Møte i bystyret 18. juni

I dagens møte i bystyret behandles blant annet flere saker fra Ungdommens bystyremøte, regulering av Voldsløkka skatehall og kunstisbane og Byrådets strategi for et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo. Her vil vi oppdatere underveis hva som skjer i møtet. Du kan også følge med på Oslo kommunes nett-tv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


10:00 Opprop. Venstre er representert ved Odd Einar Dørum, Espen Ophaug, Julianne Ferskaug, Terje Bjøro og Audun Rødningsby (møter for Guro Fjellanger).

10:05 Første sak til behandling er rapport om saksbehandlingstid i pedagogisk-psykologisk tjeneste. Terje Bjøro holder Venstres innlegg. PP-tjenesten er en svært viktig del av skolen i Oslo, og gir elever som trenger det uvurderlig hjelp og støtte gjennom skoletiden. Det er derfor gledelig at tjenesten, slik denne rapporten viser, stadig effektiviserer sin sakbehandling, slik at flere kan få hjelp raskere, sa Bjøro.

10:15 Neste sak er forslag fra SV om at nobelsprisvinnere som kommer til Oslo for å feire et jubileum for tildelingen, skal få møte ordføreren. Forretningsutvalget har behandlet saken, og innstiller på at nobelsprisvinnere kan søke om bruk av Oslo rådhus på ordinær måte.

10:25 Odd Einar Dørum tar ordet, og sier at han har stor respekt for ordførerens håndtering av Dalai Lamas besøk til Oslo i vinter. Hadde våre nasjonale myndigheter håndtert dette like godt som Oslos ordfører, ville vi kommet sterkere ut av det, avsluttet Dørum.

10:27 Forslaget fra Ungdommens bystyre om verdige løsninger for bostedsløse i Oslo behandles.

10:29 Julianne Ferskaug starter sitt innlegg med å takke Ungdommens bystyre for at de setter denne saken på dagsorden. Venstre deler UBMs engasjement for de bostedsløse i Oslo. I løpet av vinteren har tilbudet til midlertidig bostedsløse blitt styrket. Det er ingen som vil at noen skal måtte sove utendørs i Oslo. Jeg er veldig glad for at vi har mange frivillige og ideelle aktører som bidrar i arbeidet for verdige midlertidige løsninger til de som trenger det. Jeg ser frem til å motta byrådets utredning over sommeren og håper vi får en god behandling i forbindelse med den, sa Ferskaug.

10:46 Neste sak er forslag fra Ungdommens bystyre om styrking av helsetilbud for unge i Oslo.

10:48 Julianne Ferskaug tar ordet og berømmer Ungdommens bystyre for å sette lys på dette. Venstre mener skolehelsetjenesten er et av de aller viktigste forebyggende tiltak rettet mot ungdoms helse. Derfor har vi vært med på å øke budsjettet med 18,75 millioner til bydelene innenfor kriteriesystemet med en forventning om at bydelene styrker tjenesten. Bydelene har fulgt opp signalene om styrking og vedtatt å opprette til flere nye stilllinger i helsestasjon- og skolehelsetjenesten i år. Ferskaug minnet også om at vi har andre gode forebyggende tilbud i byen. Mange arbeider både frivillig og ideelt for å forebygge både psykiske lidelser, og at ungdom faller utenfor. Disse er en viktig del av byens helhetlige satsing på unge, og fortjener også skryt for sin innsats.

11:03 Nå behandles sak om felles prinsipper for universell utforming.

11:06 Espen Ophaug tar ordet og sier at disse prinsippene sier noe om hvordan vi mener at man best mulig kan skape en god og åpen by som er tilgjengelig for alle. Venstre er svært opptatt av å legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. For oss handler universell utforming om frihet. Når vi jobber med å gjøre byen universelt utformet er det avgjørende at vi gjør det med stor grad av brukermedvirkning. De sitter på kompetanse vi politikere ikke har, de kjenner de praktiske utfordringene og de må inkluderes i arbeidet på tidlige tidspunkt. Konkrete mål og tiltak i byrådssaken gjør at visjonen om at Oslo kommune skal være universelt utformet innen 2025, absolutt er innen rekkevidde, avsluttet Ophaug.

