Et grønnere og mer sosialt statsbudsjett

Venstre har lagt fram sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2015. – Det er et budsjett for å ta Norge inn i det klimavennlige kunnskapssamfunnet vi skal leve av i framtiden og hvor vi samtidig løfter og tar vare på dem som er vanskeligst stilt, sier finanspolitisk talsperson Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Terje Breivik vil ha et grønnere og mer sosialt statsbudsjett.

Terje Breivik vil ha et grønnere og mer sosialt statsbudsjett.
Foto: Marius Nyheim

Et grønnere og mer sosialt statsbudsjett
– Hovedprioriteten i Venstres alternative statsbudsjett er miljø og fattigdomssatsing, slår Breivik fast. – Vi foreslår å bevilge 4 mrd på målrettede miljøtiltak, og 2,5 mrd for å motvirke fattigdom. I tillegg foreslår Venstre et omfattende grønt skatteskifte på 13,3 mrd kroner, som gjør budsjettet grønnere og mer sosialt og samtidig styrker kunnskap, forskning og innovasjon.

Mindre ekspansivt budsjett
– Dette får vi til med mindre oljepengebruk enn regjeringens forslag legger opp til, sier Breivik og viser til at Venstres forslag innebærer 3 mrd færre oljekroner.

Det er mye Venstre er enig i det forslaget regjeringen har lagt fram. Flere saker som vi har kjempet for i flere år blir nå en realitet. Bl.a. videreutdanning av lærere, et eget regelråd for næringslivet, styrket forskningsinnsats, økte bevilgninger til jernbane, økning av etableretilskuddet under Innovasjon Norge m.m. Også det viktige arbeidet med effektivisering og forenkling av offentlig sektor gjennom bl.a. nøytral moms og en effektiviseringsreform i offentlig sektor er positivt. Venstre hadde gjerne sett at regjeringen gikk lenger på alle disse områdene, men retningen er rett.

Bedre klimaprofil og bedre sosial profil
Men det er en del områder hvor både Venstre og en rekke andre aktører med rette har vært kritiske til det budsjettforslaget som ble lagt fram 8. oktober:
* Det gjelder den samlede klima- og miljøinnsatsen
* Det gjelder den samlede sosiale profilen
* Det gjelder en manglende vilje til å legge til rette for nyskaping i næringslivet
* Og det gjelder at statsbudsjettet er i overkant ekspansivt og bruker rekordmye oljepenger

Venstres budsjettforslag for 2015 gjør derfor viktige og riktige grep på disse områdene og er svært godt tilpasset de utfordringene vi står overfor — både nasjonalt og internasjonalt. Det skiller seg fra regjeringens forslag på flere viktige områder:

Miljø og klima
* En samlet miljø- og klimasatsing på 4,2 mrd. kroner, hvor det er en betydelig satsing på kollektivtransport og miljøvennlige transportløsninger.

– Venstre ønsker en ambisiøs miljøpolitikk med mål om å sikre livsgrunnlaget for kommende generasjoner og skape likeverdige muligheter for alle. Det er et grunnleggende liberalt verdisyn å skape et økologisk likt utgangspunkt for alle generasjoner og i alle land, sier Breivik.

Det brukes 2,5 mrd på miljøvennlig samferdsel inkl 1,33 mrd til kollektivtransport og 650 mill til jernbane utover regjeringens forslag. Naturvern og biologisk mangfold styrkes med 665 mill inkl en økning av skogvernsatsingen på 300 mill.

Grønt skatteskifte
* Et grønt skatteskifte på 13,3 mrd. kroner, et skatteopplegg med en helt annen og bedre sosial profil når det gjelder lettelser i skattlegging av lønnsinntekt og formue og en målrettet skattepolitikk for å stimulere til innovasjon og gründerskap. Venstres opplegg innebærer en netto skatteskjerpelse på 3,7 mrd. kroner i forhold til regjeringens forslag (men en lettelse på 3,3 mrd. i forhold til 2014).

– Venstres overordnede mål i skattepolitikken er et grønt skatteskifte, hvor skattesystemet brukes aktivt til å stimulere arbeid og arbeidsplasser, utvikling, investering og eierskap i norske bedrifter og til å premiere miljøvennlig adferd, sier Terje Breivik.

