Budsjett 2015: Bærekraftig transport

I byrådets forslag til budsjett for 2015 er satsing på kollektivtransport og sykkel blant de viktigste tiltakene. – Oslo har som mål å halvere klimagassutslippene i forhold til 1991-nivå innen 2030. Da er det helt avgjørende at vi satser på bærekraftig transport i hele byen, sier samferdselsbyråd Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Byrådet foreslår å bruke 1,66 mrd. kroner til kjøp av transporttjenester i 2015. Dette er en økning på 49 mill. fra 2014, og utgjør en realvekst etter lønns- og prisvekst som vil bidra til at kollektivandelen fortsetter å vokse. Sykkelprosjektet foreslås videreført med en investeringsramme på 163 mill. kr. og en driftsramme på 10 mill kr. Tilsammen foreslår byrådet å sette av 653 mill. kr. i til sykkelinvesteringer frem til 2019.

Guri Melby

Foto: Sveinung Bråthen

– I kollektivtrafikken foreslår vi en satsing som vil gi flere avganger på buss og t-bane, utvidet nattbusstilbud, fortsatt lav pris på månedskort og videreføring av arbeidet med å gjøre bussparken utslippsfri, sier Guri Melby. Hun understreker at arbeidet med fremkommelighetstiltak, som vil gjøre kollektivtilbudet mer stabilt og effektiv, også skal fortsette i 2015.

I tillegg til økt driftstilskudd til kollektivtrafikken forslår byrådet å bruke 404 millioner kroner av bompengene fra Oslopakke 3 til drift og mindre investeringer, 468 millioner til bygging av Lørenbanen og 518 millioner kroner til oppgradering av trikk og t-bane.

Store og små sykkelprosjekter
– Byrådet vil bygge ut nye og mer trafikksikre sykkeltraseer, prioritere godt vintervedlikehold og sykkelparkeringsplasser i sentrum og ved kollektivknutepunkter, samt starte planleggingen av minst ett stort parkeringsanlegg for sykkel under tak, fortsetter Melby. Hun mener satsningen på hovedsykkelveinettet må ses i sammenheng med mindre sykkeltiltak som kan gjennomføres over hele byen.

– Vi ønsker å styrke gjennomføringen av smarte, synlige og raske tiltak for å bedre sykkelforholdene i Oslo. Rød asfalt, bedre merking i kryss og bedre skilting skal gjøre det enklere og tryggere å være syklist i Oslo. Ny bysykkelordning settes i drift våren 2015. Det vil bli flere sykler av bedre kvalitet, og det geografiske området for ordningen vil bli utvidet, sier Melby.

Sykkelen er et smart transportmiddel

Foto: Dag Vige

I 2015 pågår sykkelprosjektet Tvetenveien fra Haugerudveien til Ole Deviks vei. Prosjektet startet opp høsten 2014 og forventes ferdigstilt i 2016. I 2015 planlegges det oppstart av sykkelprosjekt på Ring 2 mellom Blindernveien og Vogts gate. I tillegg vil byrådet i 2015 opprette 200 nye ladestasjoner for el-biler, innføre en kommunal støtteordning for installering av solcellepaneler i boliger og legge frem en helhetlig klima- og energistrategi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**