Møte i bystyret 24. september

I dagens møte i bystyret legger byrådet frem sitt forslag til budsjett for 2015. I tillegg behandles blant annet overføring av tomt til Vålerenga stadion og innbyggerinitiativ om ny flerbrukshall på Mortensrud. Her vil vi oppdatere underveis hva som skjer i møtet. Du kan også følge med på Oslo kommunes nett-tv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


12:00 Opprop. Venstre er representert ved Odd Einar Dørum, Espen Ophaug, Julianne Ferskaug, Terje Bjøro og Guro Fjellanger.

12:05 Finansbyråd Eirik Lae Solberg holder byrådets finanstale. I en by som heldigvis vokser det spesielt viktig å satse på barn og unge, sier Lae Solberg.

12:15 Oslo har møtt befolkningsveksten på en god måte gjennom planlegging, investering og prioritering av skole og kollektivtrafikk. Samtidig har byen klart å ta vare på utsatte grupper som trenger hjelp og støtte fra kommunen, sier Lae Solberg.

12:20 Oslo kommunes økonomi er solid. Budsjettforslaget legger opp til en høyere egenfinansiering av investeringsbudsjettet enn tidligere, sier Lae Solberg.

12:20 Bydelene leverer svært viktige tjenester til befolkningen. Derfor har byrådet priortert å bruke mye av det økte handlingsrommet til å redusere bydelenes rammekutt, sier Lae Solberg.

12:25 Lærlinger er et av satsningsområdene til byrådet. Derfor strammer vi inn kravene til leverandører og øker budsjettbevilgningen, sier Lae Solberg.

12:30 Nytt Munch-museum og nytt hovedbibliotek er blant byrådets viktigste satsninger i hele bystyreperioden, sier Lae Solberg.

12:30 Byrådets budsjettforslag følger opp biblioteksmeldingen med 13 millioner mer til drift av filialene og 16 millioner til investeringer, sier Lae Solberg.

12:35 Byrådets budsjettforslag legger til rette for fortsatt vekst med kvalitet for alle byens borgere. Jeg ser frem til behandlingen av budsjettet i bystyret, avsluttet Lae Solberg.

Bystyret tar lunsjpause mens byrådet holder pressekonferanse. Oppdateringene herfra fortsetter ca. 14:00.

14:00 Bystyret gjenopptar forhandlingene etter et raskt møte i Valgstyret. Muntlig spørretime er første sak ut.

14:00 Første spørsmål kommer fra Bettina Thorsvik (A) og handler om anbudsprosesser for botilbud for pleietrengende. Byråd for eldre Aud Kvalbein svarer at det er bydelene som styrer de enkelte anbudene, men at det er opprettet et sentralt kontor hos Velferdsetaten som bistår bydelene i å gjøre gode anskaffelser. I tillegg pågår det er arbeid for å utvide ordningen med fritt brukervalg, blant annet for dagsenterplasser.

14:10 Neste spørsmål kommer fra Carl I. Hagen (F) og handler om personer som reiser til Syria og andre steder for å delta i krigshandlinger. Byrådslederen svarer at kommunen har et tett samarbeid med PST, Politiet, trossamfunn og andre aktører for å sørge for forebygging av radikalisering. I tillegg sier byrådslederen at Exit-programmet kan være en modell for kommunens innsats, og at kommunen vil samarbeide med Justisdepartementet om dette programmet.

14:20 Odd Einar Dørum stiller et oppfølgingsspørsmål til byrådslederen, om det vellykkede samarbeidet mellom Manglerud politistasjon og kommunen i forbindelse med fremveksten av nynazistisk miljø på nittitallet. Byrådslederen svarer at det kom nyttige erfaringer fra dette arbeidet, men at situasjonen i dag er annerledes enn den var på nittitallet, og at det derfor også må utvikles nye virkemidler for å møte utfordringene.

14:25 Abdullah Alsabeegh (A) stiller neste spørsmål, om hva byrådslederen mente med å si at den rødgrønne regjeringen ikke ga Oslo tilstrekkelig midler til kollektivsatsning i de åtte årene den satt. Byrådslederen svarer at han synes den rødgrønne regjeringen gjorde en svært dårlig innsats for kollektiv i storbyene, og at det ikke var før helt på slutten av forrige regjeringsperiode det kom belønningsmidler til Oslo, til tross for at hovedstaden har oppnådd svært gode resultater på kollektiv gjennom mange år.

