Møte i bystyret 2. april

I dagens møte i bystyret behandles blant annet høringsuttalelse om reservasjonsrett for fastleger, og regulering av Sandakerveien 99. Her vil vi oppdatere underveis hva som skjer i møtet. Du kan også følge med på Oslo kommunes web-tv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


15:00 Opprop. Venstre er representert med Odd Einar Dørum, Guro Fjellanger, Espen Ophaug, Julianne Ferskaug og Terje Bjøro (møter for Toril Berge Flatabø).

15:05 Bystyret begynner som vanlig med muntlig spørretime. Første spørsmål kommer fra Libe Rieber-Mohn (A), og handler om valgfag i Oslo-skolen. Byråd Anniken Hauglie svarer at det er et enstemmig bystyre som har stilt seg bak dagens valgfagsordning, med et ønske om økt lokal handlingsfrihet til å tilby valgfag utover det som i dag er mulig. Om denne ordningen skal endres i Oslo, må det i tilfelle et nytt bystyrevedtak til, avslutter Hauglie.

15:25 Neste spørsmål kommer fra Abdullah Alsabeegh (A), og handler om bemanningen i Oslos brannvesen, som har vært mye omtalt i media den siste måneden. Byråd Guri Melby svarer at Oslo Brann- og redningsetat gjør en heroisk innsats hver dag, og utsetter seg selv for fare for redde andre mennesker. Det skal vi sette stor pris på. Bemanningen i brannvesenet er i dag på det nivået nasjonale myndigheter mener er forsvarlig. Så skal vi kontinuerlig vurdere behovet for økt innsats og bedre disponering av de ressursene vi har, så Oslo også i fremtiden skal ha landets beste brannvesen. Det er også grunnen til av Brann- og redningsetatens budsjett er blitt styrket hvert år de senere årene, sa Melby.

15:40 Gulay Kütal (SV) stiller neste spørsmål, som handler om den nye berengingsmodellen for behovet for barnehageplasser, etter at regjeringen anslo lavere bruk av barnehageplasser etter at kontantstøtten ble økt. Byråd Anniken Hauglie svarer at det er mye som tyder på at det ikke kommer til å bli færre barn i Oslo-barnehagen fremover, og at hun har oppfordret regjeringen til å øke tilskuddene som følge av dette i revidert statsbudsjett. Hauglie understreker også at alle barn i Oslo som har rett til barnehageplass vil få dette, og at Oslo fremdeles tar sikte på å tilby barnehageplass til de fleste som søker også uten å ha krav på plass.

15:45 Carl I. Hagen (F) stiller neste spørsmål, som handler om byrådets oppfølgning av bystyrevedtak på generelt grunnlag. Byrådsleder Stian Berger Røsland svarer at byrådet er opptatt av å gjennomføre bystyrets vedtak, og vil fortsette å være det i fremtiden.

15:55 Neste spørsmål kommer fra Rina Mariann Hansen (A), og handler om det nyetablerte næringsselskapet Oslo Business Region, som blant annet skal drive rådgivning mot entrepenører som vil etablere seg i Oslo. Byråd Hallstein Bjercke sier at næringsselskapet har gitt fire ansatte tilbud om sluttpakker, fordi styret i selskapet har vurdert at det er behov for å endre den samlede kompetansen i selskapet. Styret har vurdert at en satsning innen digital veiledning vil nå flere som har behov for rådgivning på en mer kostnadseffektiv måte. Jeg mener det er riktig at det er styret i selskapet som gjør disse vurderingene, i tråd med prinsipper og føringer vedtatt i bystyret, avsluttet Bjercke.

16:05 Harald Nissen (MDG) stiller neste spørsmål, om bruktmarkedet på Grønland som politiet har bestemt at skal legges ned, på grunn av det de vurderer som omfattende problemer blant annet med omsetning av tyvegods. Byrådsleder Stian Berger Røsland sier at han mener Vaterlandsområdet har potensiale til å bli brukt til mer positiv aktivitet enn dette markedet, og at han håper på en god debatt med mange forslag til bruk av området.

