Oslo ber veivesenet nedskalere E18-prosjektet

I en høringsuttalelse til Statens veivesen, ber byrådet Statens veivesen om å justere E18-prosjektet, slik at det blir mindre kostbart og i større grad legger vekt på kollektivtrafikk og sykkelframkommelighet. Kommunen ber også veivesenet om å finne løsninger som unngår økt biltrafikk inn mot Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Byrådet viser til målet i Klimaforliket og i Oslopakke 3 om at veksten i persontransport skal tas med kollektivtrafikk, gange og sykkel, og ber veivesenet om å synliggjøre hvordan målet skal nås, og hvordan økt personbiltransport over kommunegrensen, på hovedveier eller lokalveier, kan unngås.

Byrådet forutsetter at investeringer i E18 Vestkorridoren primært rettes mot å bedre kollektivfremføringen for buss, samt sikrer gjennomgående høystandard sykkelvei langs hele korridoren.

Oslo gir sin prinsipielle tilslutning til at det kan arbeides videre med en delvis bompengefinansiering av E18 Vestkorridoren, da finansieringsmodellen som Statens vegvesen har lagt frem er i tråd med forutsetningene i revidert avtale for Oslopakke 3, men forutsetter at statlige bidrag til E18 Vestkorridoren ikke går på bekostning av statlige bidrag til kollektivtiltak i regionen.

Kommunen mener at kostnadene for utbygging av E18 Vestkorridoren er svært høye, og forutsetter at det gjøres justeringer som sikrer at kostnadene reduseres. Rekkefølgen på utbyggingen bør vurderes nærmere, for eksempel om tiltak som sikrer bedre tilkopling mot E16 og bedre byutvikling i Sandvika bør prioriteres tidligere.

Saken skal fremmes for bystyret som vedtar den endelige uttalelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**