Strandsonevern i Hurum

Naturvernforbundet i Hurum ved leder Håvard Kilhavn har tatt opp en viktig diskusjon omkring kommuneplanen 2015- og bruk av strandsonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Stoler i standkanten

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

I bestemmelsene til arealdelen til ny kommuneplan heter det i § 6 at ‘For områder langs vassdrag som ikke inngår i byggeområder i kommunedelplanen, i en sone på 50 m fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand, er det forbudt å dele fra grunn eller sette i verk tiltak som nevnt i lovens §§ 20-1.’Samtidig er store arealer foreslått som nye hytteområder.
Ordføreren begrunner dette med at kommunen trenger utvikling i strandsonen, i form av strender, båtplasser og aktivitetsområder.

Det er riktig som Naturvernforbundet påpeker at det har vært lite eller ingen diskusjon om dette. Det som foreslås er i praksis en halvering av 100-meterssonen, og det blir ikke lenger hjemmel for å stoppe bygging inntil 50 meter fra sjøen.

Å tilrettelegge for strender og båtplasser er ikke det samme som å tillate bygging 50 meter fra stranden. Slike tomter blir hytter, så realistiske må vi være. Det er ikke flere slike vi trenger nå, og det er ikke flere slike som bør få beslaglegge strandområdene og friområdene våre. Det vi trenger er boliger og nye fastboende noe som vil gi større skatteinntekter til en slunken kommunekasse.

Hurum Venstre vil ikke gå inn for en ny strandsonegrense på 50 meter. Vi mener at det bør åpnes for bygging av boliger på langt større deler av Hurum, men ikke i strandsonen. Arbeidsplasser vil vi ha, men hvis de skal legges i strandsonen må det gis dispensasjon etter en nøye vurdering.

Høringsfristen for kommuneplanen er snart ute og vi ser fram til å se alle innspill og innsigelser som er kommet inn. Og at det blir innsigelser fra offentlige instanser på punktet om strandsonen, er forventet. Når disse er kjent, ønsker vi å holde et åpent møte i samarbeid med Røyken Venstre, om hvordan best ivareta strandsonen på Hurumhalvøya slik at også kommende generasjoner kan få glede av den. Der er engasjerte innbyggere hjertelig velkommen til å si sin mening. Dette vil bli i forkant av behandlingen av kommuneplanen i Formannskapet / Kommuneplanutvalget i Hurum.

Gunn-Torill Homme Mathisen

Gunn-Torill Homme Mathisen
Gruppeleder, Hurum Venstre

Anne Sofie Riseng

Anne Sofie Riseng,
Leder, Hurum Venstre

Merete Haug

Merete Haug
Nestleder, Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**