Møte i bystyret 7. mai

I dagens møte i bystyret behandles blant annet regulering av sykkelrute på E6 på Ryen og kommunens plan for energieffektive og klimanøytrale bygg. Her vil vi oppdatere underveis hva som skjer i møtet. Du kan også følge med på Oslo kommunes web-tv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


15:00 Opprop. Venstre er representert med Odd Einar Dørum, Guro Fjellanger, Espen Ophaug, Julianne Ferskaug og Terje Bjøro.

15:05 Bystyremøtet begynner denne gangen med en redegjørelse for sakene som er fremmet av Ungdommens bystyremøte. Ungdommens bystyremøte har fremmet saker om tilbud til bostedsløse, skolehelsetjenesten, billigere kollektivtilbud til ungdom, politisk fravær i ungdomsskolen og anonym retting av prøver.

15:15 De første sakene til behandling er endringer i sammensetningen for Venstres gruppe i forbindelse med gruppeleder Toril Berge Flatabøs fødselspermisjon. Odd Einar Dørum blir gruppeleder i permisjonsperioden, og Julianne Ferskaug trer inn som nestleder i Helse- og sosialkomiteen. Terje Bjøro vil møte som fast representant i Kultur- og utdanningskomiteen og bystyret.

15:15 Bystyret fortsetter med muntlig spørretime. Første spørsmål kommer fra Andreas Halse (A), og handler om ytringsfrihet blant kommunens ansatte, spesielt i skolen. Kunnskapsbyråd Anniken Hauglie (H) svarer at kommunens ansatte har full anledning til å utale seg og en hver type spørsmål de måtte ønske, og fritt møte politiske representanter fra både posisjon og opposisjon. Utdannigsforbundet gjennomførte en undersøkelse om dette for kort tid siden, og de var i perioden de undersøkte ikke kommet inn klager på dette temaet, avsluttet Hauglie.

15:35 Neste spørsmål kommer fra Marianne Borgen (SV), og handler om undersøkelse Oslo kommune har fått gjennomført, hvor det fremgår at mange i Oslo føler det utrygt å sykle i byen. Guri Melby svarer at undersøkelsen viser at Oslofolk ønsker å sykle mer, og det gir et godt grunnlag for større sykkelvekst. Folk peker også tydelig på behovet for bedre infrastruktur, og det er en beskrivelse jeg er enige. Tempoet på utbygging av sykkelveinettet er økt fra 1 km i året for noen år siden til 5 km i år, og min ambisjon er å øke takten ytterligere. Sykkelprosjektet har fått økte ressurser i år, og gjennomfører både kampanjer og konkrete tiltak for å bedre tryggheten. Sykkelandelen har økt fra 5% til 8%, og det viser at vi er på rett vei, selv om mange vil mene at det fremdeles ikke går raskt nok, avsluttet Melby.

15:45 Fatima Madar (A) stiller neste spørsmål, om det planlagte kjøpet av 617 kommunale boliger fra OBOS. Byråd Hallstein Bjercke redegjør generelt for avtalen, og understreker at avtalen ikke legger opp til å øke den kommunale boligmassen i Oslo indre øst, blant annet fordi eksisterende boliger skal selges eller omgjøres til studentboliger. Boligene byrådet foreslår å kjøpe er vesentlig nyere og av en langt høyere standard enn de vi foreslår å selge, avslutter Bjercke.

15:55 Bjørnar Moxnes (R) stiller neste spørsmål, og handler om det videre arbeidet med OL/PL 2022 etter Fremskrittspartiets landsmøtevedtak forrige helg. Hallstein Bjercke redegjør for det ekstraordinære møtet i søkerkomiteen som ble avholdt på mandag. Det er 7 kommuner som står sammen om søknaden, og søkerkomiteen besluttet at arbeidet fortsetter etter planen. Regjeringen, ved kulturministeren, har også forsikret kommunene om at arbeidet på statlig hold fortsetter etter planen og i tråd med de tidsfrister som gjelder. Det er et bredt flertall i bystyret som har vedtatt å søke om statsgaranti for OL/PL, og det må også byrådet forholde seg til, avsluttet Bjercke.

16:00 Carl I Hagen stiller neste spørsmål, om den pågående anbudsprosessen om bysykler, leskur og toaletter. Guri Melby svarer at bystyret har vedtatt at man ønsker å utvide den eksisterende bysykkelordningen til 3000, og at man ønsker reklamefinansierte leskur og toaletter. Ansvaret for å følge opp dette er delegert av bystyret til byrådet. Det er Bymiljøetaten som utfører anbudskonkurransen, og det er vurdert hensiktsmessig å gjøre dette som én samlet konkurranse, for å sikre at ikke de to aktuelle aktørene deler anbudet mellom seg. Det vil likevel være mulig å tildele en kontrakt på bysykler til en aktør, og en annen kontrakt for leskur og toaletter.

16:10 Abdullah Alsabeegh stiller neste spørsmål, om prosjektering av Stovner bad. Byråd Guri Melby svarer at det er redegjort for de overordnede strategiene for utvikling av bad i Oslo i bademeldingen som ble fremlagt rett før jul, og at også Stovner bad vurderes i den sammenhengen.

