Budsjettet: Spørsmålene Venstre stilte rådmannen

Onsdag denne uken møtte Venstres folkevalgte i Eidsvoll rådmannen til en samtale om hans forslag til budsjett og handlingsplan. Her kan du lese hvilke spørsmål Knut Bakkehaug og Kjersti Almåsvold hadde med seg fra våre medlemmer til rådmannen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre har de siste to årene fremmet omfattende alternative forslag til budsjett og handlingsplan for Eidsvoll kommune. Også foran kommunestyrets budsjettbehandling for 2015 jobber Venstre med et eget budsjettforslag.

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

Siden Venstre hverken er representert i formannskapet eller i finansutvalget fikk våre folkevalgte på forespørsel et eget møte med rådmannen. Medlemmene ble bedt om å gi innspill til hvilke spørsmål Knut Bakkehaug (kommunestyrerepresentant) og Kjersti Almåsvold (medlem i utvalg for oppvekst og levekår) burde stille rådmannen.

Her er spørsmålene:

Punkt 1.2

Kjersti Almåsvold

Foto: Venstre

Det framkommer at budsjettet er laget i faste 2015 priser. Dette medfører at inntekter og utgifter i utgangspunktet er uendret gjennom hele handlingsplanperioden. Det er kun gjeld og kostnader knyttet til gjeld som øker. Dette skaper er svakere bilde av økonomien særlig lengre ut i handlingsplanperioden, særlig siden den nominelle veksten i inntekter og utgifter er stor. Venstre har gjennom kontakt med både KS og Fylkesmannen fått vite at det foreligger beregningsverktøy for å beregne en virkning ved særlig høy befolkningsvekst. Ullensaker har i sitt utkast til Budsjett og handlingsplan ikke valgt det prinsippet Eidsvoll har valgt på dette punktet. Se gjerne Budsjett og handlingsplan for Ullensaker kommune punkt 3.1

Punkt 1.4
Det framkommer her at en legger til grunn Norges Bank sin rentebane med et tillegg på 0,75 %.
Hva innebærer dette, betyr dette at det budsjetteres med en rente som er høyrer gjennom hele perioden enn den utvikling Norges Bank nå har lagt til grunn. I tilfelle hvorfor har en lagt inn denne margingen og hvor mye penger utgjøre dette i budsjettet?

Punkt 2.3
Det er i budsjettet lagt til grunn veksttilskudd for årene 2015 og 2016, men tatt ut for de tos siste årene i handlingsplanperioden. Er det særlige indikasjoner på at Eidsvoll vil få en befolkningsutvikling som medfører dette resultatet eller er det en ren sikkerhetsmargin. Vil det være uforsvarlig å legge inn forutsetning om veksttilskudd også for årene 2017 og 2018 i forhold til Fylkesmannens godkjennelse av budsjett og handlingsplan.

Det framkommer i budsjettet at det er satt av 20 millioner til å dekke lønnsoppgjøret i 2015. Kan Rådmannen beskrive hvor mye oppgjøret i 2014 kostet i helårsvirkning og hvor dyrt oppgjøret i 2015 som mellomoppgjør antas å bli i forhold til dette.

Punkt 5.4
Rådmannen har i sitt forslag til budsjett og handlingsplan lagt opp til å legge ned Eidsvoll Verk skole fra 010118. I denne sammenheng framkommer en innsparing på ca. 7 millioner, noe som utgjør nær halvparten av skolens kostnad i dag, ca. 16 millioner. Kan Rådmannen svare på hvordan dette er beregnet.

I forhold til elevtall og prognose for elevtall ved Eidsvoll Verk og Bønsmoen skoler ser det ut til at den utvidede Bønsmoen skole etter kort tid vil få kapasitetsproblemer. Det er i dag ca. 470 elever ved disse kolene samlet og kapasiteten ved den nye skolen oppfattes å bli ca. 500 mot en nåværende samlet kapasitet på mer enn 600. I Norconsult sin rapport er kostnadene ved å utvide Bønsmoen skole til å kunne håndtere elevene fra Eidsvoll Verk satt til mer enn 100 millioner, mens det i budsjettet er lagt inn 49 millioner. Utvidelse til full 2 parallell skole ved Eidsvoll Verk er satt til ca. 15 millioner kroner.

Dersom en skal bygge på Bønsmoen skole vil dette foregå mens elevene går der. Skolen har også til nå nesten sammenhengende vært en byggeplass. Skolestruktur rapporten peker på sammenheng mellom vedlikehold og uteareal som viktige faktorer i forhold til å reduserer risikoen for mobbing.

Rådmannen foreslår videre å legge ned ungdomstrinnet ved Feiring skole. Innsparingen er satt til ca. 1 million kroner. Elevene skal flyttes til Vilberg Ungdomsskole som er i svært dårlig forfatning, og i løpet av kort tid skal bygges om/oppgraderes. Vil det være mulig å oppnå en slik innsparing, og hvordan er denne beregnet. Videre vil en slik elev økning mellom 30 og 40 elever på Vilberg ungdomsskole skape ekstra utfordringer og kostnader i forbindelse med ombygging/oppgradering.

Punkt 5.12
Det framkommer under dette punktet innsparinger i drift av bygningsmasse ved Eidsvoll Verk skole og Finstad skole. Det framkommer av det Venstre kan lese ikke noe om hva som skal gjøres med bygningsmassen. Noe av kostnadene vil bli der selv om driften blir borte dersom bygningene ikke selges. Dersom de tas i bruk til annet kommunalt formal vil kostnadene fortsatt være der. (i rapporten fra Norconsult er det foreslått barnehage ved Eidsvoll Verk skole?)

Det framkommer i forslaget til budsjett og handlingsplan avsetninger til en sentral pott 10 millioner pr år. Hvilken virkning har denne utover at det er en alminnelig reserve og hvorfor er denne løsningen og størrelsen valgt.

Punkt 5.13
Det framkommer av Rådmannens utkast til budsjett og handlingsplan at det for årene 2017 og 2018 salderes med til sammen 12 millioner kroner ved bruk av fond. Under punkt framkommer det at Eidsvoll har til sammen kr i fond som oppfattes lovlig brukt på denne måten selv om dette er uheldig. Innebærer dette teoretisk at Eidsvoll kommune kunne ha budsjettert med ennå høyere bruk av fond som her vist uten at budsjettet ville bli underkjent av Fylkesmannen.

Punkt 6
Det framkommer under investeringer 35 millioner til gangsti til eventuell skole i Trolldalen. Er ikke dette en fylkeskommunal veg slik Akershus fylkeskommune vil dekke denne utgiften dersom vil regulerer og prosjekterer denne? Kan det i tilfelle være aktuelt å legge ut kostnader her?

Hva med svarene?
I debatter på Eidsvoll Venstres Facebook-side er det blitt etterlyst hvilke svar Venstre fikk av rådmannen. De svarene vi fikk vil bli brukt i vårt videre arbeid med budsjett og handlingsplan, og vil gjenspeiles i Venstres forslag.

Fordi Venstre ikke har tilgang på samme informasjon som partiene i finansutvalget, og ikke samme direkte mulighet til å stille spørsmål til rådmannen og hans stab som partiene i formannskapet, valgte vi denne tilnærmingsmåten for å få den informasjon Venstre mener vi har behov for. Andre partier har kanskje ikke samme behov, eller lurer på andre ting enn oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**