11.20 Festningen kino. Espen Ophaug tar ordet for å understreke at byrådet med denne planene vil legge til rette for aktivisering og revitalisering av området rundt Akershus festning som i dag oppleves som litt i “bakevja”. Selv om Venstre deler bekymringene til Riksantikvaren og Byantikvaren, mener han at alle de positive sidene ved denne saken til sammen veier tyngre enn innvendingene fra antikvariske myndigheter. Saken ble enstemmig i bystyret.

11.27 Østensjøveien 40-50 m.fl. Espen Ophaug tar ordet og sier at Venstre ikke kommer til å støtte Arbeiderpartiets forslag om å legge boliger i planene fordi det også er nødvendig med noen tyngdepunkt for næringsvirksomhet. Dette vil ikke medføre en tilbakevending til en sonedelt by, men vil gjøre at Oslo også i fremtiden legger til rette for arbeidsplasser i noen konsentrerte områder der det ikke ligger til rette for boligbygging.

11.42 Innbyggerinitiativ: Brakkebygrenda. Espen Ophaug tar ordet og sier at det ikke er så mye mer å gjøre med saken ettersom politiet allerede har fjernet grenda. Venstre jobbet for å finne en løsning så lenge man trodde eieren av tomta var enig i bruken. Da det viste seg å være feil, må saken ses som et privatrettslig forhold. Venstre mener at byen bør ha rom for mangfold og alternative livsformer, men det kan ikke gå utover den private eiendomsretten.

12:30 Bystyret tar lunsj frem til 13:30.

13:35 Nå behandles privat forslag om dyrevelferd i sirkus.

13:41 Audun Rødningsby tar ordet. Han sier at han er glad for at dette får flertall, og at det er bra at byer går foran. Forhåpentlig kommer også Stortinget etter. Mattilsynet støtter forslaget, og det er faglig begrunnet at vi ikke bør legge til rette for elefanter i sirkus, sa Rødningsby.

13:48 Julianne Ferskaug tar ordet og forteller om problemene knyttet til elefanter i sirkus. Jeg er glad for at Oslo stiller krav til dyrevelferd når det er snakk om utleie av kommunale tomter, sa Ferskaug. Venstres forslag ble vedtatt mot Høyre og Frps stemmer.

13:53 Nå behandles reguleringsplan for Voldsløkka. Det blir vedtatt å regulere området til skatehall og landhockey- og kunstisbane. Se mer om saken i dittOslo.

13:55 Nå behandles strategi for bedre svømme- og badeanlegg, populært kalt Bademeldingen.

14:10 Odd Einar Dørum tar ordet, og sier at det er veldig bra at komiteen har samlet seg om de fleste forslagene som er fremkommet til bademeldingen. Det er et ønske i komiteen om å se på nye driftsformer, og se om det ikke er mulig å finansiere badene i Oslo på en bedre måte, som også vil gi økt bruk. Vi har i komiteen vært åpne for å lytte til innspill fra forskjellige kanter, blant annet et saltvannsbasseng som må vurderes. Det er mye som er underveis i Oslo nå, blant annet ligger det store muligheter i Bjørvika. Men det viktigste kommer først, et nytt hovedbad på Tøyen, avsluttet Dørum.

14:20 Guri Melby tar også ordet, og sier at det er bra at komiteen har arbeidet grundig med denne saken, som vil skape et bedre bade- og svømmetilbud i Oslo i årene som kommer. Hovedgrepet i planen er å satse på noen færre, større bad, i stedet for mange små. Jeg er glad for at komiteen slutter seg til det prinsippet. Arbeidet med nytt hovedbad på Tøyen er i gang, og i løpet av 2014 vil vi lage tilstandsvurderinger av 8 av flerbruksbadene i Oslo, for å se hvilke av disse som kan være en del av svømmetilbudet i Oslo i fremtiden, sa Melby. Åpningstidene i badene skal utvides, og det er spesielt viktig at vi i dag dobler svømmeundervisningen i Oslo-skolen, slik at flere barn og unge får bassengtrening og lærer seg å svømme. Dette vil bidra til færre ulykker, og økt svømmeglede for byens elever, avsluttet Melby.

14:50 Bademeldingen blir vedtatt. Bystyret går videre til å behandle forslag fra MDG om bruk av nedfallsfrukt fra kommunale trær.

14:50 Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg, og sier at komiteen har sluttet seg entusiastisk til forslaget om at sosiale entrepenører, som foreningen Epleslang, skal få gi et bidrag til Oslos miljøarbeid ved å kunne plukke frukt fra kommunale trær som det ellers ikke blir høstet fra.

