Generelle krav

Generelle krav som skal oppfylles for å komme i betraktning for å få tildelt bygg- og anleggskontrakter eller for å kunne levere varer og tjenester til Skien kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Dette er følgende krav:

Skatteattester, HMS-egenerklæring og attest for foretaksregistrering:
• Skatteattest RF-1244 utstedt av kemner/kommunekasserer for skatte- og arbeidsgiveravgift, ikke eldre enn 6 mnd.
• Attest fra skattefogden/fylkesskattesjefen for merverdiavgift, ikke eldre enn 6 mnd.
• HMS-egenerklæring, ikke eldre enn 6 mnd.
• Attest fra foretaksregisteret/firmaattest, ikke eldre enn 12 mnd.

Firmaets økonomiske soliditet:
• Firmaet skal ha tilstrekkelig soliditet til å gjennomføre oppdraget.
• Dokumentasjon:
Komplett årsregnskap for de 3 siste årene i form av resultatregnskap, balanseregnskap, noter, årsberetning og revisjonsberetning. Dersom leverandøren har gyldige grunner til ikke å kunne fremlegge den
dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere.

Firmaets kapasitet:
• Leverandøren skal ha kapasitet tilstrekkelig til å gjennomføre oppdrag av
denne størrelse.
• Dokumentasjon:
Oversikt over leverandørens gjennomsnittlige arbeidsstyrke og antall medarbeidere i den administrative ledelsen i løpet av de siste 3 år, oppdragsmengde/ledig kapasitet og evt. samarbeidende parter (maks 1 A4
side).

Firmaets kompetanse:
• Det stilles krav om erfaring fra tilsvarende entreprisemodell og erfaring fra tilsvarende type boligprosjekter. Det stilles videre krav om at leverandøren har eller kan få ansvarsrett i henhold til kap. A pkt. A3.4 Entrepriseform og kontraktstype.
• Dokumentasjon:
1. Oversikt over formell faglig kompetanse i firmaet, erfaring generelt og evt. spesiell kompetanse (maks 2 A4 sider).
2. Oversikt over bemanning for oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner.
3. Dokumentasjon på godkjenninger i henhold til entrepriseform og kontraktstype.
4. Liste over firmaets referanseprosjekter de siste 5 årene med følgende opplysninger:
a. Navn på oppdragsgiver
b. Referansepersoner hos oppdragsgiver
c. Type bygg og eventuelt type anlegg for tekniske entrepriser
d. Entreprisemodell
e. Størrelse på kontrakt

Firmaets politikk for kvalitetssikring og HMS:
• Dokumentasjon:
Redegjørelse for foretakets helse-, miljø- og sikkerhetspolitikk og for foretakets system for kvalitetssikring/styring (maks 1 A4 side).

I tillegg til disse kravene gjelder de alminnelige kontraktbestemmelser som framgår
av det aktuelle kontraktsformular for den entrepriseform som er valgt, Norsk
standard.

Bestemmelsene gitt i Arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften, lov om offentlige
anskaffelser §7 og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter datert 8.
februar 2008 nr. 112 sist endret 03.03.14 samt andre relevante lover og forskrifter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**