14:30 Marianne Borgen (SV) stiller neste spørsmål, om flytting av ressurser til leksehjelp fra barnetrinnet til ungdomstrinnet. Byråd Anniken Hauglie svarer at leksehjelpen er en statlig finansiert ordning, som tidligere var lovpålagt. Evalueringer av tilbudet har vist at det ikke ga de ønskede resultater på den måten tilbudet tidligere var organisert, og at Utdanningsetaten har gjort en faglig vurdering av at det er større behov for leksehjelp for de eldre elevene enn de yngste. Den vurderingen er jeg enig i, avsluttet Hauglie.

14:35 Bjørnar Moxnes (R) stiller neste spørsmål, om mulig plassering av et kunstverk til minne for Osvald-gruppen ved Østbanehallen. Ordfører Fabian Stang sier han ikke har hatt noen befatning med saken. Hallstein Bjerkce kan imidlertid opplyse bystyret om at Kulturetaten har arbeidet med saken over lengre tid, og har anbefalt å plassere kunstverket ved inngangen til Østbanehallen. Dette oppstod det noe uenighet om, og etaten har kommet med en ny anbefaling som nå ligger til vurdering i byrådsavdelingen, avsluttet Bjercke.

14:40 Neste spørsmål kommer fra Rune Gerhardsen (A), og handler om anskaffelsen av nye trikker til Oslo. Guri Melby svarer at anskaffelsen av nye trikker er en av de største og viktigste oppgavene hun har gått i gang med som byråd. Organiseringen av trikkeprogrammet bygger på faglige anbefalinger, og målet har vært at alle instansene som berøres av anskaffelsen skal være involvert i planleggingen. Det innebærer at både de som har ansvar for infrastruktur, drift og planlegging sitter i styringsgruppen. Dette er en ny modell i Oslo, og det tok derfor noe tid å få hele organiseringen på plass. Når beslutningen ble truffet av byrådet, var imidlertid programmet operativt fra første dag. Nå har vi sett at det er noe uenighet mellom aktørene om gjennomføringen av anskaffelsen. Jeg vil ikke akseptere forsinkelser i denne anskaffelsen, og vil sørge for at fremdriften holdes oppe fremover, avsluttet Melby.

14:55 Spørretimen er med det avsluttet. Første sak til behandling er kontrollutvalgets rapport om spesialundervisning ved Ammerud og Bekkelaget skole.

15:00 Terje Bjøro holder Venstres innlegg. Han sier at kommunerevisjonen som vanlig har gjort en god jobb med å ettergå spesialundervisningen ved disse to skolene, og at rapportene gir godt grunnlag for videre læring i kommunen. Jeg er glad for at skolene har gitt gode tilbakemeldinger, både skriftlig og i komitémøter, om hvordan de vil følge opp rapporten og forbedre spesialundervisningen ytterligere, sa Bjøro. Spesialundervisningen er av en slik karakter at det noen ganger er vanskelig å sette inn vikarer ved sykdomsfravær og lignende, men det er likevel viktig at vi sørger for at kompetansen i kommunen er på plass slik at elevene får tilbudet de har krav på, avsluttet Bjøro.

15:10 Bystyret går videre til å behandle kommunerevisjonsrapport om bydelene som barnehagemyndighet. Saken behandles uten debatt.

15:15 Bystyret vedtar at det skal avholdes todagers valg i Oslo i 2015. Deretter behandles orientering fra kommunaldepartementet om at Oslo kommune dessverre ikke er valgt ut til å delta i forsøksprosjekt med 16-årig stemmerett.

15:15 Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Hun sier det har vært viktig for Venstre å arbeide for å senke stemmerettsalderen, og at det er synd at regjeringen ikke vil ha Oslo med på forsøksprosjektet. Det har tatt lang tid å få flertall i bystyret for å senke stemmerettsalderen, og vi hadde håpet å få være med. Et viktig prinsipp er at de som berøres av politiske valg også skal få delta i dem, og i lokalvalg gjelder det spesielt for ungdom, sa Ferskaug. I Oslo er det barn og unge som representerer det største andelen av befolkningsveksten, og de burde derfor fått være med på å bestemme hvordan byen skal styres, avsluttet Ferskaug.

15:20 Bystyret går videre til å behandle detaljregulering av Sandakerveien 78.

15:25 Espen Ophaug holder Venstres innlegg. Han sier at dagens sak er en stadfesting av dagens situasjon på området. For Venstre er det viktig å sørge for god tilgang på kollektiv, og ikke legge til rette for mer parkering enn nødvendig. I denne saken er det ikke snakk om å legge til rette for mer parkering, men å stadfeste en dispensasjon fra 2009. Vi kan ikke i dag pålegge eieren av tomten å fjerne disse parkeringsplassene så kort tid etterpå, særlig ettersom parkeringsplassene ble brukt som begrunnelse for å tillate de øvrige delene av bruken av området. Kommunen må være forutsigbar, og har dessuten ikke anledning til å pålegge eier å fjerne parkeringsplassene, selv gjennom reguleringsvedtak, avsluttet Ophaug.

