Lokalpolitikk – Folkemøte

For noen dager siden fikk jeg gleden av å være med på folkemøte da Kleppestø Vel, Kleppestø Kvinne- og Familielag og Kleppestø Båtlag la fram sitt alternative skisse for Kleppestø planen. Og jeg vil bruke anledningen til å takke for bidraget. Dette viser et engasjement og et positivt innspill i en viktig sak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Arild Raftevoll

Foto: Arild Raftevoll

Gruppen som har laget forslaget har her tenkt helhetlig. De har fått med seg alt fra kollektivløsning, næring, torg, boliger og kulturhus mv. Alt innenfor rammen av kaiområdet.
I tillegg var det invitert en foreleser som la fram ideer og tanker omkring det å finne fram til særpreget og "sjelen" til en bygd. Her var det vist hvordan man i samspill med innbyggerne i Kvam kommune hadde funnet fram til stedets særpreg. Det skal bli spennende å se hvordan planen til rådmannen har løst dette. Et for dominerende uttrykk kan fort "skygge" for resten av Kleppestø. Hvordan skal man klare å framheve og bygge oppunder Kleppestø sitt særpreg? Dette blir spennende tenkning og må være førende for resultatet.

Venstre har hele tiden hatt et ønske om åpne og transparente prosesser. For oss er det viktig at informasjon og mulighet for påvirkning blir spredt til så mange som mulig.
Innbyggerne må være med i hele prosessen fra man starter opp et planarbeid der man definerer ønsker og behov, videre i arbeidet med konkrete forslag til løsninger helt til gjennomføring. Innbyggerne må ses som en resurs i prosessen. I arbeidet med en plan vil det komme mange innspill og forslag. Vår oppgave som politiker er å se til at alle forslag og innspill blir behandlet og får sine grunngitte svar. Vi må finne svar på hvorfor de løsningene man velger er best og være villig til å diskutere både gode og dårlige sider ved en løsning. Klarere man en slik arbeidsform vil innbyggerne i langt større grad ha eierskap og se forslaget som sitt. En slik innbygger vil også være den beste ambassadør for kommunen sin.

Venstre har ytret ønske om at det skulle arrangeres plansmie og at innbyggerne skulle involveres tidlig i prosessen. Når det ikke har blitt holdt plansmie eller lignende så smaker det ekstra godt med alternative forslag. Nå kan vi på en bedre måte diskutere ulike alternativer opp mot hverandre fremfor å bare kunne si ja eller nei til et forslag.

Det som blir svært viktig i den videre prosessen blir at man ser på alle sider ved de løsningene som skal velges for Kleppestø. I dette ligger det blant annet at når man skal lage et kulturhus i Kleppestø må dette være et kulturhus for HELE Askøy. Det må gjenspeile de ulike delene av Askøy. Det må bli slik at bruken av kulturhuset er tilpasset behovet lag og organisasjoner rundt hele øyen har. Og ikke minst så må det være mulig å komme fram og tilbake på en god måte, for eksempel med et til fots, med sykkel, med et ringbuss system, parkeringsplasser mv.
I det store og hele så må Kleppestø planlegges slik at det også blir resurser og mulighet for en utvikling i hele kommunen. Slik at bygdene i nord, vest og øst får likeverdige og gode muligheter for utvikling og levende bygder.

Arild Raftevoll
Gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**