14:55 Bystyret går videre til å behandle Oslo kommunes miljø- og klimarapport. Rapporten viser blant annet at CO2-utslippene fra kommunens virksomheter går ned år for år. Du kan lese hele rapporten her (pdf).

15:00 Odd Einar Dørum tar ordet, og sier at miljø- og klimarapporten viser at pilene i Oslo peker i riktig retning, nemlig mot reduserte utslipp. Oslo er kommet langt, og med Venstre vil Oslo også fortsette å gå videre i riktig retning, sa Dørum. Han viste til kollektivsatsning og energieffektive bygg som spesielt viktig på miljø- og klimafeltet i Oslo, og understreket at Oslo må få mer hjelp fra staten for å gjennomføre de tiltakene som vil ha størst effekt, som lavutslippsoner i sentrum. Disse tiltakene vil Venstre sloss for på Stortinget og være med på å gjennomføre i Oslo, avsluttet Dørum.

15:10 Guri Melby tar også ordet, og sier at klima- og miljørapporten i hovedsak bekriver miljøtiltakene som gjennomføres i kommunens egne virksomheter. Det er oppnådd reduksjon i utslipp på så godt som alle områder, sa Melby, og understreket at det er viktig at komminen feier for egen dør, blant annet ved å satse på miljøvennlig transport og energieffektive bygg. Det brukes med bioenergi, fjernvarme og strøm med opprinnelsesgaranti, og oljefyring er faset ut. I tillegg satser vi offensivt på kollektiv, blant annet ved å bygge Lørenbanen som vil øke kapasiteten i T-banesystemet betydelig. Tilsammen utgjør disse satsningene årsakene til at Oslo er i finaleheatet for å bli Europeisk miljøhovedstad 2016, sa Melby. Hun understreket avslutningsvis at det fremdeles er mye som må gjøres i Oslo for å få utslippene ned, blant annet at kommunens virksomheter har betydelig forbedringspotensiale på kildesortering.

15:20 Bystyret tar klima- og miljørapporten til orientering, og får videre til å behandle høringsuttalelse om E-18 Vestkorridoren. Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg. Det er bred enighet i bystyret om at kostnadene for prosjektet må reduseres betydelig, og det understrekes også at det ikke under noen omstendighet er rom for økt trafikk i Oslo, sa Dørum. I tillegg sier vi i høringsuttalelsen at finansiering av veiutbygging ikke må gå på bekostning av kollektivsatsningen. E-18 vestover kan være et viktig byutviklingsprosjekt hvis det håndteres på en god måte fremover, slik byrådet og bystyret ved flere anledninger har skissert, avsluttet Dørum.

15:35 Guri Melby tar også ordet, og sier at byrådets forslag til høringsuttalelse er tydelig på at kostnadene til E-18 vestkorridoren må reduseres, og at det viktigste er å få god tilgjengelighet for busser og tilrettelegging for syklister. Oslo vil ikke akseptere økt biltrafikk inn til Oslo, og understreker at prosjektet ikke må gå på bekostning av viktige kollektivsatsninger som Fornebubanen og ny sentrumstunnel, avsluttet Melby.

15:50 Bystyret behandler saker om fravær i skolen fra Ungdommens bystyremøte og MDG. Terje Bjøro holder Venstres innlegg. Venstre er positive til å innføre politisk fravær i ungdomsskolen, men det er avhengig av en lovendring som Stortinget må innføre. Det vet jeg at våre folk arbeider for, sa Bjøro. Til det generelle fraværsreglementet sa Bjøro at han har stor tillitt til byråd Anniken Hauglies håndtering av saken, og understreket at det er nokså stor fleksibilitet for den enkelte rektor innenfor dagens regelverk, spesielt etter den presiseringen som ble sendt til skolene for noen uker siden. Vi ønsker ikke at elever skal ha for høyt fravær, men også at det skal være mulig å få fri når det er grunn til det. Det mener vi dagens regelverk ivaretar, avsluttet Bjøro.

16:00 Det ble ikke fattet vedtak i saken om fravær i skolen. Bystyret går videre til å behandle forslag fra Rødt om å opprette et internasjonalt hus i Oslo sentrum.

16:20 Det blir ikke fattet vedtak om opprettelse av internasjonalt hus. Bystyret går videre til å behandle barnepark som byomfattende tilbud. Terje Bjøro holder Venstres innlegg. Barneparktilbudet i Sofienbergparken er en del av mangfoldet i Oslo, og familier som ønsker et slikt tilbud bør kunne få dette, sa Bjøro. Han understreket at opprettholdelsen av tilbudet er avhengig av en viss etterspørsel, men at god informasjon nok vil føre til at flere velger å benytte seg av det.