16:10 Rune Gerhardsen (A) stiller spørretimens siste spørsmål, om parkering for håndverkere. Byråd Guri Melby svarer at det ikke finnes noen enkle løsninger på problemet mange håndverkere har med å finne parkering i nærheten av der arbeidet skal utføres. Bymiljøetaten har opprettet en ordning hvor man kan få spesialtillatelse til å parkere eller reservere en parkeringsplass på dagen, ved personlig oppmøte. Beboerparkeringsordningen vil også bidra til å gjøre det letter for håndverkere å få parkeringsplass, i tillegg til den positive effekten det vil ha for beboerne, avsluttet Melby.

16:20 Spørretimen er med det avsluttet, og bystyret går videre til å behandle ordinære saker. Første sak er forslag fra SV om innføring av rushtidsavgift (køprising) i Oslo. Takstene og innretningen i bomringen rundt Oslo er en del av forliket i Oslopakke 3, og det er dermed ikke aktuelt å innføre en rushtidsavgift før denne avtalen reforhandles mellom Oslo og Akershus fylkeskommune.

16:30 Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg, og sier at Oslo Venstre har vært for rushtidsavgift siden 1995, men at det generelt svært høye avgiften i bomringen virker trafikkbegrensende uten differensierte satser. Enigheten vi har kommet frem til i Oslopakke 3 må ligge til grunn, men det er positivt at byråden har varslet at hun vil utrede mulige effekter og modeller for å innføre rushtidsavgiften, slik at vi kan vite nøyaktig hva det er vi diskuterer neste gang spørsmålet kommer opp, sa Dørum. Han understreket samtidig at det er kollektivtilbudet som har gjort at Oslo opplever at bilbruken ikke øker selv om befolkningen gjør det, og avsluttet innlegget med å minne om de felles forpliktelsene Oslo kommune og den nye regjeringen har for å sørge for at Fornebubanen kan realiseres så raskt som mulig.

16:40 Odd Einar Dørum tar ordet igjen, og sier at Oslopakke 3 har vært en suksess for Oslo, og har tvunget staten til å bli med på kollektivløftet Oslo og Akershus har stått sammen om de siste årene. Bystyret har siden den gang vedtatt en rekke restriktive tiltak for å begrense luftforurensningen, men den rødgrønne regjeringen nektet Oslo å innføre disse. Nå som vi har fått en ny regjering, kan det være god grunn til å henvende seg til staten igjen, og be om en ny vurdering, avsluttet Dørum.

16:50 Forslaget om innføring av køprising får ikke flertall. Bystyret går videre til å behandle forslag fra MDG om sykkelhotell på Oslo S.

17:00 Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg, og sier at forslagene Miljøpartiet har fremmet er gode, og derfor vil bli enstemmig vedtatt. Det er viktig at syklende i byen opplever at det finnes praktiske løsninger som kan brukes til å sette fra seg sykkelen når man for eksempel er på arbeid, og det vil byrådet følge opp fremover, avsluttet Dørum.

17:00 Bystyret vedtar blant annet at det i forbindelse med utviklingen av Oslo S skal vurderes å opprette et sykkelhotell. Bystyret behandler deretter flere saker uten debatt, blant annet endring av komitésammensetninger, komiteenes årsberetninger og nye valgoppgjør. I tillegg behandles en del enstemmige og nesten enstemmige byutviklingssaker.

17:30 Bystyret tar middagspause. Oppdateringene herfra fortsetter ca. 18:30

18:30 Bystyret gjenopptar forhandlingene. Første sak ut er interpellasjon fra Ap og khatbruk.