15:35 Bystyret går videre til å behandle gaveoverføring av tomt til bygging av Vålerenga stadion.

15:40 Guro Fjellanger holder Venstres innlegg. Hun sier at bystyret vedtok å overføre tomten til Vålerenga stadion i 2008, til tross for at Venstre den gangen stemte mot. Det har vi i dag akseptert, og vi stemmer derfor for byrådets forslag om å inngå avtalen med Vålerenga. Det er utvilsomt behov for en stadion i Oslo Øst, og på denne måten får vi realisert det. I tillegg har det vært viktig for Venstre at kommunen er en seriøs og forutsigbar aktør. Derfor må vi selvfølgelig holde oss til og innfri de avtalene bystyret inngår, selv om enkelte partiene stemmer annerledes, avsluttet Fjellanger.

16:00 Odd Einar Dørum tar ordet, og sier han er glad for at saken nå er kommet til en løsning som bygger opp under det viktige arbeidet Vålrenga gjør i byen, ikke minst satsningen mot rasisme. Klanen og Vålerenga fortjener honnør for den viktige jobben de har gjort for byen med det store hjertet, avsluttet Dørum.

16:15 Bystyret vedtar avtalen om gaveoverføring til Vålerenga, og går videre til å behandle regulering av Bergsalleen 21 og Sofienberggate 37 uten debatt.

16:20 Neste sak til behandling er forslag fra SV om informasjon om bemanning og en del andre forhold ved sykehjem.

16:25 Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. For Venstre er åpenhet og informasjon en viktig del av et demokratisk samfunn. Dette gjelder også kommunens tjenester, herunder virksomheten ved våre ulike sykehjem. I Oslo har vi kvalitetsmålersystemer, som gir et godt og helhetlig bilde av kvaliteten på de ulike sykehjems tjenester. Venstre er glade for at byråden også har bedt Sykehjemsetaten legge ut bemanningsoversikten på sykehjemmene, hvor ansattes kompetanse og antall årsverk fremgår. Det gis da innsyn i total pleiefaktor på sykehjemmet, herunder pleiefaktoren på ulike typer plasser. Pleiefaktoren gir et klart bilde av omfanget av bemanningen som sykehjemmet har. Denne informasjonen, sammen med kvalitetsmålersystemet, gir brukere i Oslo et godt og viktig innsyn i sykehjemmene de vurderer, sa Ferskaug.
Bystyret har imidlertid blitt opplyst om at det konkrete forslaget fra SV strider mot forvaltningsloven § 13, som omhandler taushetsplikt. Det fremgår av denne paragrafen at drift- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde anses som en del av kommunens taushetsplikt. Å gi ut taushetspliktig informasjon kan medføre både erstatningsansvar og straffeansvar for kommunen. At å vedta dette forslaget, vil være å vedta å skulle bryte loven, tar Venstre på alvor, avsluttet Ferskaug.

16:45 Forslaget fra SV og Ap blir ikke vedtatt. Bystyret tar med det middagspause. Oppdateringene herfra fortsetter ca. 17:30

17:30 Bystyret gjenopptar forhandlingene. Første sak til behandling er forslag fra SV om kunst- og kulturaktiviteter i Maridalsveien 3.

17:40 Terje Bjøro holder Venstres innlegg. Han sier at sammensetningen av kulturarbeidere i Maridalsveien 3 er svært mangfoldig, og representerer noe unikt i Oslo. Her finner billedkunstnere, musikere og folk som driver nyskapende virksomhet sammen og glede i hverandres arbeid. Derfor er det bra at byrådet har satt igang en reguleringsprosess for å sørge for at området kommer best mulig til sin rett, og at det arbeides med å inngå langtids leiekontrakter for de som holder til i byggene i dag. Det er viktig at bydelen tas med på det videre reguleringsarbeidet, slik at også de lokale stemmene får innvirkning på hvordan området tilslutt skal se ut, avsluttet Bjøro.

18:00 Det blir vedtatt at Kulturaktører som har tilhold i Maridalsveien 3 og Bydel Grünerløkka involveres aktivt i den videre reguleringsprosessen for kvartalet. Bystyret går videre til å behandle prinsipplan for balansering av byliv og terrorsikringstiltak.