16:30 Det blir vedtatt å opprettholde barneparken i Sofienbergparken som et byomfattende tilbud ut 2015, mot Ap, SV og Rødts stemmer. Bystyret går videre til å behandle forslag fra Ungdommens bystyremøte om anonym retting av prøver.

16:40 Terje Bjøro holder Venstres innlegg, og sier at lærere i all hovedsak vurdere elever på faglig grunnlag. Det er også flere av forslagene fra ungdommens bystyremøte som eventuelt må vedtas på nasjonalt nivå, sier Bjøro. Når det gjelder forsøket med anonym retting på enkelte skoler i Oslo vil Venstre støtte det, for å få mer erfaring og kunnskap om hvordan dette kan fungere. Det er også flere skoler som praktiserer dette på eget initiativ, som et bytte av rettebunker mellom kollegaer. I siste instans er det opp til ledelsen på den enkelte skole å vurdere hvordan prøver skal rettes, men et godt utarbeidet forsøksprosjekt er det all mulig grunn til å være positiv til, avsluttet Bjøro.

16:45 Det blir vedtatt å gå videre med forsøksprosjektet med anonym retting som byrådet har foreslått, i tråd med ønske fra Ungdommens bystyremøte. Neste sak til behandling er byrådets tilbakemelding på vedtak og flertallsmerknaderpå kultur- og utdanningskomiteens område, en sak av tildels indremedisinsk karakter.

17:05 Bystyret behandler forslag om opprettelse av lobbyregister for bystyrets partigrupper. Det blir enstemmig vedtatt å be ordføreren legge frem en sak om hvordan dette eventuelt kan gjennomføres.

17:10 Bystyret behandler forslag fra SV om at eventuelt OL i Oslo 2022 skal avholdes innenfor ordinære skatte- og avgiftsregler. Flertallet viser til at det er stortinget som vedtar skatter og avgifter i Norge, og forslaget får ikke flertall. Bystyret tar med det middagspause, oppdateringene herfra fortsetter omtrent 18:15.

18:15 Bystyret gjenopptar forhandlingene. Første sak er OPS-avtale for nytt sykehjem i Henrik Sørensens vei. Sykehjemmet skal fungere som avlastning for andre sykehjem som rehabiliteres.

18:35 OPS-avtalen for sykehjem i Henrik Sørensens vei blir vedtatt. Bystyret går videre til forslag fra Frp om topplederavtaler i Oslo kommune.

18:55 Det blir ikke flertall for Frps forslag om å gjennomgå topplederavtalene i kommunen, ettersom disse er gjenstand for forhandlinger mellom partene. Finansbyråd Eirik Lae Solberg (H) varsler likevel at han vil se nærmere på en del problematiske sider ved avtalene, spesifikt opprettholdelse av lønnsnivå på ubestemt tid dersom en toppleder blir omplassert til et lavere nivå i kommunen mens vedkommende innehar en åremålsstilling.

18:55 Bystyret går videre til å behandle revidert budsjett for 2014. Det er inngått en avtale mellom byrådspartiene og Frp om budsjettrevideringen, som du kan lese mer om på våre nettsider.

19:00 Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg, og sier at Venstre og KrF på stortinget har sørget for et økt handlingsrom for kommunene, og at bystyret derfor kan prioritere noen tiltak som det er positivt for byen at man får på plass. Blant annet styrkes brann- og redningsetaten både med bemanning og utstyr, og det blir satt av en del penger til idrettsanlegg rundt om i byen. Det er gledelig at skateanlegget på Haugenstua kan realiseres, sammen med en treningspitch for Cricket på Rommen. Vi får styrket tannhelsetjenesten, og det er også behov for, sa Dørum, og avsluttet sitt innlegg med å kommentere verbalforslaget om å innføre oppmøte- og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere dersom dette blir vedtatt på Stortinget. Dette handler om å ta folk på alvor og gi dem en sjanse til å komme videre i livet, men det kan selvfølgelig være enkelte personer som av forskjellige årsaker ikke kan omfattes av dette, avsluttet Dørum.

19:45 Revidert budsjett blir vedtatt i tråd med avtalen mellom byrådspartiene og Frp. I tillegg blir forslag fra Ap om å bevilge 1. mill til sommerjobbprosjekt i Rusken enstemmig vedtatt.

