Aldri mer en Perlen-sak

Perlen-konflikten hadde aldri oppstått dersom det var lett å få oversikt over lokaler som var godkjent til servering, mener Venstres Erik Lundeby, som vil ha et offentlig register over dette i Frogn kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Nattklubben Perlen i Drøbak fikk serverings- og skjenkebevilling uten at hverken saksbehandler, politikere eller drivere var klar over at lokalet ikke var godkjent til slik bruk. Dette var starten på en lang konflikt mellom naboer og drivere, og Kommunestyret ga midlertidig brukstillatalse under forutsetning av at tilstrekkelige støytiltak ble innført.

Erik Lundeby

Foto: Ivar Ruud Eide

-Her har alt skjedd i feil rekkefølge, mener Lundeby. Først skulle saken om bruksendring blitt behandlet, med full høring hos berørte parter. Da ville vi unngått situasjonen der driverne har måttet gjennomføre stadig nye tiltak, uten å vite om de var tilstrekkelige til å oppnå endelig tillatelse til bruksendring.

I august 2014 ble det kjent gjennom Amta at driverne av Perlen ikke orket mer, og ikke lenger vil drive nattklubb på stedet

-Denne situasjonen kunne vært unngått hvis informasjon om reguleringsstatus for lokalet hadde vært enklere tilgjengelig, mener Lundeby.

Lundeby mener kommunen enkelt kan lage et offentlig register over godkjente serveringslokaler, og vilkår for godkjennelsen. Da vet alle søkere hvilke krav som gjelder, og om lokalet ikke står i registeret vet de at det kreves omregulering for å starte servering.

-Vi må sørge for forutsigbarhet for næringsdrivende i Drøbak, og dette er en enkel løsning, sier Lundeby.

Venstre stiller følgende spørsmål til ordføreren (interpellasjon) i Kommunestyret 22. september.

Interpellasjon: Register over godkjente serveringssteder

Ordfører,
Amta har meldt at driverne av nattklubben Perlen har bestemt seg for å ikke drive stedet videre. Dette er en sak med mange tapere. Unge voksne i Drøbak mister et utested, de ansatte mister jobben, driverne av stedet har tapt sine investeringer. Saken har også ført til betydelig kritikk mot kommunen. Vi er ikke uten videre enige i at denne kritikken er berettiget. Slik vi oppfatter det har det vært tydelige politiske signaler om at saken skal gis prioritet for å finne en løsning, og vi oppfatter at rådmannen har tatt dette signalet. Det har også vært politisk vilje til å finne løsninger slik at stedet kunne drives inntil de nødvendige tillatelsene er på plass. Og ansvaret for at offentlige tillatelser er i orden ligger primært hos søker og gårdeier.

Samtidig har det vært stilt klare krav om at permanent drift ville kreve tiltak som ga naboene trygghet for nattesøvn og sikkerhet mot hærverk, søppel og truende adferd. I offentligheten har det vært et svarteperspill der ulike parter skylder på driverne, kommunen og naboene, mens lokalets eier som den egentlige ansvarlige for at lokalet egner seg til bruken har lykkes ualminnelig godt med å ligge lavt og unngå kritikk og ansvar både i avisen og på Facebook.

Venstre mener det er mulig å unngå slike situasjoner i fremtiden med enkle midler.
Kommunens arkiver inneholder all informasjon som er nødvendig for at både gårdeiere, drivere og myndigheter kan vite hva slags bruk et lokale er godkjent for. Det kan umulig være en omfattende jobb å få full oversikt over dette for alle lokaler i kommunen som brukes til servering i dag, og skal et lokale man ikke har oversikt over ha serveringsbevilling senere, kan kostnadene med å undersøke regulerinsstatus og andre tillatlelser dekkes av søker gjennom saksbehandlingsgebyr.

Venstre mener derfor at det bør opprettes et offentlig register over serveringslokaler og godkjent bruk. Et slikt register bør være enkelt tilgjengelig på kommunens nettsider, og informasjonen bør rutinemessig innhentes ved behandlig av søknad om serverings- og skjenkebevilling.

Er ordfører enig i at et slikt register bør opprettes, for å støtte saksbehandlingen i serverings- og skjenkesaker, og for å gjøre etableringsprosessen mer forutsigbar for de næringsdrivende?

Vi vil også anmode ordfører om at følgende forslag til vedtak tas opp til votering:

Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en sak om opprettelse av et offentlig register for serveringslokaler i kommunen, der det også redegjøres for ressursbruk og kostnader ved etablering og drift, og om hvordan kostnader ved løpende drift kan dekkes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**