Det gis grønne skattelettelser på 3,5 mrd og grønne skatteskjerpelser på 9,8 mrd, lønnsskattelette på 2,9 mrd og skattelette for næringslivet på 2,2 mrd sammenlignet med regjeringens forslag. Satsen for formuesskatt forblir uendret mens innslagspunktet heves til 2,2 mill slik at ingen (uavhengig av formue) får skattelette på mer enn 12.000 kroner knyttet til formuesskatt i 2015. Momssystemet legges om med nullmoms på økologisk, frukt og grønt og full moms på øvrige matvarer.

Velferd og fattigdom
* En samlet fattigdomssatsing på 2,5 mrd. kroner. I tillegg økes bistandsinnsatsen til verdens fattige tilsvarende 1 pst av BNI.

– Norge er et av verdens rikeste land, og de fleste av oss har hatt en god inntektsutvikling de siste årene. Noen har likevel så lav inntekt og levestandard at de har begrensede muligheter til å delta fullt ut i samfunnet, påpeker Breivik.

Venstre legger opp til en kraftig satsing på 920 mill kr, som inkluderer omlegging av barnetrygd, gratis kjernetid i barnehage for lavinntektsfamilier, differensiert oppholdsbetaling i barnehage og SFO samt økte sosialhjelpssatser. Kommunene får 1,8 mrd mer til ulike velferdsoppgaver med Venstres opplegg, inkludert mer til barnevern, rus/psykiatri, integrering og ressurstunge brukere. Kutt i overgangsstønad og barnetillegg for uføre reverseres.

Skole og kunnskap
* En satsing på skole, utdanning og forskning med vel 3,1 mrd. kroner, hvorav økt forskningsinnsats utgjør om lag 1,15 mrd.

– Venstres mål er å utvikle Norge til et kunnskapssamfunn. Kunnskap og kompetanse vil være avgjørende for den framtidige verdiskapingen i Norge. Ny kunnskap fører til nye bedrifter som igjen er med på å sikre velferden også for kommende generasjoner, sier Terje Breivik.

Venstre foreslår en mersatsing på 951 mill til lærere og grunnskole, inkludert videreutdanningsløft for ukvalifiserte og 250 nye helsesøstre. Det gis bevilgninger til universell utforming av samtlige skolebygg. UH-sektoren får 740 mill inkl reversering av studieavgift, og det gis 1,15 mrd mer til forskning.

Verdiskaping og oljepenger

* Tiltak for å styrke norsk næringsliv og fastlandsindustri og motvirke todeling av økonomien med 6,3 mrd. kroner.
* En oljepengebruk som er vel 3 mrd. lavere enn det regjeringen legger opp til. I tillegg kommer en skatte- og avgiftsskjerpelse for petroleumssektoren på om lag 1,6 mrd. kroner og flytting av Petoros administrasjonskostnader til SDØE, noe som samlet medfører at overføringene til Statens Pensjonsfond Utland øker med 4,3 mrd. kroner med Venstres opplegg.

– Venstre er bekymret over de utviklingstrekk vi ser til en fortsatt tiltagende todeling av norsk økonomi og norsk næringsliv, og fremmer en rekke målrettede tiltak for å motvirke dette, sier Breivik. Det inkluderer skattelettelser for næringslivet på 2,15 mrd, en satsing på nye såkornfond, næringsrettet forskning og sosiale rettigheter for næringsdrivende. Selvstendig næringsdrivende får minstefradrag på 75.000. Det satses 110 mill på utbygging av bredbånd.

Mot et grønt, sosialt og liberalt samfunn
På tross av betydelig økte satsinger på de områdene som er viktigst for Venstre: Miljø og klima, fattigdomsbekjempelse, skole, utdanning og forskning og næringsliv og nyskaping vil Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 være mindre ekspansivt enn regjeringens forslag.

Venstres forslag til statsbudsjett for 2015 inneholder de hovedsatsinger som skal til for å ta Norge i rett retning inn i framtiden — inn i det klimavennlige kunnskapssamfunnet vi skal leve av i framtiden og hvor vi samtidig løfter og tar var på dem som er vanskeligst stilt.