18:50 Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg i interpellasjonsdebatten. Han redegjør for forslaget Venstre fremmer sammen med Høyre, KrF og Frp, om at byrådet bes vurdere hvordan funnene i NAKMIs og velferdsetatens rapport “Khat og helse” kan følges opp, og bes spesielt om å ta intitativ til at det foretas ytterligere forskning på feltet. Dette som et alternativ til Aps forslag, som etter de borgerlige partienes syn går for langt i å spesifisere forskningsmetodikken og begrense bredden i et mulig forskningsprosjekt.

19:00 Forslaget blir enstemmig vedtatt. Bystyret går videre til å behandle forslag fra MDG om prosjektet Salt SMART. Byrådet har orientert om at Oslo kommunes vintervedlikehold av veier allerede er i tråd med anbefalingene i dette prosjektet. Bystyret tar dette enstemmig til orientering, og går videre til å behandle forslag fra SV om å øke gebyrene for feilparkering. Satsene for bøtelegging av feilparkering fastsettes av Samferdselsdepartementet, og byråd Guri Melby har i et notat til samferdsels- og miljøkomiteen skrevet at hun er positiv til en økning av satsene for gebyrer for feilparkering, men at dette er et spørsmål som må behandles i departementet og kommunens budsjett. Byråd Melby arbeider også med en helhetlig sak om parkering i indre by, hvor også satsene vil være et tema.

19:20 Bystyret går videre til å behandle forslag fra SV om håndtering av mistanke om overgrep mot barn i skolene og barnehagene.

19:30 Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg, og berømmer SV for å ha fremmet et viktig forslag. Jeg er glad for at bystyret står sammen om at kompetansen til å avdekke og rapportere overgrepsmistanke blant kommunens ansatte i skoler og barnehager styrkes, sa Ferskaug.

19:35 Ordføreren går raskt gjennom enstemmige saker, før bystyret går videre til å behandle forslag fra Frp om tankesport som valgfag.

19:45 Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Hun sier det er positivt at valgfagene ble utvidet i 2012, men at tankesport den gangen ikke ble inkludert. Derfor stemmer Venstre i dag for Aps forslag om at byrådet skal ta kontakt med utdanningsdirektoratet for å få vurdert om tankesport som sjakk og bridge kan omfattes av den nye valgfagsordningen. Valgfagene er en mulighet for mange elever til å finne et fag de kan lykkes bedre i enn andre fag, og Venstre mener skolene bør ha stor frihet til å vurdere hvilke valgfag de vil tilby, slik at tilbudet kan målrettes til den enkelte skoles elever, avsluttet Ferskaug.

20:10 Bystyret går videre til å behandle sak om flerbrukshall/gymsal på Tokerud skole.

20:20 Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg, og sier at dersom det skal bygges flerbrukshall i tilknytning til Tokerud skole, bør dette tas ut av det pågående skoleprosjektet, og gymsalene i det opprinnelige prosjektet beholdes. Det er nemlig slik at for eksempel korps ikke har mulighet til å bruke flerbrukshaller, og derfor ønsker vi å gi disse mulighet til å bruke gymsaler, avsluttet Ferskaug.

20:25 Hallstein Bjercke tar også ordet, og sier at befolkningsveksten i Oslo gjør det utfordrene å holde takten i skoleutbygginen høy nok. Det er derfor skolebehovsplanen rulleres jevnlig, og det ikke vedtas enkeltprosjekter utenom dette. Våre utbyggningsforetak har behov for å holde et høyt tempo, og da vil det skape praktiske problemer om man skal unngå å inngå kontrakter i påvente av eventuelle omgjøringer av vedtak som fattes i skolebehovsplanen, sa Bjercke.

20:35 Det blir vedtatt at det skal bygges flerbrukshall i tilknytning til Tokerud skole. Bystyreflertallet spesifiserer ikke hvordan dette skal finansieres. Bystyret går videre til å behandle høringsuttalelse om reservasjonsrett for fastleger.

