Bygg ved stasjonene

Asker, og særlig Bærum får kritikk for manglende boligbygging. Venstre aksepterer ikke at dette vekstbehovet bygger ned matjord, ødelegger velfungerende bomiljøer eller legger press på marka og 100-meterskogene. Venstre vil heller at Asker og Bærum planlegger all fortetting ved eksisterende tog- og T-banestasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Oslo-regionen står foran en betydelig vekst i innbyggere i de nærmeste årene. Statistisk Sentralbyrå (SSB) anslår at Oslo og Akershus vil vokse med 350 000 nye innbyggere.

Hovedutfordringene med veksten i Asker og Bærum er å unngå økt kø, kork og kaos fra nye biler samtidig som man reduserer klimautslippene. 85% av Akershus klimautslipp er fra transport.

Asker og Bærums bebyggelsestruktur er idag preget av spredt småhusbebyggelse i et «grønt villateppe» uten nærhet til gode kollektivtilbud. Svært mange er derfor avhengige av bil for å få utført sine daglige gjøremål.

Asker og Bærums forslag til hvor nye boliger og nye arbeidsplasser skal ligge svarer bare delvis på denne utfordringen. De gode hovedgrepene er sentrumsutvikling i Asker, Sandvika, Bekkestua og Heggedal. De dårlige grepene er fortsatt utvikling av bilbaserte boligområder med lite attraktive bussløsninger som kollektivløsning. Fossum og Dikemark er de verste eksemplene på dette. De representerer en foreldet politikk i direkte konflikt med nasjonale, regionale og lokale miljømål.

Asker og Bærum må heller gripe mulighetene som ligger i betydelig fortetting ved de eksisterende lokaltogstasjonene og T-banestasjonene. Asker og Bærum har landets beste togtilbud med tolv lokaltogstasjoner på Drammensbanen og Spikkestadbanen. Bærum har to T-banelinjer med tretten T-banestasjoner. Det er ingen unnskyldning for at ikke Asker og Bærums videre nærings- og boligbygging konsentreres ved disse stasjonene.

Det bør være en hovedregel at arealer innen 3-5 minutters gange fra stasjonene bør reguleres for høy utnyttelse. Her bør man planlegge små sammenhengende «landsbyer» eller lokalsentre.

En slik fortetting vil ha mange fordeler for Asker og Bærums innbyggere. Dagens boligsammensetning i Asker og Bærum er meget skjev med stor mangel på leiligheter. Mange eneboliger bebos av voksne uten barn, delvis fordi det er mangel på fornuftig prisete leiligheter. Ved å bygge leiligheter for ny-etablerte, par, barnefamilier og eldre, omgitt av småhusbebyggelse, vil man skape dynamiske nabolag hvor flere generasjoner kan leve sammen. Eksempel på slik vellykket fortetting er Silkestrå og Casinetto på Skøyen, som er blitt et meget attraktive bo-områder ved Vigelandsparken og Madserud.

En politiker- og innbyggerstyrt fortetting vil være positiv for dagens boligeiere. Erfaringene fra Vinderen i Oslo, hvor en slik fortetting er gjennomført, viser at boligeierne har kommet meget godt ut. Her har gevinsten ved fortettingen for en stor del tilfallt dagens eiere, ikke tomtespekulanter. Vi forutsetter at en slik fortetting er frivillig for dagens tomteeiere, og vil gjenta at både Asker og Bærum Venstre er positiv til innbyggerinitiativ ved stasjonene.

En fortetting vil gjøre det enklere å verne viktige trekk ved Asker og Bærum. Presset på å omgjøre jordbruksarealer og naturlommer til bilbaserte boligområder vil minske. En transformasjon av områdene i nærheten av stasjonene vil også gjøre det enklere å bevare de store gjenværende småhusmiljøenes kvalitet og enhetlige preg. Dette vil også gi dagens småhusbeboere større forutsigbarhet. Markedet har de senere år ikke bidratt til trivsel i småhusstrøkene.

Bevaring av matjord, marka, 100-meterskogene, småhusbebyggelsen sammen med fortetting ved tog- og T-banestasjonene vil gi Asker og Bærum en grønn vekst og bevare vårt grønne preg. Dette er Venstres strategi for å opprettholde attraktive bolig- og næringsområder med høy kvalitet. Samtidig er dette et godt og bærekraftig svar på de nasjonale og globale utfordringene som veksten i Oslo-regionen og klimakrisen stiller oss overfor.

Njål Vikdal, styremedlem Asker Venstre

En noe forkortet versjon av innlegget sto på trykk i Budstikka 2. oktober: – Bygg ved stasjonene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**