Interpellasjon om jordvern i Fylkestinget

Venstre fremmet en interpellasjon om styrket jordvern på fylkestingsmøtet i Rogaland tirsdag 29. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Landbruk

Foto: E.Ringnes

Venstre utfordrer her fylkesordføreren på om hun ser behov for et strengere jordvern i Rogaland enn i dag, hvordan fylkeskommunen kan bidra til å styrke jordvernet og behovet for en egen jordvernstrategi for Rogaland.

Utgangspunktet for interpellasjonen er at et sterkt jordvern i matfylket Rogaland er viktig for at vi skal nå nasjonale mål om økt matproduksjon og selvforsyningsgrad.

Rogaland var i 2013 det fylket i landet som bygde ned mest matjord, og det gir all grunn til å stille spørsmål ved om vi har et sterkt nok jordvern i fylket vårt:

Rogaland står samtidig overfor en kraftig befolkningsvekst og behov for 50 000 nye boliger fram mot 2030, noe som vil legge ytterliggere press på jordvernet i fylket vårt fremover.

— Vi ser nå behov for at Rogaland fylkeskommune setter klare mål for jordvernet og lager en strategi for å styrke jordvernet, sier fungerende gruppeleder for Venstre i fylkestinget, Svein Abrahamsen.

Rogaland Venstre vedtok på sitt fylkesårsmøte i år en uttalelse om å stoppe nedbygging av matjorda og å styrke landbruket.

Les også: Uttalelse: Stopp nedbygging av matjorda — styrk landbruket

Interpellasjonen fra fylkestinget i dag i sin helhet nedenfor.

Interpellasjon om jordvern

Et enstemmig Storting ba den 8. april 2014 regjeringen om å fremme forslag om en nasjonal jordvernstrategi, ved behandlingen av et representantforslag om en helhetlig jordvernplan fra Venstre. Bakgrunnen for vedtaket er en bekymring for at jordbruksarealet i Norge minker, samtidig som det er et mål å øke matproduksjonen og selvforsyningsgraden i landet.

Rogaland har ti prosent av Norges jordbruksareal og vi står for en vesentlig del av landets jordbruksproduksjon. Rogaland sine landbruksarealer har god jordkvalitet og er derfor svært verdifulle. Jordvernet i Rogaland er derfor viktig for at vi skal nå nasjonale mål om økt matproduksjon.

Fylkestinget la ved behandlingen av regionalplanen for landbruk i 2011 til grunn at et strengt jordvern er avgjørende for at vi skal klare å fylle visjonen om et livskraftig landbruk i hele Rogaland og målet i fylkesplanen om matfylket. Her ble det presisert at jordbruksareal ikke skal være reserveareal for all annen virksomhet.

Fylkesmannen meldte den 1. april 2014 at Rogaland omdisponerte mest matjord i 2013. De foreløpige tallene viser at vi omdisponerte 737 dekar dyrket jord i fylket vårt i 2013, noe som tilsvarer om lag 100 fotballbaner. Dette er lavere enn i en del andre år, men fremdeles høyest av alle fylkene. Omdisponeringen var størst til bolig, samferdsel og næring og høyest i kommunene Karmøy og Sola.

Rogaland har hatt den største befolkningsveksten i hele landet de senere årene og dermed et stort press på arealene. Prognoser viser at den sterke veksten vil fortsette, og at den vil være aller sterkest på Jæren. Vi vil trenge over 50 000 nye boliger i Rogaland innen 2030. Dette vil legge ytterligere press på jordvernet.

Ser fylkesordføreren behov for et strengere jordvern i Rogaland enn i dag? Hvordan kan fylkeskommunen best bidra til dette? Hadde det vært hensiktsmessig å utarbeide en helhetlig regional jordvernstrategi for hele fylket vårt?

Svein Abrahamsen, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**