Innkaller til temamøte: Grønn politikk i Lørenskog

Bevaring av det "grønne Lørenskog". "Foto: Monica O. Oseberg", "Foto: Monica O. Oseberg"

Lørenskog Venstre innkaller herved alle medlemmer til et temamøte tirsdag 20.5 kl. 18.30.
Vi møtes utenfor McDonald’s på Knatten, og vi tar for oss planene for Lørenskog grønne sentrum gjennom en befaring etterfulgt av en diskusjon om veivalg videre når det gjelder grønn politikk i kommunen.

 Lokallagsleder og kommunestyrerepresentant Bjørn Ivar Gran leder an på sykkel.

Lokallagsleder og kommunestyrerepresentant Bjørn Ivar Gran leder an på sykkel.

Temaer til diskusjon:

 Store trafikkårer gjennom Lørenskog

Store trafikkårer gjennom Lørenskog

Nordlimyra
Her er det laget en reguleringsplan helt tilbake fra 2007, med en hovedfremdriftsplan fra 2014. Den tar for seg elveparken og skråningene på begge sider av Nordlimyra. Er det hensiktsmessig å hegne om den tanken at Lørenskog skal knyte sammen Østmarka og Nordmarka, gjennom en grønn åre gjennom Nordlimyra, eller er det en for grandios tanke?
Hva med støyen fra R159? Kan det gjøres avbøtende støytiltak som kan øke kvaliteten på de grønne områdene omkring Nordlimyra. Skal en kunne åpne for å bygge støydempende bygg inntil R159 for å skape skjerming?

Sjekk lenken:
Formannskapssak om Lørenskog grønne sentrum

Sørlihavna
Her ønsker en å oppgradere hele området, slik at det blir en markant inngang til marka. Området reguleres og “strammes opp”.På lang sikt så har noen snakket om å anlegge en idrettshall, med garderober i tilknytning til Sølihavnaområdet. Alternative aktiviteter og idretter er lokalisert her. Sørlihavna er det som mange av politikerne er mest opptatt av nå. Det er der det skal skje utvikling nå. Er det en strategi som vi er enige i?
Losbyveien
Her har vi ivret for kombinert gang og sykkeltrase, og vi har sett det som hensiktsmessig å kople tiltaket til å legge vann og avløpsledninger i samme traseen. I den forbindelse har vi i vårt program sagt at vi ønsker å få gjort om Knuttjern til badevann når det er sikret annen vanntilknytning til gårdene inn i Losbydalen. Her er vi ganske alene om å satse på dette tiltaket,og tiltaket er meget kostbart. Skal vi fortsette å satse på dette tiltaket?

 Losby besøksgår

Losby besøksgår

Losby
Stallen er en utgiftspost for kommunen. Den er ikke i ferdigstilt stand. Satsningen på hester i stallen er såpass stor at den koster kommunen en del ressurser hvert år. Satsningen er ikke stor nok til at den gir særlige inntekter. Hestefolk ønsker seg en ridehall i området mellom låven og hotellet. Markaloven gjør at det er en vanskelig sak å få til, selv om en ser bort fra de økonomiske kostnadene for kommunen. Utendørs parkering er fortsatt rotete og det mangler mange små detaljer for dette området. Det har blitt investert mange millioner over flere år, skal vi la dette stedet stå halvferdig eller skal det fortsatt prioriteres sterkt når det gjelder investeringer?

 Ødegården - byggeplaner inn i marka

Ødegården – byggeplaner inn i marka

Aktivitetssoner
Dette er et nytt begrep som Oslo kommune lanserer med stor tyngde. Det er i Oslo tenkt som et avgrenset område innenfor markagrensa, fra markagrensa og en km inn, som skal kunne tilrettelegges for idrett og friluftsaktiviteter i større grad enn hva som er normal prosedyre i dag. Sammenkoplingen av Wyller-løypa og Tryvannsanlegget trekkes ofte frem som et godt slikt tiltak. Den samme tendensen kan en se konturene av, men det gjelder fremdeles enkelttiltak som en mener forsvarer unntak fra markaloven. Tilhengerne av tilrettelegging hevder det er små inngrep, motstanderne hevder at en prøver å skyve på markagrensa. Aktivitetssone som begrep innføres i Oslo, i Lørenskog er det enkeltsaker som diskuteres. Hva tenker en om en slik utvikling?

Langvannet i Lørenskog sett fra sørenden

Langvannet i Lørenskog sett fra sørenden

Nærfriluftslivet
Vi har vært aktive i å støtte friluftslivstiltak som har krevd tilrettelegging i nærområdene av der innbyggerne bor. Vi har blant annet støttet vært initiativtagere til Poststien og bruen over Langvannet, samt andre fysiske inngrep for å tilrettelegge for nærområdenens friluftsliv. Skal Lørenskog Venstre fortsette å være proaktive i forhold til nærfriluftsliv, eller er det gjort nok her?

 Fra Losby-marka

Fra Losby-marka

Friluftslivet i marka, den klassiske grønne
•Når det gjelder det frie og enkle friluftslivet innenfor marka har vi prøvd å være nyanserte i forhold til sykling i marka. Det er positivt å sykle i marka, men en skal vise aktsomhet og i veldig stor grad etterleve “sporfri ferdsel”.
•Vi har ivret for lettest mulig tilgang til marka for alle.
•Når det gjelder våre reservedrikkevannskilder i Drettvann og Halssjøen, som har restriksjoner på bading og camping, så vil jeg hevde at å oppfordre til sivil ulydighet i form av å neglisjere et campe, fiske og badeforbud i de vannene, har en mindre uheldig virkning enn en fartsovertredelse på 5 km.

Friluftslivet er den beste måten for å ta vare på naturen!

Imøteser deltakelse og stort engasjement.
Ta med resten av familien på en sykkelrunde med mange små stopp.
Spre budskapet: Alle som er interessert i grønn politikk er velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**