Utviklingen i Sætre sentrum

Nestleder Merete Haug og styremedlem i Hurum Venstre Thomas Pettersen bor begge i Sætre og er sterkt engasjert i hvordan tettstedet kan utvikles på best mulig måte. I dette leserinnlegget deler de sine og Venstres synspunkter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Hurum Venstre har fått presentert Sætre Utviklingsselskap (SUAS) sine planer for Sætre sentrum. SUAS har vært i kontakt med eiendomsutviklere, og på bakgrunn av innspill fra disse foreslår SUAS endringer i vedtatt reguleringsplan for å gjøre området mer attraktivt for utbyggere. Ved å gjennomføre de foreslåtte endringene ser SUAS for seg et større overskudd til kommunen og grunneierne.

Næringsutvikling

Foto: nn

Boligtettheten for området mellom Sætreelva og Sætre gård økes kraftig, fra 7000 kvm til 11000 kvm. SUAS ser for seg 100 boliger i dette området, med små leiligheter og etasjehøyder opp mot 5 etasjer. Parkering og trafikkløsninger er foreløpig uavklart, men minst 150 biler må parkeres til disse boligene, og her kan de ikke plasseres under bakken. Næringslokalene reduseres fra 3000kvm til 2000 kvm, siden utbyggerne tjener mer på boliger. På Øra skal det etter hvert plasseres 100 boliger til, med samme parkeringsbehov.

Sætre, pdf (Illustrasjon)

SUAS har fått sitt mandat fra kommunen: De skal arbeide for at tomteeierne får best mulig betalt for sine tomter, OG sikre at intensjonene i den vedtatte planen blir ivaretatt.
SUAS ønsker altså å fravike gjeldende reguleringsplan og arealstrategien som innbyggere og grunneiere samlet seg om i 2007, for å bygge tettere, høyere og med større andel boliger. Arealstrategien er ikke et juridisk bindende dokument, men Venstre anser den for å være moralsk bindende og mener det bør være førende for videre utvikling av Sætre.

Venstre vil ha utbygging og utvikling i Sætre sentrum, slik innbyggernes ønsker tydelig kom fram i arealstrategien. Vi vil ha et sentrum mellom Sætregården og legesenteret og ned til sjøen som er for alle, ikke privatisert av boliger i første etasje eller beslaglagt av boligparkering. Vi vil ha en robusthet i bebyggelsen som tillater utvikling av næring og arbeidsplasser i sentrum og vi vil ikke ha tett og høy bebyggelse i dette området. Vi vil ha gode møtesteder utendørs og ved sjøen, og vi vil ivareta de maritime aktivitetene som særpreger og beriker Sætre, som båtforeningen, seilforeningen og kajakklubben. Det vil og skal ta tid å utvikle sentrum til et godt sted å være.

Venstre mener at kommunen skal vedta en endelig plan som sikrer tilgang til sentrumsområdene for alle kommunens innbyggere, ikke bare de som er så heldige å bo der. Kommunen må ta et fast grep om utviklingen og definere de kvalitetene som skal ivaretas. Det kan ikke overlates til utbyggere. Om man reduserer antall boliger, etablerer attraktive næringslokaler og skaper gode møteplasser med siktlinjer til sjøen og lav bebyggelse i sentrum — blir dette en god tettstedsutvikling.

Venstre er åpen for å støtte en tyngre boligutbygging på Øra og syd for legesenteret.
Disse områdene tåler høyere utnyttelse, og dette vil være attraktive boliger dersom sentrum har gode kvaliteter. Tomtene eies av kommunen og krever små investeringer for å bli byggeklare. Hovedtyngden av lønnsomheten i utbyggingen bør tas ut her for å finansiere fellesområdene i sentrum. Venstre ønsker at Øra tas med i første byggetrinn. Det er ellers en risiko at parkerings- og trafikkforhold i sentrum tvinger fram at Øra forblir en stor p-plass i uoverskuelig fremtid.

Venstre ønsker ikke å drive utviklingen i Sætre som et overskuddsforetak for å skaffe penger til en slunken kommunekasse. Den virkelige lønnsomheten for kommunen vil vise seg over tid: Flere lokale arbeidsplasser, et pulserende næringsliv og handelsmiljø, gode boligområder, et sentrum som skaper trivsel og som øker etterspørselen etter boliger på Hurum. Dette er planlegging for fremtiden og god miljøpolitikk.

Merete Haug

Foto: Kjersti Håbjørg

For Hurum Venstre

Merete Haug, nestleder og Sætreinnbygger

Thomas Pettersen, styremedlem og Sætreinnbygger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**