16:20 Bystyrets spørretime er med det avsluttet, og bystyret går videre til å behandle kommunerevisjonsrapport om informasjonssikkerhet i Vann- og avløpssektoren. Saken har vært behandlet i komiteen med sikkerhetsklarering, men behandles i åpent møte. Komiteen peker på flere forbedringspunkter, men at arbeidet også går i riktig retning. Bystyret ber om å bli holdt løpende orientert om det videre arbeidet.

16:30 Bystyret behandler detaljregulering av Youngstorget 3. Byutviklingkomiteen innstiller på at bygget kan rives og erstattes med et nytt, ettersom det er i dårlig stand, og de nye planene er godt innpasset i det som er et viktig område for byen.

16:35 Terje Bjøro holder Venstres innlegg. Youngstorget er et viktig område i Oslo Sentrum, og preges av viktige signalbygg på alle kanter. Det er viktig å bevare dette som et helhetlig inntrykk, noe som ivaretas godt i det som i dag blir vedtatt. Det er alltid viktig å vurdere bevaring av viktige, gamle bygg, men i dette tilfellet er bygget i for dårlig stand, og de sentrale verneverdiene er i stor grad gått tapt. Etter en helhetsvudering, mener Venstre at et nytt bygg vil tilføre området viktige verdier, og vil fungere som et spennende bidrag til torget, avsluttet Bjøro.

16:50 Bystyret behandler regulering av Bogstadveien 1 og del av Underhaugsveien. Espen Ophaug holder Venstres innlegg. Det er en uttalt målsetning fra bystyrets side å flytte parkering fra gater til parkeringshus, spesielt i viktige handlegater som Bogstadveien. Denne saken åpner for langt bedre utnyttelse av det eksisterende parkeringshuset i Underhaugsveien, men det er viktig at dette ikke kommer i konflikt med trikken. Derfor tillates bare innkjøring den ene veien, fra sentrum. I tillegg er det viktig at det ikke fører til økt gjennomkjøring i Underhaugsveien. Dette ivaretas i første omgang gjennom skilting, men komiteen understreker også at fysiske tiltak må vurderes om det skulle være behov for det, avsluttet Ophaug.

17:00 Regulering av Bogstadveien 1 og del av Underhaugsveien blir vedtatt. Bystyret går videre til å behandle detaljregulering av Sykkelrute E6, Enebakkveien, parsell Ryen – Konows gate. Espen Ophaug holder Venstres innlegg, og sier at det har tatt lang tid å behandle denne saken i komiteen, men at komiteen nå er enstemmig enig i at sykkelruten skal etableres. Det er imidlertid en for krevende topografi til å få til en sammenhengende, adskilt sykkelrute på hele strekningen. Forslaget fra venstresiden om å enveisregulere deler av strekningen kan høres besnærende ut, men vil ha store ringvirkninger for trafikkavviklingen i hele området. Det er lite hensiktsmessig av både sikkerhetsmessige og trafikkmessige årsaker, derfor går Venstre og flertallet mot enveisregulering, avsluttet Ophaug.

17:15 Bystyret går raskt gjennom enstemmige og nesten enstemmige saker fra Byutviklingskomiteen uten debatt.

17:20 Bystyret går videre til Samferdsels- og miljøkomiteens område. Første sak til behandling er kommunens strategi for energieffektive og klimanøytrale bygg. Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg. Saken fra byrådet viser at bystyret gjennom en serie vedtak over flere år har lykkes med å få Oslo til toppskiktet av Europeiske byer når det gjelder klimavennlige bygg. Det er imidlertid viktig at Staten og kommunens virkemidler er samkjøres, slik at de supplerer hverandre, ikke erstatter hverandre. Det er grunn for en ny regjering til å se nærmere på de støtteordningene som finnes, slik at gode støtteordninger får ønsket effekt, sa Dørum. Han understreket at kommunen må være føre var ovenfor klimaendringer, og det ansvaret har bystyret vært seg bevisst i flere år. Jeg har selv vært del av en klimadebatt i Norge siden slutten av 80-tallet, og det er frustrerende at man globalt ikke har kommet lenger med arbeidet med tiltak mot klimaendringer. Da er det i det minste positivt at Oslo kommune har vært villig til å gå foran, avsluttet Dørum.

17:35 Guri Melby tar også ordet, og sier at Oslo kommune har svært ambisiøse mål på klima- og miljøområdet, og at klimavennlige bygg er en avgjørende faktor for å nå disse målene. Bruk av fyringsolje er et eksempel på energibruk som er svært lite effektivt, og vi trenger et omfattende virkemiddelapparat for å utfase bruken av oljefyring i private bygg. Så er det også slik at vi har mange statlige bygg i Oslo, men her har dessverre ikke ambisjonene vært like høye. Jeg håper staten vil komme på banen, og bidra til det viktige arbeidet som gjøres i Oslo, sa Melby, og redegjorde også for saker som er under arbeid i byrådet, blant annet en egen strategi for å redusere bruken av oljefyring i byen.