18:05 Guro Fjellanger holder Venstres innlegg. Med flere dramatiske terrorhandlinger som bakteppe har vi opplevd at diskusjoner om økt sikkerthet står i fare for å oppheve alle andre argumenter, som personvern, tilgjengelighet og åpenhet. Vi må være tydelige på hva vi vil vektlegge, og treffe en balanse mellom åpenhet i byrommet og fremkommelighet på den ene siden, og sikkerhet for viktige bygg på den andre. Derfor er det positivt at vi nå får en helhetlig plan for hvordan dette skal gjøres i Oslo, samtidig som det er viktig å understreke at konkrete saker fremdeles skal behandles av byutviklingskomiteen og bystyret. I Oslo og i Norge er vi så heldige å bo i en by hvor vi har tilgang til, og faktisk kan ta på, parlamentsbygningen. Det må vi sørge for å ivareta også når vi skal sikre vesentlige samfunnsinteresser mot angrep, avsluttet Fjellanger.

18:25 Odd Einar Dørum tar også ordet, og sier at det norske samfunnet ikke har reagert med panikk i lys av økt terrorrisiko i verden. Det viser det uvanlig raske nedskytingen av PSTs forslag om å overvåke all norsk datatrafikk. Så er det sånn at det er lurt å ha noen prinispper for hvordan terrorsikring balanseres mot bylivet, prinsipper som kan tjene som utgangspunkt for praktiske løsninger i konkrete tilfeller, avsluttet Dørum.

18:30 Prinsipplanen tas til orientering. Bystyret går videre til å behandle prinsipper for samarbeidsavtaler mellom Oslo og andre byer. Byrådet går inn for at Oslo ikke skal inngå generelle vennskapsavtaler med andre byer, men satse på konkrete samarbeid om bestemte temaer.

18:40 Bystyret vedtar prinsippene for samarbeidsbyer. Neste sak til behandling er forslag fra SV om lønns- og pensjonsvilkår i private barnehager.

18:50 Terje Bjøro holder Venstres innlegg, og sier at private barnehager forholder seg til det nasjonale regelverket som blant annet regulerer bemanningsnivået. De private barnehagene er profesjonelle aktører, og mange av dem har gode tariffavtaler for sine ansatte. De representerer et mangfold i barnehagesektoren, har gode resultater i brukerundersøkelser og gjerne lavere sykefravær enn de kommunale. Venstre vil ikke gå inn for forslagene fra SV, som går ut på at alle barnehagene i Oslo skal være helt like, avsluttet Bjøro.

19:05 Odd Einar Dørum tar også ordet, og minner om at barnehagesektoren i Norge er svært regulert, og at det har vært bred enighet i Norge om at private barnehager er en viktig forutsetning for å få opp barnehagedekningen.

19:10 Det blir ikke fattet vedtak i saken. Bystyret tar sak om generalforsamlinger i bedrifter for yrkeshemmede til orientering, og går videre til å behandle innbyggerinitiativ om flerbrukshall på Mortensrud. Samferdsels- og miljøkomiteen har enstemmig innstilt på å be byrådet legge fram en sak om hallkapasiteten i området Mortensrud/Klemetsrud, herunder vurdering av ny hall i området i løpet av første halvår 2015.

19:20 Komiteens innstilling blir enstemmig vedtatt. Neste sak er forslag fra Ap om felles løyveforvaltning i Oslo og Akershus.

19:20 Guri Melby tar ordet, og sier at hun er glad for at komiteen er enig med henne i at det det felles løyveområdet i Oslo og Akershus bør oppheves. Drosjelovverket er overmodent for revidering, og det må skje på nasjonalt nivå. Jeg mener det bør være langt bedre muligheter for å stille lokale krav til drosjenæringen, og ikke minst at det bør være bedre muligheter til å følge opp at kravene blir fulgt. Det er blant annet nødvendig for at vi skal kunne stille miljøkravene til drosjenæringen bystyret har vedtatt, avsluttet Melby.

19:25 Komiteens innstilling blir enstemmig vedtatt. Bystyret går videre til å behandle Oslos høringsuttalelse til Akershus Fylkeskommunes strategi for innfartsparkering.

19:25 Odd Einar Dørum tar ordet, og sier at Akershus’ strategi er for passiv. Dette ber komiteen byrådet å følge opp. Det er viktig for Oslo at Akershus gjør en jobb for å begrense biltrafikken inn til byen, og da er innfartsparkering ved sentrale kollektivknutepunkter et viktig ledd, avsluttet Dørum.

19:35 Høringsuttalelsen til Akershus vedtas og årsberetning for Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede 2013 tas til orientering. Bystyret behandler deretter prosedyrer for behandling av budsjettet for 2015 i komiteene og bystyret.

19:35 Ordføreren hever med det møtet, og ønsker representantene en god kveld. Oslo Venstre takker for følget, og ønsker velkommen tilbake til neste møte i bystyret 22. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**