Interpellasjon: Nei til ville dyr i sirkus!

Venstre mener Kristiansand må følge Tromsø og si nei til utleie av tomter til sirkus med ville dyr. I en interpellasjon spør Eva Kvelland (V) ordføreren om han vil støtte Venstre i kampen for bedre dyrevelferd. – Det er knyttet store utfordringer til dyrevelferd i sirkus, og Kristiansand kan gå foran og vise vei, sier Roger Fromreide, nestleder i lokallaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Roger Fromreide

Roger Fromreide

– Vi skal ikke tåle uverdig behandling av dyr for at vi mennesker skal underholdes. Det har land som Kina, India, England og Finland tatt inn over seg. Nå må også Norge ta ansvar, og Kristiansand kan med dette sende et viktig signal til regjeringen, sier Roger Fromreide i Kristiansand Venstre.

Partiet har nå sendt en interpellasjon til ordføreren der de ber om at kommunen ikke leier ut tomt eller anlegg til sirkus med ville/eksotiske dyr. I interpellasjonen skriver Eva Kvelland (V) blant annet følgende:

Sirkuslivet kan være spennende for mennesker, men for dyr er all opplæringen, transporten og fraværet av naturlige omgivelser problematisk. Både det fysiske og psykiske miljøet er mangelfullt, og i Stortingsmelding nr. 12 om dyrehold og dyrevelferd blir det konstatert at "det er vanskelig å ivareta dyrenes sosiale og atferdsmessige behov i sirkus".

På tross av at Mattilsynet og en rekke andre faginnstanser tydelig har advart mot blant annet elefanter i sirkus, overprøvde tidligere landbruksminister, Trygve Slagsvold Vedum (Sp), de faglige rådene. Det reagerer Fromreide sterkt på:

– Dyr i sirkus har over 100 reisedøgn i året, de er født ville, fanget, temmet og dressert, og de lever under forhold som begrenser bevegelsesfriheten og er langt fra sine naturlige omgivelser. Om nasjonale myndigheter ikke sier stopp, så må vi lokalt vise at dyrevelferd er viktigere enn underholdning.

Her kan du lese interpellasjonen i sin helhet:

Ordfører,

Det er knyttet store utfordringer til dyrevelferd i sirkus. Flere kommuner har den siste tiden tatt opp forslag om å forby aktører som bruker dyr som dressert underholdning, og nylig vedtok Tromsø som den første kommunen å forby utleie av tomt til sirkus som benytter eksotiske/ville dyr. Venstre mener at Kristiansand må bli den neste kommunen som gjør et slikt vedtak.

Sirkuslivet kan være spennende for mennesker, men for dyr er all opplæringen, transporten og fraværet av naturlige omgivelser problematisk. Både det fysiske og psykiske miljøet er mangelfullt, og i Stortingsmelding nr. 12 om dyrehold og dyrevelferd blir det konstatert at "det er vanskelig å ivareta dyrenes sosiale og atferdsmessige behov i sirkus".

Bruk av elefanter i sirkus er av dyrevelferdshensyn forbudt i en rekke land: Finland, Østerrike, Bolivia, India, Bosnia-Herzegovina, Kina, Peru, Hellas, Nederland, Slovenia, Costa Rica, Kypros, Belgia og England, for å nevne noen. I 2009 ble et slikt forbud foreslått av Mattilsynet fra og med 2013. Landbruksdepartementet sendte forslaget på høring ett år etter, da med utvidet overgangstid til 2015. Høringsrunden viste at nærmere 90 % av høringsinstansene var enige i forslaget fra Mattilsynet, inkludert atferdseksperter på elefanter, Veterinærinstituttet, Veterinærforeningen og Rådet for dyreetikk.

«Mattilsynet er fortsatt av den oppfatning at det ikke er mulig å lage et regelverk som sikrer god velferd for asiatiske elefanter innen for rammebetingelsene omreisende sirkus har i Norge. Høringsrunden har styrket denne oppfatningen. Vi gjentar derfor vår anbefaling om å ikke tillate asiatisk elefant i sirkus», uttalte Mattilsynet i forbindelse med forslaget om å forby blant annet elefanter i sirkus.

Likevel trosset daværende landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum rådet fra Mattilsynet.

Denne saken handler ikke om kroner og ører, men om en annen type verdier. Det hører også hjemme i politikken. Venstre mener derfor at Kristiansand kommune må gå foran og vise at vi ikke ønsker eksotiske og ville dyr i sirkus, og som en følge av det slå fast at kommunen ikke leier ut tomt eller anlegg til sirkus med eksotiske/ville dyr.

Vi har derfor følgende spørsmål til ordføreren:
– Mener ordføreren det er riktig å akseptere bruk av ville dyr i sirkus?
– Vil ordføreren støtte Venstres forslag om å ikke leie ut tomter eller bygg til aktører som bruker eksotiske/ville dyr?

Forslag til vedtak:
Bystyret ber om en egen sak om utleie av tomter eller bygg til sirkus som bruker ville/eksotiske dyr.

Eva Kvelland (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**