Høringsuttalelse i forbindelse med høring om strukturkvoteordning for den minste kystflåten

Politisk uttalelse fra Andøy Venstres medlemsmøte 10. juni 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Høringsuttalelse

Andøy Venstre har i sitt medlemsmøte/ekstraordinært årsmøte 10. juni 2014 gitt følgende uttalelse i forbindelse med Nærings- og fiskedepartementes “Høring om innføring av en strukturkvoteordning for den minste kystflåten”:

Fartøygruppen under 11 meter representerer de minste registrerte fiskefartøyene i Norge. Tall fra Fiskeridirektoratets statistikk for 2012 forteller at det er 634 registrerte fartøy med en førsteomsetning på 1,364 milliarder kroner. Antallet sysselsatte er 824, like stort som for gruppene 11-15 meter og 15-21meter. Utvalgskriteriet for å bli innlemmet i statisitkken er krav om en fangstinntekt på kr 447000 for båter under 10 meter og kr. 744000 for båter mellom 10 og 11 meter. Inntekten for en fisker ligger som oftest mellom 500000 og 1 mill. og kan i enkelte tilfeller bli betydelig høyere. Realitetene står i sterk motstrid til offisiell lønnsomhetsstatistikk som opererer med lav lønnsomhet for de minste båtene. Tallene kommer fram ved at lønn føres som en driftsutgift, men bare for gruppen under 11meter.

Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for 2011 viser at båter under 11 meter skårer best på alle parametre for lønnsomhet. Grunnen er i hovedsak fravær av kvotekostnader. Flåtegruppen under 11 meter representerer den mest miljøvennlige delen av fiskeflåten med lokal høsting over korte avstander. Disse båtene leverer den ferskeste fangsten og derfor den beste kvaliteten.

Flåten gir sysselsetting og lokale ringvirkninger langs hele kysten og er ofte grunnlaget for små og mellomstore fiskemottak. Når vi samtidig vet at en krone i verdiskaping innen fiskerinæringen gir en krone i verdiskaping i annet norsk næringsliv (Klima- og miljødept. Oppdatering av forvaltningsplanen) og at en arbeidsplass på sjøen gir 3-4 arbeidsplasser på land, ser vi at selv de minste båtene genererer store verdier for samfunnet.

Innføring av stukturering med kjøp av fiskerettigheter vil innebære ekstra kostnader og følgelig mindre lønnsomhet for fiskerne jfr. Fiskeridirektoratets lønnsomhetsstatistikk. Det er realistisk å regne med en kvotepris på 2 mill. for en torskekvote. Kapitalen i næringen vil bindes opp til kvotekjøp istedenfor videreutvikling av mer moderne fiskefartøy, redskap og fangstmetoder. Kvotegjeld vil være en unødvendig innsatsfaktor når potensialet i næringen skal tas ut.

Krav om egenkapital vil hindre mange unge i å komme inn i næringen. Det vil imidlertid bli en fordel for de som ønsker å selge seg ut.

Det er all grunn til å frykte en kraftig reduksjon i antall fartøy i gruppen dersom strukturering blir innført. Enkelte som har inngående kjennskap til flåtegruppen frykter en halvering av antallet båter. Allerede i dag er antall fiskebåter langs kysten på et så lavt nivå at sentrale myndigheter må forhindre ytterligere nedbygging.

Strukturering er ikke et krav fra kystfiskerne. Norges Kystfiskarlag, fiskekjøpernes organisasjoner og flere fylkeslag av Norges Fiskarlag er imot ordningen, mens det derimot innenfor næringen finns aktører innenfor de allerede strukturerte flåtegruppene som er for ordningen.

Andøy Venstre vil derfor be Venstres stortingsgruppe gå imot forslaget om strukturkvoteordning for kystflåten under 11 meter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**