20:45 Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg, og sier at bystyret i dag med bredtflertallt vil fatte et vedtak som er krystallklart på at Oslo kommune ikke ønsker at det innføres en ordning med reservasjonsrett for fastleger. Dette kommer tydelig til uttrykk både i byrådets innstilling og i komiteens behandling av saken. Venstre kommer også til å stemme mot en slik ordning dersom det kommer til behandling i Stortinget. For Venstre har det dessuten vært viktig å si at dersom stortingsflertallet til tross for stor motstand vil innføre en slik ordning, kan det ikke være en ordning som skal forvaltes av hver enkelt kommune, men en nasjonal ordning slik det er for reservasjonsrett i spesialisthelsetjenesten.

21:00 Terje Bjøro tar også ordet, og sier at det er klinkende klart at enhver abortsøkende kvinne skal møtes med respekt og omsorg, ikke sendes til et annet legekontor på andre siden av gangen, eller i verste fall i en annen by. Derfor er jeg glad for at bystyret nå sier klart nei til den foreslåtte reservasjonsordningen, avsluttet Bjøro.

21:25 Etter en litt selsom seanse om diverse uttalelser på sosiale medier, går bystyret videre til å behandle innbyggerinitiativet for bevaring av Ola Narr. Saken er svært uheldig, da det er blitt nødvendig å etablere en midlertidig barnehage på Ola Narr, til erstatning for Hasle barnehage som er blitt omringet av støyende byggearbeider. Byrådet, representert ved Hallstein Bjercke og Anniken Hauglie, har garantert at barnehagen ikke skal bli stående lenger enn til hovedopptaket 2016.

21:30 Espen Ophaug holder Venstres innlegg. Dette er et eksempel på hvordan vi ikke ønsker at byutviklingen skal være. Når vi likevel ikke går inn for å støtte innbyggerinitiativet, er det fordi vi ikke har noe valg. Hensynet til barna i Hasle barnehage må veie tyngst når det ikke finnes andre, realistiske alternativer. Når det er sagt, har saken og engasjementet rundt den ført til konkrete endringer i kommunens praksis. Alle saker som omfatter midlertidig bruk av grøntarealer skal heretter løftes til politisk behandling umiddelbart, slik at bystyret ikke blir sittende i en slik skvis vi sitter nå, sa Ophaug. I tillegg vil det bli gjort et arbeid for å avvikle andre midlertidige barnehager, som i mange tilfeller er blitt stående alt for lenge. Det har aksjonsgruppen for Ola Narr oppnådd, selv om jeg forstår at det er et dårlig plaster på såret, avsluttet Ophaug.

21:45 Hallstein Bjercke tar også ordet, og understreker igjen at dette er en uheldig sak. Vi har nå instruert alle virksomheter til å melde inn til byrådet hver gang grøntarealer vurderes til midlertidige tiltak, slik at dette kan behandles politisk. Bjercke redegjorde videre for prosessen med å flytte barna fra Hasle barnehage. Barnehagen på Ola Narr skal i 2016 erstattes av Halsevangen barnehage. Dette garanterer både jeg og byråd Anniken Hauglie, avsluttet Bjercke.

21:55 Innbyggerintitativet blir ikke vedtatt. Bystyret rekker såvidt å regulere Sandakerveien 99 til boliger (studentboliger). Terje Bjøro holder Venstres innlegg. Oslo kommune har et ansvar for å legge til rette for studenter i byen, og studentene gir også mye tilbake til byen i form av engasjement, kreativitet og kunnskap. Sandakerveien 99 er i dag et lite attraktivt kontorbygg, og det er svært gledelig at SiO nå vil etablere studentboliger her. Det er gode grøntområder i nærheten, og bygget vil få høy kvalitet, med takterrasser og andre goder for studentene. Jeg er glad for at bystyret vedtar denne reguleringen i dag, slik at vi kan gi studentene et godt boligtilbud, avsluttet Bjøro.

22:00 Ordføreren hever med det møtet. Oslo Venstre takker for følget, og ønsker velkommen tilbake til neste møte i bystyret 7.mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**