Interpellasjon om byantikvar (til kommunestyremøte 9. april 2014)

I formannskapet 19. mars fremmet undertegnede et forslag om å be rådmannen utrede mulighetene for å søke deltakelse i Riksantikvarens “byantikvar-prosjekt”. Dette ble nedstemt med knappest mulig flertall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Ellen Korvald

Foto: Bjørn Flo Knudsen

Jeg tar gjennom denne interpellasjonen opp problemstillingen en gang til. Dels fordi et forslag over bordet i formannskapet gir lite tid til drøfting og med det fare for en lite gjennomtenkt stemmegivning. Dels fordi kommunestyret etter min mening også bør få mene om dette. Denne interpellasjonen kan kanskje oppfattes som en omkamp. Men temaet er etter Venstres mening så viktig, at vi tillater oss dette.

Så til saken:
Kongsberg kommune er, som en av 65 kommuner, invitert til å søke deltakelse i et toårig prøveprosjekt med byantikvar. Det vil bli gitt 400.000 kroner i årlig statlig tilskudd.
Riksantikvaren viser i sitt brev til kommunen til en undersøkelse om erfaringer med byantikvar og skriver bl.a. følgende: "Undersøkelsen viser at byantikvaren har en viktig roller i kommunene både innad og utad, med et tydelig mandat som kommunal faginstans for å ivareta kommunenes kulturinteresser. En byantikvar har mulighet for å komme tidlig inn i planprosesser og byggesaker, og er således med å sette premisser for en beslutning som berører viktige kulturminneverdier. Byantikvaren er en viktig stemme uavhengig av plassering i kommunens organisasjonsmodell."

At Kongsberg har en viktig kulturarv å ta vare på, er hevet over enhver tvil. Det er også et faktum at disse verdiene er presset når byen nå vokser raskt.
En byantikvar vil styrke kommunens antikvariske kompetanse. Slik fagkompetanse kan hjelpe kommunen til å fatte gode beslutninger, – beslutninger som ivaretar historiske og antikvariske verdier samtidig som byen vokser og utvikler seg.

Kun 10 kommuner skal være med i prosjektet. Men Kongsbergs kulturarv bør kunne gi oss gode muligheter for å bli prioritert.
Tilskuddet på 400.000 kroner per år vil en dekke mye, men ikke alle kostnader. Kommunen må eventuelt også bidra noe økonomisk. Men har vi råd til å la være?

Med dette som bakgrunn, ber jeg ordføreren legge til rette for en debatt og gi mulighet for votering over følgende forslag i kommunestyremøtet 9. april:
1. Kommunestyret ber rådmannen på vegne av Kongsberg kommune søke deltakelse i Riksantikvarens byantikvar-prosjekt.
2. Dersom Kongsberg velges ut, innarbeides kommunale kostnader i 2015-budsjettet.
3. Dersom Kongsberg velges ut, evalueres prosjektet etter to år.

Ellen Korvald, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**