Åpent møte Oppdal Venstre

Mandag 19.mai kl. 19.30 er det åpent møte for drøfting av saklista til kommunestyremøtet 21.05. på møterom Vetlvonin.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Mandag 19.mai kl. 19.30 er du velkommen til drøfting av saklista til kommunestyremøtet 21. Møtet er på møterom Vetlvonin.
Vel møtt!!
Hilsen
Odd Gunnar
sekretær

Saklista er som følger:

PS 14/35 Årsregnskap og årsmelding for 2013
PS 14/36 Årsregnskap og årsmelding 2013 for Oppdal Kulturhus KF
PS 14/37 Årsmelding og årsregnskap 2013 for Oppdal
Distriktsmedisinske Senter KF
PS 14/38 Rapport fra selskapskontroll i TrønderEnergi AS
PS 14/39 Aksjonæravtale for TrønderEnergi AS
PS 14/40 Framtidig organisering av Oppdalsmuseet
PS 14/41 Detaljreguleringsplan for Aunevang – gnr/bnr 280/8, 284/27
og 284/83 – sluttbehandling
PS 14/42 Drivdalen Skole 2015 – Anbud og fremdrift
PS 14/43 Styreutnevnelser i aksjeselskap og kommunale foretak
PS 14/44 Søknad om permisjon fra politiske verv for resten av
valgperioden – Espen Høie
PS 14/45 Søknad om fritak fra klagenemnda for resten av valgperioden
2011 – 15 – Palmer Gotheim
PS 14/46 Tilstandsrapport – 2013, Oppdalsskolen

REFERATSAKER

RS 14/11 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Mediehuset
OPP as
RS 14/12 Årsmelding for Oppdal Frivilligsentral 2013
RS 14/13 Sakspapirer til ordinær generalforsamling i Trøndelag
Reiseliv AS
RS 14/14 Innkalling til generalforsamling i Vekst Oppdal AS
RS 14/15 Innkalling til generalforsamling – Norsk Bane AS
RS 14/16 Innkalling til ordinær generalforsamling – Rosenvik AS
RS 14/17 Generalforsamling i kommunekraft AS 21. mai 2014 kl 18.00
– Akersgaten 30
RS 14/18 Anmodning om utbytte Trønderenergi – vedtak i Orkdal
formannskap 26.03.14
RS 14/19 Kontrollrapport 2013 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i
Oppdal
RS 14/20 Rapport vedr utførte salgs, skjenke og røykekontroller
RS 14/21 Korrigert saksframlegg sak 2/12 og justert agenda –
Generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi 12.5.2014
RS 14/22 Korrigert saksframlegg sak 2/12 og justert agenda –
Generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi 12.5.2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**