Uttalelse: Foreldre bør få bestemme om barn skal sykle til skolen

Oslo Venstre har mål om at flere skal sykle i byen vår. Det er sunt, miljøvennlig og gjør at annen trafikk må ta mer hensyn til myke trafikanter. Det må igangsettes en rekke tiltak for å nå dette målet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Sykkelsti og gangvei på samme sted

Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Slik det er i dag bestemmer skolene når barn får sykle til skolen. I Oslo tillates dette ofte først fra 6. klasse. Det er samtidig ingen tvil om at gode vaner skapes best i barnealder, og at foresatte normalt må kunne ta beslutninger for sine barn når ikke sterke hensyn taler mot dette. Oslo Venstre er derfor i utgangspunktet positive til at Kunnskapsdepartementet nylig har bedt Utdanningsdirektoratet endre regelverket slik at skolene ikke kan overprøve foreldrene dersom de mener at deres barn er modne nok til å sykle til og fra skolen.

Oslo Venstre er opptatt av at en eventuell regelendring ikke skal føre til et gruppepress eller gå ut over trafikksikkerhet. Dersom regelverket endres, må skolen fortsatt kunne utarbeide anbefalninger, men da i større grad i samråd med FAU og foresatte, basert på lokale forhold. Sykkeltester bør gjennomføres på alle skoler på passende skoletrinn. En eventuell regelendring forutsetter også at det er foresatte som har det formelle ansvaret for barna når de sykler til skolen, og at det avklares at skolen ikke får et økt forsikringsmessig ansvar.

Oslo Venstre vil uansett arbeide for flere tiltak for å sikre barns skoleveier i hele byen. Dette er spesielt viktig for skolebarn, men gode tiltak vil gi økt fremkommelighet for hele befolkningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**