Opprustning av Kvadraturen

Byrådet foreslår betydelig oppgradering av Prinsens gate og Tollbugata. – Dette vil gi et stort løft for Kvadraturen og kollektivtilbudet i sentrum, sier samferdselsbyråd Guri Melby (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Prinsens gate og Tollbugata er i dag enveiskjørte gater som trafikkeres av både buss og trikk. I disse gatene går hovedmengden av kollektivtransporten på bakkeplan gjennom sentrum. Når det oppstår driftsforstyrrelser i dette området skaper det ringvirkninger for trafikkavviklingen, spesielt for trikken som ikke har forbikjøringsmuligheter og begrensede omkjøringsmuligheter.

Guri Melby

Foto: Sveinung Bråthen

– Vi ønsker å satse på trikken gjennom sentrum fordi den har stor kapasitet og er godt tilpasset til bymiljøet. Det er nødvendig å oppruste traseene og gi trikken høyere prioritet. En egen og godt synlig trikketrasé er viktig fordi det gir bedre fremkommelighet, noe som igjen bidrar til flere reisende, sier Melby.

Effekten vil bli størst i gater der det i dag er fremkommelighetsproblemer, slik som i Prinsens gate. Levetiden på trikkeinfrastrukturen vil også øke betydelig når skinnegangen i liten grad benyttes av annen trafikk. Flere av gatene i kvadraturen er nedslitte og har behov for en estetisk oppgradering.

– Med dette prosjektet vil byrådet utvikle Kvadraturen gjennom god tilrettelegging for myke trafikanter og høy trafikksikkerhet. Gjennomføring av prosjektet i Prinsens gate er svært viktig siden strekningen er felles for flere linjer, og oppgraderingen vil styrke kollektivtilbudet for svært mange passasjerer, sier Melby.

Prosjektet har flere viktige målsetninger:
•Oppgradering av trikkeinfrastrukturen som del av gjennomføringen av trikkeprogrammet
•Sikre flyt og regularitet for buss og trikk i Søndre kollektivstreng
•Redusere antall konfliktpunkter mellom ulike brukergrupper
•Universell utforming både av gatelegemet og inngangspartier
•Estetisk oppgradering
•Skape et trivelig byrom som inviterer til opphold og aktivitet

– Det har vært viktig for oss å legge til rette for aktivitet og publikumsrettet virksomhet i Kvadraturen. God tilgjengelighet til kollektive transportmidler er viktig for aktiviteten og bymiljøet, og byrådet anbefaler derfor at det legges til rette for to holdeplasser i Prinsens gate, sier Melby.

Prosjektet Prinsens gate omfatter toveis trikk i Prinsens gate, ny holdeplass, oppgradering av gatelegemet, vann- og avløpsarbeid og nye bussholdeplasser i Tollbugata, fjerning av trikkeskinner, kontaktledninger og asfaltering av gaten. Prosjektet er planlagt igangsatt høsten 2014 og skal ferdigstilles høsten 2017.

Prosjektet har en kostnadsramme på 496 mill. Kostnadene fordeles mellom Bymiljøetaten, Sporveien og Vann- og avløpsetaten. Prosjektet finansieres over Oslopakke 3 og belønningsordningen, med unntak av Vann- og avløpsetatens andel som er gebyrfinansiert. Oslo kommune og Akershus inngikk i 2013 en fireårig avtale om belønningsmidler med Samferdselsdepartementet. Til prosjektet Prinsens gate er det bevilget 200 mill. kr. i perioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**