19:45 Bystyret går videre til å behandle forslag fra A om et bedre og triverligere Vaterland.

19:50 Espen Ophaug holder Venstres innlegg. Vaterland er et område som har et betydelig potensiale, men det trengs en opprustning for å gjøre det til et trivelig sted, og derfor er vi glade for initiativet fra Arbeiderpartiet. Vi er også glade for at byrådet i et notat forteller at kommunen allerede er i gang med et arbeid som i stor grad er i tråd med forslaget som Ap har fremmet. Vi slutter oss derfor til forslaget, og gleder oss til å se resultatene, avsluttet Ophaug.

20:00 Bystyret behandler høringsuttalelse til handlingsprogram for Oslopakke 3 2015 – 2018.

20:05 Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg. Oslopakke 3 er sammen med Ruter et av de viktigste grepene som er tatt for å videreutvikle kollektivtilbudet i Oslo og Akershus. Vi har klart å flytte makt fra stat til kommune, og vi har til og med fått jernbaneverket med på laget. Oslopakke 3 er ikke den eneste finansieringskilden for transportinfrastruktur, men det er blant de viktigste. Derfor er det veldig bra at de partiene som står sammen om avtalen, Høyre, Ap og Venstre, også gjør det i denne høringsuttalelsen. Vi sier at det i fremtidige revisjoner av avtalen må ta sikte på å styrke kollektivsatsningen ytterligere, men vi heller må ikke glemme det viktige byutviklingspotensialet ved å legge tungt trafikkerte veier under lokk, som på Røa og Manglerud, avsluttet Dørum.

20:15 Guri Melby tar også ordet, og sier at Oslopakke 3 er det viktigste verktøyet Oslo har for å nå klimamålene og sørge for at trafikkveksten tas med kollektiv, sykkel og gange. Det er ikke en perfekt pakke, men den er det beste vi har, og langt bedre enn alternativet. I det foreliggende handlingsprogrammet går 79% av pengene til kollektivtiltak. Det er et høyt tall, men det må antagelig bli enda høyere ved neste revidering av Oslopakke 3, sa Melby. Hun understreket også at ny sentrumstunnel etterhvert må bli del av Oslopakke 3-avtalen, men at det må bygge på mer konkrete forarbeider enn man har i dag. Det viktigste er at Oslopakke 3 må fortsette å være en pakke som prioriterer kollektiv, sykkel og gange, slik at Oslo kan fortsette å være en internasjonalt ledende miljøby, avsluttet Melby.

20:20 Høringsuttalelsen blir vedtatt. Bystyret går videre til å behandle forslag fra Frp om å gjenåpne Finnmarksgata. Stegningen av Finnmarksgata er en del av Tøyen-avtalen mellom byrådspartiene og SV, og forslaget får derfor ikke flertall.

20:25 Forslaget faller mot Fs stemmer. Bystyret går videre til å behandle forslag fra F og A om diverse varianter av tiggeforbud i Oslo. Det vil bli vedtatt å sende forslagene fra F og A på høring, slik forvaltningsloven krever når det gjelder endring i politivedtektene, men bystyret skal realitetsbehandle forslag fra A om å innføre meldeplikt for pengeinnsamling i Oslo.

20:30 Audun Rødningsby holder Venstres innlegg. Han sier at det offentlige rom må være for alle, og at ingen vil akseptere agressiv eller truende adferd i det offentlige rom. Dersom det derimot sitter en person fredelig på et gatehjørne med et skilt hvor han ber om hjelp, må vi spørre oss om det er riktig å bruke statens voldsmonopol til å hindre vedkommende i å sitte der. Det mener jeg og Venstre at man ikke skal gjøre. Så er det sånn at alle forslag, uavhengig av hva man mener om dem, fortjener en seriøs behandling. Derfor er jeg glad for at bystyret ikke hastebehandler saken i dag, men sender den på høring til bydelene og andre som kan ha meninger om saken, slik at vi har et godt grunnlag når vi skal diskutere den på nytt til høsten, avsluttet Rødningsby.

20:45 Det blir vedtatt å sende forslagene fra A og F på høring. Det er ikke flertall for noen andre forslag. Ordføreren hever med det møtet, og ønsker representantene en god sommerkveld. Oslo Venstre takker for følge, og ønsker velkommen tilbake til neste bystyremøte 3. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**