Et grønnere og og mer sosialt statsbudsjett for Lillesand

I budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Venstre og Krf legges det opp til en solid økning i overføringene til kommunene. Det vil bevilges rundt 1,2 milliarder mer til kommunene i 2015 enn det regjeringen opprinnelig foreslo, og det vil gi Lillesand kommune en god bedring i tilskuddet fra staten for neste år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Blant satsingene er 2600 flere barnehageplasser og mer fleksible opptak, flere nye helsesøstre i skolehelsetjenesten og nye stillinger på helsestasjonene, styrket barnevern og rusarbeid i kommunene. Venstre har i tillegg fått med seg de andre partiene på å reversere kutt i tilskuddet til oppfølging av personer med særlig store hjelpebehov. Dette vil også gi en større utgiftslettelse for Lillesand.

Reduksjon av barnefattigdom
I tillegg er det flere målrettede tiltak for lavinntektsfamilier i neste års statsbudsjett. Det gjelder tiltak som mer gratis kjernetid i barnehage for lavinntektsfamilier, et mer rettferdig opplegg for differensierte barnehagepriser og en styrking av tilskuddsordningen mot barnefattigdom. Venstre vil også gi gratis barnehage til asylbarn fra fireårsalder, og dette vil være til stor fordel for denne gruppen. Dette er viktige og gode tiltak for Lillesand kommune, og er svært glad for å se at dette endelig faller på plass.

Distriktsvennlig grønt skatteskifte
Det grønne skatteskiftet som budsjettforliket legger opp til, har en god distriktsprofil. Det blir langt rimeligere og enklere å ta grønne valg når folk skal kjøpe og bruke bil til neste år. Venstre gir 697,5 millioner kroner i avgiftslettelse på de mest miljøvennlige bilene og det mest miljøvennlige drivstoffet. Ladbare hybrider, som har rekkevidde som vanlige fossilbiler, får en betydelig reduksjon på avgiftene ved kjøp. Samtidig fjernes biodieselavgiften og det innføres avgift på fossil gass, noe som gjør at biodrivstoff blir rimeligere enn fossilt drivstoff.

Det blir enklere og billigere for dem som er avhengig av bil å velge miljøvennlig. Dette er bra for hele kommunen.

Sykkelveier i by og bygd
Satsingen på kommunale gang- og sykkelveier blir 7,5 ganger så stor som det regjeringen opprinnelig foreslo. Belønningsordningen, som Venstre opprinnelig introduserte, fungerer som et incentiv for kommuner og fylkeskommuner som satser på utbygging av et bedre sykkelveinett, der staten tar halvparten av regningen for investeringene til infrastruktur, sykkelparkering og skilting. Belønningsmidlene gir kommunene mulighet til å gjennomføre prosjekter de i utgangspunktet ikke har ressurser til.

Dette er både et viktig klimatiltak og et godt nærmiljøtiltak. Nå skal vi få enda større fart i utbyggingen av gang- og sykkelveier.

Oversikt over noen tiltak:
•Flere barnehageplasser og mer fleksible opptak (207 mill.)
•Differensierte barnehagepriser og utsatt økning i makspris (194,5 mill.)
•Utvidelse av gratis kjernetid i barnehage for 4-5-åringer i lavinntektsfamilier (51 mill.)
•Styrke det kommunale barnevernet (30 mill.)
•Styrking av tilskuddsordningen mot barnefattigdom (20 mill.)
•Økt kommuneramme begrunnet med flere stillinger i skolehelsetjenesten og helsestasjoner (70 mill.)
•Ressurskrevende tjenester: Reversering av innslagspunkt utover lønns- og prisjustering (220 mill.)
•Videreføre tiltak under Den kulturelle spaserstokken (30,8 mill.)
•Rusarbeid i kommunene, øremerking (100 mill.)

Petter N. Toldnæs
Landsstyremedlem – og gruppeleder i Lillesand

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**