En næringspolitikk kun for de store

Næringspolitikken bør utformes slik at små og mellomstore bedrifter blir prioritert. Dette vil gi økt verdiskapning, flere arbeidsplasser og økte skatteinntekter i Buskerud. Den regionale planen for verdiskapning og næringsutvikling som nå er inne i sin avsluttende fase vil slik den nå er utformet i hovedsak stimulere de store aktørene. Det er et dårlig signal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


De siste månedene har det siste utkastet til den regionale planen for verdiskapning og næringsutvikling i Buskerud vært diskutert i næringslivet i fylket. Det er tydelig at det har vært gjort et godt og omfattende arbeid for å få en næringsplan som kan bidra til å gjøre Buskeruds næringsliv både mer robust og konkurransedyktig. Veldig mye i planen står Venstre helhjertet bak, men på ett viktig område er planen i sin nåværende form svak.

Næringsplanen er gjennomgående fokusert mot vekst, internasjonalt marked og høy innovasjonsgrad. Dette er viktige områder å satse på, men det er nå en reell fare for at styringsgruppen for dette arbeidet er blitt så fokusert på størrelse at planen kan bli irrelevant for majoriteten av bedrifter i Buskerud. Ca. 90% av bedriftene i Buskerud har under 10 ansatte, hvorav de aller fleste leverer i et lokalt og regionalt marked. De aller færreste nyetableringene i fylket har et stort internasjonalt potensial, men de er likevel lønnsomme og viktige for både lokal, regional og nasjonal verdiskapning. Også blant disse bedriftene finnes det et stort potensial for økt innovasjon og lønnsomhet.

Slik planen nå fremstår virker det som man har laget den med de store industriaktørene i Kongsberg, Drammen og til dels Ringerike for øye. Man legger til grunn så store ambisjoner at det er vanskelig, nærmest umulig, for små og mellomstore bedrifter å nå opp til det eksklusive selskapet av bedrifter det skal satses på. Dette kommer aller tydeligst til uttrykk i planens punkt om entreprenørskap. Her sies det at man skal prioritere vekstetablerere, uten at det defineres noe nærmere hva man mener med dette. Men i en næringsmiks som inkluderer aktører som FMC, TESS og Kongsberggruppen, skal det mye til å for at etablerere innen mat, kultur, tjenesteyting, design, reiseliv, landbruk osv skal nå opp. Vi i Venstre er redd for at et slikt fokus i næringsplanen vil føre til at virkemiddelaktører som for eksempel Innovasjon Norge og Forskningsrådet i enda større grad enn i dag vil prioritere de største på bekostning av de små. Vi mener det er en reell fare for at et ensidig fokus på vekstetablerere vil føre til en manglende satsing på små- og mellomstore bedrifter til tross for at de har et betydelig lønnsomhetspotensial og til tross for at de har gode og innovative produkter.

Venstre er ikke uenig i en satsing på vekstetablerere. Men vi mener at en regional plan for næringsutvikling og verdiskapning, en plan som skal være relevant for næringslivet i hele fylket, i større grad må ta inn over seg næringslivsmiksens realiteter. Vi må ha en plan som legger til rette for lønnsomhet og verdiskapning i hele næringslivet, da må den også være relevant for de små og mellomstore bedriftene i fylket.

Planen vil være styrende for alt overordnet næringsarbeid i det fylkeskommunale partnerskapet. Dette innebærer at aktører som blant annet Innovasjon Norge, Forskningsrådet, fylkeskommunen og Høyskolen i Buskerud og Vestfold skal se til denne når de skal gjøre sine prioriteringer. Med den sterke vektleggingen planen i dag har på de store og lønnsomme er Venstre bekymret for at det ikke vil bli gjort nok for den underskogen av små- og mellomstore bedrifter som er grunnmuren for fylkets verdiskapning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**