Bevar matjorden i Linnegrøvan

I siste møte i kommunestyret vedtok H, Frp og Krf mot stemmene til Sv, Sp, Ap og V å omregulere det resterende jordbruksarealet i Linnegrøvan til næringsformål. Denne matjorden er sammen med jordene på Tangvall, Eik, Sangvik og Tjomsemoen den beste matjorden i Søgne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Brytteva Litlerè Moi

Brytteva Litlerè Moi
Foto: ukjent

Venstre fremmet nylig et forslag i Stortinget om en nasjonal jordvernplan. Venstre er bekymret for den bit- for- bit nedbyggingen av landets jordbruksarealer som foregår og mener det bør være et statlig ansvar å sørge for en helhetlig og overordnet jordbruksplan. I Norge er bare 3 prosent av landarealet dyrkbar, og av dette er 1 prosent egnet til kornproduksjon.

I pressområder vil en slik plan være veldig viktig. Dyrkbar jord er billig og veldig attraktiv til utbyggingsformål som bolig og næring. Vi må imidlertid ikke glemme at matproduksjon også er næring. Slik sett burde ikke landbruksformål og næringsformål konkurrere om de samme arealene. Det er ikke riktig at de som produserer mat taper i konkurransen om disse arealene. Det er rikelig med areal til næringsformål. I Søgne er det f eks ledig næringsareal i Lohnelier og Linnegrøvan.

I disse dager ble det lagt frem en ny rapport fra FNs klimapanel som viser at fremtidig matvareproduksjon er under sterkt press. Hvert ti-år frem til 2050 vil matproduksjonen falle med 2 prosent. Samtidig vil matbehovet øke med 14 prosent. Rapporten gir oss et kraftig signal om at jordbruk må prioriteres. Rapporten viser også at jordvern har en sikkerhetspolitisk side, og at det er helt nødvendig å sikre størst mulig selvforsyning og utvikling av matproduksjon. At Gulfstatene og Kina kjøper opp store jordbruksareal i andre land er ikke tilfeldig.

Høyre mente at Ap med dette gikk et langt skritt mot venstre. Det er bare helt feil. Jordvern er ikke en særinteresse for bønder og miljøvernaktivister. Jordvern angår oss alle. Matjord dannes over hundrevis av år, og er i realiteten en ikke- fornybar ressurs som bør vernes på samme måte som strandsonen.

All sunn fornuft tilsier at det fortsatt skal dyrkes mat på Linnegrøvan.

Brytteva Litleré Moi
Søgne Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**