17:40 Bystyret vedtar strategien for klimavennlige bygg, i hovedsak enstemmig, med enkelte unntak hvor Frp stemmer mot. Bystyret tar med det middagspause, oppdateringene herfra fortsetter ca. 18:30.

18:35 Bystyret gjenopptar forhandlingene. Første sak ut er forslag fra MDG om bedre kollektivtransport for økonomisk vanskeligstilte.

18:40 Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg, og sier at komiteen har enstemmig samlet seg om en innstilling som understreker at hjelp og støtte til økonomisk vanskeligstilte bør foregå gjennom de sosiale ordningene som finnes, ikke gjennom ymse rabatter på forskjellige kommunale tilbud. Dørum understreket også at eventuelle forslag om å endre honnørsystemet i kollektivtilbudet vil måtte behandles i bystyret. Foreløpig foreligger det ingen slike forslag, bare høyttenking, avsluttet Dørum.

18:45 Forslaget fra MDG blir ikke vedtatt. Bystyret går videre til å behandle forslag fra A om lekeplasser og trimapparater.

18:50 Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg, og sier at byrådet er godt i gang med å utvide tilbudet med lekeplasser og trimapparater i byen, og at Aps forslag er et nyttig supplement til dette. Det er imidlertid ikke nødvendig at bystyret vedtar konkret og i stor detalj hvor lekeapparater skal plasseres. Vi heier på byrådet i dette arbeidet, og forventer resultater i årene som kommer avsluttet Dørum.

18:55 Bystyret vedtar at byrådet skal innarbeide forslagene fra A i plan om idrett og friluftsliv, som er varslet. Bystyret går videre til å behandle forslag fra MDG om etterbruk av Grønmo stadion etter et eventuelt OL/PL i Oslo. Forslaget får MDGs og Rs stemmer, og blir ikke vedtatt.

19:00 Sakene fra samferdsels- og miljøkomiteen er ferdigbehandlet, og bystyret går over til Kultur- og utdanningskomiteens område. Den eneste saken som ligger til behandling herfra er klage på Utdanningsdirektoratets godkjenning av en muslims grunnskole. Klagen kommer fra enstemmig komité, som peker på dårlige erfaringer fra sist gang den samme organisasjonen drev grunnskole i Oslo.

19:05 Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. For Venstre er det viktig med mangfold i skolen, men kvaliteten må alltid være viktigs. Når vi da har denne erfaringen med den konkrete skolen som nå er godkjent, har vi en plikt til å si fra til nasjonale myndigheter. For Venstre er det ikke relevant hvilket grunnlag friskoler drives på, om det er religiøst, pedagogisk eller noe annet. Men tilbudet må være godt nok til å ivareta elevenes rettigheter, og det tror vi ikke det er i denne konkrete saken, avsluttet Ferskaug.

19:30 Klagen blir enstemmig vedtatt. Bystyret går videre til Finanskomiteens område og konkurranseutsetting av 02 180, som er kommunens sentralbord.

19:35 Guro Fjellanger holder Venstres innlegg. Konkurranseutsetting er for Venstre et virkemiddel som skal sørge for at kvaliteten på tjenestene vi tilbyr skal være så høy som mulig, ikke et poeng i seg selv. Derfor er det praksis i Oslo at kvalitet i de fleste anbud vektes høyere enn pris, sa Fjellanger. Det er på ingen måte gitt at kommunen er den beste til å utvikle sentralbordtjenesten videre inn i en tid hvor kommunikasjonsformene vi bruker og forventningene til det offentlige er i rask endring. Komiteen peker også i noen enstemmige merknader på enkelte forhold rundt pris og tilgjengelighet, og dette er gode ideer fra komiteens side som byrådet må ta med seg, sa Fjellanger. Om det er mulig å få på plass en løsning hvor prisen for å ringe fra mobiltelefon og fasttelefon er den samme, vil det være positivt. Det samme gjelder etablering av en chattefunksjon, som også vil bidra til å gjøre kontaktflaten mot kommunen mer universelt utformet, for eksempel for mennesker med svak hørsel eller problemer med å uttrykke seg muntlig. Det viktigste må være kvaliteten på tilbudet til borgerne, slik byrådet også signaliserer, avsluttet Fjellanger.

19:55 Det blir vedtatt at byrådet skal sette igang arbeid i forbindelse med konkurranseutsetting av 02 180, og orientere bystyret om dette. Bystyret går videre til å behandle forslag fra A om raskere klagebehandling i kommunen. Byrådet har i sin kommentar til forslaget opplyst om at de har nedsatt en arbeidsgruppe for å ivareta de forholdene som påpekes i det private forslaget. Det blir enstemmig vedtatt at byrådet skal orientere bystyret om utfallet av dette arbeidet.

20:05 Bystyret vedtar enstemmig å selge Sandakerveien 58 B og C. I tillegg blir det enstemmig vedtatt at byrådet skal legge frem en sak om sykehjemsfinansiering i forkant av budsjettforslaget for 2015.

20:05 Ordføreren hever med det møtet, og ønsker representantene vel hjem. Oslo Venstre takker for følget, og ønsker velkommen tilbake til neste møte i bystyret 11. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**