd, vil veien som går i dagen bli nedgradert til en lokalvei. Dessuten vil 2-feltsveien med kollektivfelt mellom Kjul og Rotneskrysset fungere som en omkjøringsvei når tunnelen må stenges på grunn av f.eks ulykker eller vedlikehold.

Forskjellige finansieringskilder
En framtidig Rotnestunnel er et så stort prosjekt at det må inn i en framtidig nasjonal transportplan. Vi er avhengige av å ha vedtatte planer, økt utbygging og godt politisk håndverk for å nå opp på prioriteringslisten. Etter at kommunestyret har fattet enstemmig vedtak, står vi sterkere for å få inn Rotnestunnelen ved framtidig behandling av NTP i Stortinget.
Den planlagte omleggingen av rv.4 i bue rundt nye Nittedal sentrum inngår ikke i NTP, men er omtalt i Oslopakke 3. Oslopakken finansieres i hovedsak av bompenger som skal brukes til kollektivtiltak, stedsutvikling og veiutbygging i Oslo og Akershus. Vi jobber for å få inn en avsetning på om lag 500 mill kr til dette i forbindelse med de politiske forhandlingene i Oslo og Akershus. Med en vedtatt plan for rv.4 kan vi arbeide videre for å få midler til bue rundt sentrum fra Oslopakke 3.

Tunnel eller ingenting
Å bygge ut nye Nittedal sentrum med blokkbebyggelse vil ikke endre Nittedals særpreg, men vil være et supplement til de mange eneboligene og rekkehusene vi har her i kommunen. Vi forventer en vesentlig befolkningsvekst i vår region, og vi må i større grad bygge rundt kollektivknutepunkt for å legge til rette for at våre innbyggere kan benytte seg av kollektivtilbudet. Vi ønsker å legge til rette for at våre innbyggere kan leve det gode liv i alle livets faser, og må tilpasse type boliger etter det. Det gjør vi blant annet ved å bygge tettere i det nye sentrumsområdet.
Det har vært hevdet at bare vi ikke omlegger rv.4 i bue rundt sentrum, så kan vi nærmest være sikre på at Rotnestunnelen kan bygges i løpet av kort tid. Realitetene er likevel at vi ikke kan påregne en slik velvillighet fra regjeringen og Statens vegvesen. Bygging av Rotnestunnelen vil ta mange år å få gjennom, men det er viktig at kommunestyret nå har fattet vedtak om at tunnel skal være den langsiktige korridoren for rv.4 under Rotnes.

Last ned kommunestyrets vedtakom rv.4 som PDF

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**