Spørsmål og svar om veisatsing, momsgrense og formuesskatt

Hvorfor kutter Venstre i riksveginvesteringer med 1, 25 mrd. kr?

1. Vi omprioriterer 705 millioner kroner av riksveginvesteringene fra større veiinvesteringer til andre riksveginvesteringer, som tilrettelegging for busser langs riksveg i distriktene, økt sykkelvegutbygging ved riksveg, miljø- og støyskjermingstiltak, samt veiprosjekter som er særskilt viktige for verdiskaping (rv. 70 og E39 gjennom Sogn og Fjordane). 520 millioner kroner omprioriterer vi til jernbane, kollektivtrafikk, sykkel og skredsikring på fylkesveier.

2. Klimaforliket er den avtalen på Stortinget som må oppfylles først. Derfor prioriterer vi miljømålene her og tiltakene som går til å oppfylle disse målene i Nasjonal Transportplan.

3. Venstre bruker 1,35 mrd mer enn regjeringen på transport på fly, veg, bane og sykkel enn regjeringen. Vi er dermed det partiet som så langt har foreslått et samferdselsbudsjett som ligger nærmest det som var planlagt i Nasjonal Transportplan.

4. Venstre prioriterer å bygge prosjekter innenfor miljø, kollektivtrafikk, sykkel/gange og jernbane først. Vegprosjektene skal gjennomføres, men det må komme i neste rekke og bli utsatt i tid. Kuttet betyr at det vil bli brukt mindre på fornying og utbedringstiltak enn regjeringen foreslår, men mer samlet på riksveginvesteringer enn det ble brukt i 2014.

Hvorfor foreslår Venstre å kutte i den såkalte tollgrensa?
1. Venstre foreslår å heve grensen for momsfri import fra 200,- til 350,-.

2. I tillegg setter Venstre av penger til å utvikle en løsning med selvfortolling via nett, som i praksis vil fjerne Postens tollgebyr (som er den store plagen for de fleste).

3. Deretter foreslår Venstre en evaluering av alt dette, før grensen evt blir hevet til 500,- innen 2017, i tråd med Venstres program.

4. Dette er selvsagt med bakgrunn i at svært mange innspill og omfattende offentlig debatt de siste ukene har vist at det er grunn til å undersøke konsekvensene av en heving. At politikere tar tilbakemeldinger på alvor og tar ekstrarunder for å kvalitetssikre beslutninger er positivt. Er ordningen vellykket kan grensen heves til 500 innen 2017.

Hva innebærer Venstres opplegg om formuesskatten?

1. Formuesskatten er en belastning for deler av næringslivet. «Alle» er enige om at dagens formuesskatt har negative konsekvenser. I tider med økonomisk uro er det viktig at bedrifter har bygget opp egenkapital, noe norske private eiere i dag blir straffet for gjennom formuesskatten. Nordmenn som vil investere og eie i Norge skal ikke ha dårligere vilkår enn utenlandske eller statlige eiere. Derfor vil Venstre at formuesskatten reduseres ved en gradvis økning av bunnfradraget. På sikt bør hele formuesskatten fjernes.

2. Venstre er altså enig med regjeringen at formuesskatten bør redusere, men sterkt uenig med regjeringen i innretning på hvordan dette skjer. Venstre er ikke tilhenger av å redusere satsen i formuesskatten, men å bruke reduksjonen til å heve innslagspunktet.

3. Venstre gir 0,5 mrd mindre i skattelette enn regjeringen foreslår.

4. Med Venstres forslag slipper anslagsvis 300.000 som i dag betaler formuesskatt å betale i 2015. Dessuten har Venstres forslag en helt annen og langt bedre sosial profil. Se figurene på side 32 og 33 i dokumentet for illustrasjon.

5. Alle med formuer under 5 mill. kroner vil få en økt skattelettelse i forhold til regjeringens opplegg, mens alle med formuer over 5 mill. kroner vil få redusert skattelettelsen sin betydelig. 7. Med Venstres opplegg vil ingen — uavhengig av størrelsen på formuen få en skattelettelse på mer enn 12.000 kroner knyttet til formuesskatten i 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**