Hovtun – et forvaltningsansvar

Reguleringsplanen for Hovtun legges ut for annen gangs behandling i kommunestyret neste uke. Innspill fra Hurum Kirkes Venner (HKV) vedrørende plassering og utforming av nybygget er tatt til følge og innarbeidet i planen. Det er veldig bra. Men trærne i Prestegårdsalléen er fortsatt stemoderlig behandlet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Dette er trærne .

Dette er trærne .
Foto: Merete Haug

Da planen ble behandlet i planutvalget for et år siden påpekte Venstre at trærne var for dårlig ivaretatt. Et enstemmig planutvalg vedtok at planen måtte omarbeides, og sendte den i retur.

Da er det underlig at det nye planforslaget er bortimot uendret på dette punktet. Det er fortsatt satt av et grøntbelte på 3,5 meter mellom Prestegårdsalléen og ny gangvei. Innkjørselen til parkeringsplassen er dessuten klemt helt opp i to av trestammene. For store gamle trær er dette helt utilstrekkelig. Rotsonen til et tre er like stor som trekronen.

Prestegårdsalléeen er Klokkarstuas og et av Hurums sentrale landemerker, et viktig kulturminne og en del av miljøet rundt middelalderkirken. Det kan ikke overlates til tilfeldigheter og gode forsetter om trærne i alleen vil overleve en utbygging. Det er ikke nok å ta inn i bestemmelsene at trærne skal bevares, det må reguleres inn et tilstrekkelig grøntbelte slik at dette er troverdig og mulig. Det er for eksempel ikke vanskelig å legge gangveien i en bue rundt trærne der et er nødvendig.

Gangveien har for øvrig ingenting med utbyggingen av Hovtun å gjøre. Den er lagt inn i planen for å føre opp til det planlagte boligfeltet i åsen bak kirken. Men ved parkeringsplassen stopper den opp, det kan ikke legges gangvei videre over halvsirkelen foran kirken. Vi mener at Prestegårdsalleen er lite egnet til å ta den økte trafikken til et nytt boligområde, både av hensyn til bredde, trærne og hensynet til ro foran kirken og det Huitfeldtske gravkapellet. Det bør være en målsetning å se adkomsten til det nye boligfeltet i en større sammenheng når dette kommer. Trærne blir dessuten skadet av store turistbusser som skal inn til kirken. HKV har foreslått å legge den nye parkeringsplassen mellom kirkegården og veien, som et nødvendig ledd i å begrense kjøring i allèen, og særlig med tanke på busstrafikk.

Utbyggingen av Hovtuntomta er nå sterkt redusert, belastet med et stort og vanskelig oppussingsobjekt og mange vernerestriksjoner. Dersom prosjektet skal være salgbart er det urimelig å belaste en utbygger med å bekoste en gangvei som ikke har noe med denne utbyggingen å gjøre, ikke har noen funksjon i dagens situasjon og en tvilsom funksjon i framtiden, i tillegg til en stor ny parkeringsplass for kirken.

Merete Haug

Merete Haug
Foto: Kjersti Håbjørg

Vi foreslår å avgrense reguleringsplanen ved gangveien, slik at dette kan vurderes helhetlig når boligfeltet bak kirken skal reguleres. Parkeringsplass for kirken må også sees i en større sammenheng og bør ikke reguleres inn uten skikkelig vurdering av alternativet. Hovtun er et så viktig sted for Klokkarstua og Hurum at vi må ta den tiden som er nødvendig for å lage en god plan. Vi ønsker alle at dette skal bli et sted vi fortsatt kan være stolte av.

Merete Haug, landskapsarkitekt MNLA,
Hurum Venstre

Christian Størmer, sivilarkitekt

Leserinnlegget har stått på trykk i Røyken og Hurums Avis 23.09.14.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**